Trong tháng 4/2021, UBND thành phố đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND thành phố về thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy Quy Nhơn về "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Quy Nhơn” năm 2021. Trong đó, tổ chức họp đánh giá kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong quý I/2021; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gửi UBND tỉnh theo quy định; duy trì và khuyến khích tổ chức, công dân thực hiện chứng thực bản sao điện tử qua cổng dịch vụ công Quốc gia (30 trường hợp), hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với 21 thủ tục mức độ 3 và 13 thủ tục mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định (214 hồ sơ); thực hiện ký số và ban hành văn bản điện tử gửi qua trục liên thông của tỉnh (1.605/1.658 văn bản, đạt tỷ lệ: 97%), trả kết quả qua bưu điện 37 hồ sơ. Duy trì hoạt động trang thiết bị công nghệ thông tin tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố, lắp đặt bổ sung 04 camera an ninh từ nguồn xã hội hóa kết nối về Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố; tiếp tục tăng cường họp không giấy và họp trực tuyến.

Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng thiêu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015 và áp dụng có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử VNPT-iGate trong liên thông giải quyết các thủ tục hành chính. Kết quả trong tháng 04/2021 đã tiếp nhận 5.618 hồ sơ (trong đó kỳ trước chuyển sang 1.139 hồ sơ, tiếp nhận mới 4.479 hồ sơ, có 214 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, mức độ 4), đã giải quyết và trả kết quả cho 4.306 hồ sơ (trong đó đúng và trước hạn: 4.268 hồ sơ, tỷ lệ đúng hẹn: 99%, trễ hẹn 38 hồ sơ), hồ sơ đang giải quyết: 1.312 hồ sơ (trong đó 1.262 hồ sơ còn trong hạn, 50 hồ sơ quá hạn).

Nhiệm vụ trong trong tháng 5/2021 và thời gian đến, UBND thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND thành phố về thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy Quy Nhơn về "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Quy Nhơn” năm 2021 và Kế hoạch CCHC thành phố năm 2021. Trong đó, tập trung xây dựng Đề án đầu tư số hóa dữ liệu “đất đai, quy hoạch xây dựng, hạ tầng đô thị”; đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh thành phố để kết nối với tỉnh; rà soát đăng ký bổ sung danh mục thủ tục hành chính vào thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo 100% số lượng theo chỉ tiêu tỉnh giao; triển khai đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính đã đăng ký với các Sở, ngành của tỉnh tại văn bản số 962/UBND-TH ngày 23/04/2021; rà soát, đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin cho Bộ phận TN&TKQ của một số phường, xã nhằm phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính cho công dân; tập trung xây dựng Kế hoạch thực hiện liên thông hai chiều các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin cho Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố để kết nối với Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh của tỉnh; lập quy hoạch hệ thống camera và mạng diện rộng (mạng WAN) trên địa bàn thành phố; tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm soát các nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao; tập trung rà soát, giải quyết các hồ sơ tồn động, trễ hẹn.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung