(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, khoản 2 Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP quy định "Cơ quan bảo hiểm xã hội được trích một phần khoản phạt lãi chậm nộp phát hiện qua thanh tra để hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, tăng cường cơ sở vật chất và khen thưởng, động viên tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thanh tra chuyên ngành v đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Việc trích kinh phí trên thực hiện theo quy định của pháp luật".

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã rà soát các văn bản pháp luật liên quan và thấy rằng nếu trích thêm kinh phí từ khoản phạt lãi chậm nộp phát hiện qua thanh tra thì không phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế.

Cụ thể, đối với tiền lãi chậm nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội, toàn bộ tiền lãi chậm nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Đối với tiền lãi chậm nộp bảo hiểm y tế, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 49 Luật Bảo hiểm y tế đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014 toàn bộ tiền lãi chậm nộp bảo hiểm y tế được nộp vào quỹ bảo hiểm y tế.

Căn cứ các quy định nêu trên của Luật, thì toàn bộ số tiền lãi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế.

Về kinh phí hoạt động của cơ quan Bảo hiểm xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2016/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2018, trong đó: Mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bằng 2,3% dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội (trừ số chi đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng bảo hiểm xã hội), được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội; mức chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp bằng 2,3% dự toán thu, chi bảo hiểm thất nghiệp (trừ số chi đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp), được trích từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp; mức chi phí quản lý bảo hiểm y tế bằng 5% dự toán thu tiền đóng bảo hiểm y tế, được trích từ khoản 10% số tiền đóng bảo hiểm y tế dành cho quỹ dự phòng và chi phí quản lý quỹ bảo hiểm y tế.

Mặt khác, thi hành quy định tại khoản 3 Điều 90 luật BHXH năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó quy định chi tiết nội dung chi quản lý. Riêng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tại khoản 6 Điều 9 quy định các nội dung chi, gồm: "Chi trang phục thanh tra, chế độ bồi dưỡng đối với người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ do Nhà nước quy định; chi hỗ trợ động viên, khuyến khích tập thể, cá nhân ngoài ngành Bảo hiểm xã hội phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và đôn đốc thu hồi đối với các trường hợp trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chi phí phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và các hoạt động phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, giám sát gồm: Hỗ trợ công tác phối hợp chỉ đạo, chế độ công tác phí, làm đêm, thêm giờ, chi phí xăng xe hoặc thuê phương tiện phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát".

Theo đó, nội dung chi phí quản lý và mức chi quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp quy định tại các văn bản nêu trên về cơ bản đã đầy đủ các hoạt động, trong đó có chi phí cho các hoạt động thanh tra về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan BHXH.

Chính vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thấy cần thiết đề nghị Chính phủ cho xây dựng  Nghị định sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất: Kinh phí hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được bố trí trong dự toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung