Kể từ ngày 01/4/2017, UBND thành phố chính thức đưa vào áp dụng phần mềm Một cửa điện tử phiên bản 5.0 thay thế cho phần mềm một cửa điện tử phiên bản cũ (iDesk)

 

Để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đạt hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân. Ngày 22/3/2017, UBND thành phố đã tổ chức hướng dẫn việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử phiên bản 5.0 và nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng cho các phòng ban, cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã có liên quan. UBND thành phố thông báo:

anh15

 

1.Kể từ ngày 01/4/2017, UBND thành phố chính thức đưa vào áp dụng phần mềm Một cửa điện tử phiên bản 5.0 thay thế cho phần mềm một cửa điện tử phiên bản cũ (iDesk). Đề nghị thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị thành phố, các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các phường, xã chỉ đạo thực hiện việc áp dụng phần mềm một cửa điện tử phiên bản mới vào giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông có hiệu quả.

2.Đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ, Lao động – TB&XH, Tài chính – Kế hoạch (có phụ lục kèm theo), đề nghị UBND các phường, xã thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến qua mang tại địa chỉ: http://hanhchinhcong.binhdinh.gov.vn

3.Đối với một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tham mưu giải quyết của các Phòng: Tư pháp, Kinh tế, Tài chính kế hoạch, Quản lý đô thị, Giáo dục đào tạo, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Quy Nhơn (có phụ lục kèm theo) khuyến khích tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng tại địa chỉ nêu trên.

Trong quá trình sử dụng, mọi khó khăn vướng mắc liên hệ Văn phòng HĐND&UBND thành phố qua số điện thoại: 056. 3826076 gặp đồng chí Đặng Xuân Thoại hoặc đồng chí Ngô Hoàng Việt – chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND thành phố để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố, Văn phòng HĐND&UBND thành phố Thông báo để các phòng ban, cơ quan, đơn vị thành phố, các đơn vị có liên quan và UBND các phường, xã biết triển khai thực hiện./.

Phụ lục

Danh mục triển khai dịch vụ công trực tuyến qua mạng

 

1.Các thủ tục hành chính UBND các phường, xã nộp trực tuyến qua mạng

STT Tên thủ tục hành chính Ghi chú
I PHÒNG NỘI VỤ (01)
1 Thủ tục đề nghị UBND thành phố tặng Giấy khen, công nhận danh hiệu thi đua. Mức độ 3
II PHÒNG LAO ĐỘNG – TB&XH (07)
 1 Giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội. Mức độ 3
 2 Giải quyết chế độ mai táng phí và 3 tháng trợ cấp, phu cấp khi từ trần đối với người có công cách mạng. Mức độ 3
 3 Giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng đối với hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, người khuyết tật đặc biệt nặng. Mức độ 3
 4 Giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác. Mức độ 3
 5
Giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi.
Mức độ 3
 6
Giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật.
Mức độ 3
 7 Giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con. Mức độ 3
III PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH (02)
1 Thẩm định công tác đấu thầu dự án Mức độ 3
 2 Quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Mức độ 3

 

2.Các thủ tục hành chính tổ chức, công dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng

STT Tên thủ tục hành chính Ghi chú
I PHÒNG TƯ PHÁP   (10) Mức độ 3
1 Cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Mức độ 3
 2 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Mức độ 3
 3 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Mức độ 3
4 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Mức độ 3
5 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Mức độ 3
6
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
 7 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Mức độ 3
 8 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Mức độ 3
 9 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức độ 3
10 Đăng ký nhận cha, mẹ con có yếu tố nước ngoài Mức độ 3
II PHÒNG KINH TẾ (3) Mức độ 3
1 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (cấp mới, cấp sửa đổi bổ sung, cấp lại do hết thời hạn hiệu lực, cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Mức độ 3
2 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (cấp mới, cấp sửa đổi bổ sung, cấp lại do hết thời hạn hiệu lực, cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Mức độ 3
 3 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (cấp mới, cấp sửa đổi bổ sung, cấp lại do hết thời hạn hiệu lực, cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Mức độ 3
III PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH (8)
 1 Chấm dứt hoạt động kinh doanh Mức độ 3
 2 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Mức độ 3
3 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Mức độ 3
4 Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Mức độ 3
 5 Đăng ký hợp tác xã Mức độ 3
 6 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Mức độ 3
7 Thẩm định công tác đấu thầu dự án Mức độ 3
 8 Quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Mức độ 3
IV PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ (10)
1 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ Mức độ 3
 2 Cấp giấy phép xây dựng công trình Mức độ 3
 3 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở Mức độ 3
4 Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè Mức độ 3
 5 Cấp lại giấy phép xây dựng Mức độ 3
 6 Gia hạn giấy phép xây dựng Mức độ 3
7 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND thành phố, UBND phường, xã quyết định đầu tư Mức độ 3
 8 Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mức độ 3
 9 Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mức độ 3
 10 Điều chỉnh, bổ sung giấy phép xây dựng Mức độ 3
V PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (7)
Cho phép trường tiểu học tư thục, mầm non hoạt động trở lại Mức độ 3
2 Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập tư thục Mức độ 3
 3 Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học tư thục Mức độ 3
 4 Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở tư thục Mức độ 3
 5 Thành lập trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ Mức độ 3
 6 Thành lập trường tiểu học Mức độ 3
 7 Thành lập trường trung học cơ sở Mức độ 3
VI VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CN QUY NHƠN(7)
1 Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Mức độ 3
 2 Chỉnh lý biến động Mức độ 3
 3 Cấp lại GCN, GCN quyền sở hữu nhà ở, GCN quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất Mức độ 3
 4 Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dung đất và tài sản gắn liền với đất Mức độ 3
 5 Cấp đổi giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng Mức độ 3
 6 Tách thửa, hợp thửa đất; đăng ký đất đai đối với trường hợp nhà nước giao đất để quản lý Mức độ 3
 7 Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp Mức độ 3

 

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung