Thực hiện Công văn số 1764/UBND-TH ngày 30 tháng 06 năm 2021 của UBND thành phố về việc triển khai Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hai chiều (Công văn đính kèm); Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị thành phố có liên quan và UBND các phường, xã phối hợp triển khai thực hiện ngay một số công việc cụ thể như sau:

1. Phòng Nội vụ thành phố chủ động phối hợp cùng các phòng ban, đơn vị thành phố: Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Y tế, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Quy Nhơn rà soát danh mục thủ tục hành chính, tổ chức hướng dẫn, cung cấp các biểu mẫu, tờ khai liên quan đến danh mục thủ tục hành chính theo phụ lục Kế hoạch để cung cấp cho Bộ phận TN&TKQ phường, xã: Bùi Thị Xuân, phường Trần Quang Diệu, xã Phước Mỹ, xã Nhơn Hải, xã Nhơn Hội, xã Nhơn Lý, xã Nhơn Châu để phối hợp thực hiện.

2. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan nêu trên chủ động bố trí cán bộ, công chức trực tiếp liên hệ Bộ phận TN&TKQ phường, xã để hướng dẫn về thành phần hồ sơ, cách thức tiếp nhận hồ sơ đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền tham mưu quản lý của phòng ban, đơn vị.

3. Bưu điện Quy Nhơn chủ động liên hệ UBND các phường, xã có liên quan ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ chuyển phát, phối hợp thực hiện theo nội dung Kế hoạch.

4. Chủ tịch UBND các phường, xã: Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Phước Mỹ, Nhơn Hải, Nhơn Hội, Nhơn Lý, Nhơn Châu phân công cán, công chức làm đầu mối, chủ động liên hệ Phòng Nội vụ thành phố để phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn triển khai thực hiện

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các phường, xã có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Hoàng Lâm – VP                                                            

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung