Bộ Tư pháp cho biết, ngày 20/6/2012, Luật xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC) được Quốc hội ban hành. Trên cơ sở quy định của Luật XLVPHC, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC, trong đó có đề cập đến việc kiểm tra một số nội dung thi hành pháp luật về XLVPHC như: (i) Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến XLVPHC; (ii) Công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm cho việc thi hành pháp luật XLVPHC trong phạm vi Bộ, ngành và địa phương; (iii) Việc áp dụng các quy định pháp luật về XLVPHC; (iv) Việc thực hiện chế độ thống kê về XLVPHC; (v) Việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về XLVPHC và cung cấp thông tin để tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia; (vi) Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong XLVPHC.

Để thực hiện việc kiểm tra về các nội dung nêu trên, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP cũng quy định phương thức kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra. Tuy nhiên, công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC còn thiếu nhiều quy định cơ bản, có tính chất xương sống, cụ thể như: 1- Chưa có các quy định về trình tự, thủ tục, hình thức, cách thức tổ chức kiểm tra, thực hiện kết luận kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC; 2- Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kết luận kiểm tra; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra; 3- Các hành vi vi phạm của người có thẩm quyền trong thực thi công vụ, trong quá trình kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC; 4- Quy định về xử lý kỷ luật người có có thẩm quyền trong thực thi công vụ gắn với các hành vi, nhóm hành vi vi phạm điển hình.

Bên cạnh đó, một số quy định mặc dù đã có nội dung mang tính nguyên tắc nhưng chưa đầy đủ, toàn diện và chưa phù hợp với sự thay đổi của tình hình thực tế như: Các quy định về căn cứ kiểm tra, thẩm quyền kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC. Vì vậy, cần có sự nghiên cứu, bổ sung các quy định này để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC. Việc quy định cụ thể và bổ sung các nội dung còn thiếu về trình tự, thủ tục, hình thức, thẩm quyền, trách nhiệm… kiểm tra được căn cứ trên cơ sở các quy định pháp luật chung đã có; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong khuôn khổ hệ thống pháp luật về thanh tra, kiểm tra nói riêng và hệ thống pháp luật nói chung; việc quy định này không làm phát sinh chức danh mới, không tăng thẩm quyền của các chức danh đã có cũng như không tạo ra các quy định khác biệt so với pháp luật hiện hành.

Về vấn đề xử lý kỷ luật, Luật cán bộ, công chức năm 2008 và các văn bản pháp luật có liên quan mặc dù đã quy định về các hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức vi phạm trong thi hành công vụ nói chung, Luật XLVPHC đã quy định một số hành vi nghiêm cấm nhưng cả hai Luật này chưa có quy định cụ thể, kết nối các hình thức xử lý kỷ luật này gắn với các hành vi vi phạm cụ thể của người có thẩm quyền là cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong thực hiện pháp luật về XLVPHC. Trong khi đó, XLVPHC là một lĩnh vực mang tính đặc thù, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của công dân.

Về phương diện thực tế, theo Báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC các năm 2014, 2015 và 2016 do Bộ Tư pháp tổng hợp, trình Chính phủ, trên cơ sở kế hoạch hoạt động chung về quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC, các Bộ, ngành và địa phương đã chủ động ban hành Kế hoạch thực hiện/quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC theo từng năm, Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC theo từng năm, hoặc Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra, kiểm tra liên ngành và tiến hành kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC.

Tuy nhiên, qua kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên thực tế cũng như tổng hợp các báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm công tác thi hành pháp luật về XLVPHC của các Bộ, ngành, địa phương cho thấy, các Bộ, ngành, địa phương còn rất lúng túng trong quá trình triển khai, thực hiện công tác kiểm tra. Thậm chí, việc tiến hành công tác này ở các địa phương trên cả nước còn có sự khác nhau, nhất là trong điều kiện hiện nay, chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể trình tự, thủ tục kiểm tra và ban hành kết luận kiểm tra, kể cả Nghị định số 81/2013/NĐ-CP. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là hiện nay, các quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC chưa rõ ràng, cụ thể, chưa có sự thống nhất, nằm rải rác ở các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, gây khó khăn cho việc áp dụng trong thực tiễn…

Vì vậy, theo Bộ Tư pháp, việc xây dựng và ban hành Nghị định của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về XLVPHC là cần thiết.

Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến góp ý đối với đề nghị xây dựng Nghị định này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung