Trong tháng 5/2021, UBND thành phố đã triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hai chiều trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố; rà soát các tồn tại, hạn chế về chỉ số CCHC năm 2020 để có giải pháp khắc phục; duy trì và khuyến khích tổ chức, công dân thực hiện chứng thực bản sao điện tử qua cổng dịch vụ công Quốc gia (468 trường hợp), hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với 21 thủ tục mức độ 3 và 13 thủ tục mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định (264 hồ sơ); thực hiện ký số và ban hành văn bản điện tử gửi qua trục liên thông của tỉnh (1.926 văn bản, đạt tỷ lệ: 96,8%); trả kết quả qua bưu điện 24 hồ sơ; rà soát đề xuất các Sở ngành của tỉnh đơn giản hóa, giảm thời gian giải quyết cho 12 thủ tục hành chính. Duy trì hoạt động trang thiết bị công nghệ thông tin tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố; hoàn thành hồ sơ đánh giá cấp độ an toàn thông tin gửi Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định; vận động xã hội hóa thêm 03 camera an ninh, triển khai dự án mua sắm thiết bị Trung tâm đô thị thông minh thành phố để kết nối với tỉnh; đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn chỉnh quy hoạch camera và xây dựng hệ thống mạng WAN cho thành phố Quy Nhơn; tiếp tục tăng cường họp không giấy và họp trực tuyến.

Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng thiêu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015 và áp dụng có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử VNPT-iGate trong liên thông giải quyết các thủ tục hành chính. Kết quả trong tháng 05/2021 đã tiếp nhận 5.331 hồ sơ (trong đó kỳ trước chuyển sang 1.231 hồ sơ, tiếp nhận mới 4.100 hồ sơ, có 264 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, mức độ 4), đã giải quyết và trả kết quả cho 4.028 hồ sơ (trong đó đúng và trước hạn: 3.939 hồ sơ, tỷ lệ đúng hẹn: 99%, trễ hẹn 35 hồ sơ), hồ sơ đang giải quyết: 1.303 hồ sơ (trong đó 1.246 hồ sơ còn trong hạn, 57 hồ sơ quá hạn).

Nhiệm vụ trong trong tháng 6/2021 và thời gian đến, UBND thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy Quy Nhơn về "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Quy Nhơn” năm 2021 Kế hoạch CCHC thành phố năm 2021. Trong đó tập trung củng cố, kiện toàn nâng cao vai trò của Tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao và các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao; thành lập Tổ giúp việc kiểm soát thủ tục hành chính để giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, kiểm soát kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và kịp thời đôn đốc, kiểm tra, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai qua Cổng dịch vụ công quốc gia; khuyến khích tổ chức công dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; triển khai Kế hoạch thực hiện liên thông hai chiều các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thành phố; tiếp tục đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn chỉnh quy hoạch hệ thống camera và mạng diện rộng (mạng WAN) trên địa bàn thành phố; rà soát, chỉ đạo khắc phục một số tồn tại, hạn chế về chỉ số CCHC năm 2020; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn động, trễ hẹn trong tháng 5.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung