Thực hiện Công văn số 3102/UBND-KSTT ngày 31 tháng 05 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc tăng cường hỗ trợ tổ chức, công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến (gửi kèm theo Công văn này); Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị thành phố có liên quan và UBND các phường, xã phối hợp triển khai thực hiện ngay một số công việc cụ thể như sau

1.Các phòng, ban thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã chỉ đạo quán triệt công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ thành phố, phường, xã căn cứ tài liệu đính kèm Công văn nêu trên đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, công dân tạo lập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện thủ tục hành chính theo phương thức trực tuyến được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số số 840/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh Bình Định về công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định (có danh mục kèm theo).

Căn cứ phụ lục Báo cáo kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/5/2021 kèm theo Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban thành phố có liên quan và Chủ tịch UBND các phường, xã chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính có giải pháp để hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố, đảm bảo 100% thủ tục hành chính trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến.

2. Giao Văn phòng HĐND&UBND thành phố phối hợp cùng Chi cục thuế thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện và thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo Bộ phận TN&TKQ thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai qua Cổng dịch vụ công quốc gia để nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ thành toán trực tuyến trong thời gian đến.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã tổng hợp, định kỳ hàng tháng báo cáo và tham mưu đề xuất đối với kết quả thực hiện các chỉ tiêu liên quan đến việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Công văn số 600/UBND-TD ngày 18/03/2021 của UBND thành phố về việc triển khai các nhiệm vụ được giao trên địa bàn thành phố; phối hợp, hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, khó khăn (nếu có) trong việc tạo lập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Bố trí công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ thành phố hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, công dân tạo lập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và nộp hồ sơ trực tuyến.

3. Giao Phòng Tư pháp thành phố chỉ đạo công chức được bố trí làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố thường xuyên hướng dẫn tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền tham mưu, giải quyết của phòng đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số số 840/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 đảm bảo có phát sinh giao dịch hồ sơ trực tuyến.

Yêu cầu các phòng ban, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã phối hợp triển khai thực hiện.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung