UBND thành phố Quy Nhơn đã ban hành Quyết định số 5230/QĐ-UBND ngày 22 tháng 07 năm 2021 công khai Danh mục 178 thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố và 53 thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân các phường, xã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của các phòng, ban thuộc UBND thành phố và UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố.

mucdo4

Để triển khai thực hiện, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm công khai Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo số lượng giao dịch phát sinh đạt tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng số thủ tục hành chính tối thiểu 50% thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở đó, Văn phòng HĐND&UBND thành phố có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, đánh giá và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tình hình tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này của các cơ quan, đơn vị địa phương. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, đơn vị thường xuyên cập nhật, quản lý tốt các Danh mục thủ tục hành chính và đề xuất tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các Danh mục nêu trên khi cần thiết, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Hoàng Lâm – VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung