(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Dự thảo nêu rõ, sau khi Đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính xây dựng xong, trong thời gian tối đa 60 ngày, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lấy ý kiến cử tri ở đơn vị hành chính cấp xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính trên địa bàn.

Tài liệu phát kèm theo Phiếu lấy ý kiến bao gồm: Bản tóm tắt nội dung đề án có nêu rõ phương án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; đánh giá tóm tắt các điều kiện, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính (nếu có) của việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và danh mục các văn bản chủ trương, định hướng của Đảng và nhà nước.

Tài liệu đăng tải trên cổng (trang) thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã là toàn bộ nội dung Đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải được đăng tải trên cổng (trang) thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 30 ngày.

Việc lấy ý kiến cử tri phải tổ chức trong thời hạn niêm yết và đăng tải Đề án trên cổng (trang) thông tin điện tử.

Về công khai kết quả lấy ý kiến, dự thảo quy định, việc công khai kết quả lấy ý kiến cử tri trên trang thông tin điện tử của Chính phủ phải được thực hiện trước khi Bộ Nội vụ thẩm định trình Chính phủ Đề án đối với việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và trước khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hội đồng thẩm định Đề án đối với việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Lan Phương

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung