Thực hiện Công văn số 2123/CV-UBND ngày 22 tháng 07 năm 2021 của UBND thành phố về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính trên địa bàn thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị thành phố có liên quan và UBND các phường, xã phối hợp triển khai thực hiện ngay một số công việc cụ thể như sau:

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố nếu không khắc phục được những tồn tại, hạn chế; thiếu tích cực và thiếu chủ động trong công tác phối hợp giải quyết công việc được giao hoặc không kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định, làm ảnh hưởng đến kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố trong thời gian tới.

Trước mắt trong năm 2021, Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định để đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố được quy định cụ thể như sau:

motcua

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung, trách nhiệm theo quy định tại Chương II Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND và có chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương của năm đánh giá đạt từ 85% trở lên theo kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính của cấp có thẩm quyền.

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ phải thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung, trách nhiệm theo quy định tại Chương II Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND và có chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương của năm đánh giá đạt từ 70% đến dưới 85% theo kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính của cấp có thẩm quyền.

3. Hoàn thành nhiệm vụ: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ phải thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung, trách nhiệm theo quy định tại Chương II Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND và có chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương của năm đánh giá đạt từ 55% đến dưới 70% theo kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính của cấp có thẩm quyền.

4. Không hoàn thành nhiệm vụ: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ nếu không thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung, trách nhiệm theo quy định tại Chương II Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND và có chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương của năm đánh giá đạt dưới 55% theo kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính của cấp có thẩm quyền.

Các nội dung nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu tại Chương II Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND, bao gồm: Chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Tham mưu xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Cải cách tài chính công và Hiện đại hóa nền hành chính.

Hoàng Lâm –VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung