Mục tiêu chủ yếu của kế hoạch

 

MCQN

1. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh.

Trong năm 2017, tiếp tục rà soát, đưa 100% các đầu việc của các phòng ban, đơn vị thuộc UBND thành phố vào tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và 40% đầu việc được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông; tiếp tục đơn giản hóa, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 16-20% so với thời gian quy định; tăng cường giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính nhằm giảm hồ sơ tồn đọng, trễ hạn, thực hiện mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ hồ sơ đúng hạn cho tổ chức, công dân đạt trên 95%.

2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý; xây dựng chức năng nhiệm vụ của các Phòng, ban, đơn vị chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố không chồng chéo, trùng lắp, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chuẩn chức danh, vị trí việc làm đồng thời tăng cường, chấn chính kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, đạo đức gắn với việc đánh giá thực chất để tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ đúng lộ trình kế hoạch đề ra.

4. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước tại các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã. Triển khai thực hiện dịch vụ công hành chính mức độ 3 đạt 40% số thủ tục và triển khai thực hiện dịch vụ công hành chính mức độ 4 đạt khoảng 20% trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố liên quan trực tiếp đến tổ chức, công dân

5. Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện thí điểm 01 đơn vị phường triển khai Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước đối với UBND các phường, xã.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung