UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 11/7/2016 thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 25/02/2016 của Thành ủy Quy Nhơn về hiện đại hóa hành chính và cải cách thủ tục hành chính nhà nước của thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016-2020.

1. Mục tiêu chung

Đến năm 2020, xây dựng nền hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Quy Nhơn ngày càng có tính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu quả, phục vụ tổ chức, công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của thành phố.

2. Mục tiêu cụ thể đến 2020

- Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố liên quan trực tiếp đến tổ chức, công dân tiếp tục được đơn giản hóa, giảm thời gian giải quyết từ 16 - 20% so với thời gian quy định.

- 100% các đầu việc của các phòng ban, đơn vị thuộc UBND thành phố được đưa vào tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Giải quyết hồ sơ đúng hạn cho tổ chức, công dân đạt tỷ lệ 100%.

- Số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố được thực hiện theo cơ chế “Một cửa liên thông” đạt trên 50%.

- Phấn đấu bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với cơ quan hành chính đạt trên 100%.

- Triển khai thực hiện hệ thống một cửa điện tử tại UBND các phường, xã đạt trên 90%; mô hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại UBND các phường, xã đạt 100%.

- 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố liên quan trực tiếp đến tổ chức, công dân được đưa vào triển khai thực hiện dịch vụ công hành chính mức độ 3 và 10% triển khai thực hiện dịch vụ công hành chính mức độ 4.

3.Nhiệm vụ:

3.1. Hiện đại hóa hành chính

- Đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, phường, xã và trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.

- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị làm việc để phục vụ hoạt động của Trung tâm công nghệ thông tin thuộc Văn phòng HĐND&UBND thành phố và hiện đại hóa trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. Xây dựng Đề án ứng dụng công nghệ thông tin gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố, tập trung vào một số nhiệm vụ:

+ Đầu tư một số trang thiết bị như: máy chủ, thiết bị lưu trữ dữ liệu, thiết bị bảo mật dữ liệu, trang thiết bị làm việc hiện đại và các trang thiết bị khác theo yêu cầu nhiệm vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính hiện nay.

+ Đầu tư trang bị phần mềm tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua mạng.

+ Đầu tư Hệ thống họp trực tuyến để triển khai họp trực tuyến giữa thành phố và phường, xã.

+ Nâng cấp Cổng thông tin điện tử thành phố, xây dựng chuyên mục “Cải cách hành chính” trên Cổng thông tin điện tử thành phố để tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của thành phố và phường, xã; tăng cường cung cấp tin, bài trên Cổng thông tin điện tử thành phố; xây dựng các bài viết, các chuyên mục về công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử thành phố và qua các phương tiện thông tin đại chúng khác.

+ Tiếp tục đầu tư, nâng cấp trang thiết bị làm việc hiện đại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố.

+ Xây dựng kế hoạch triển khai phần mềm Hệ thống văn phòng điện tử phiên bản 5.0 đến tất cả các phòng ban, đơn vị và UBND các phường, xã.

+ Từng bước đầu tư xây dựng văn phòng một cửa hiện đại cho các phường, xã trên địa bàn thành phố.

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ để phục vụ tổ chức, công dân một cách tốt nhất. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ thực thi nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính.

- Thực hiện tốt công khai, minh bạch đầy đủ các thủ tục hành chính, các văn bản quy định về thủ tục hành chính theo đúng quy định.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Xây dựng kế hoạch và triển khai kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm.

- Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của HĐND, UBND thành phố và phường, xã.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính đưa về thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo đến năm 2020, 100% các thủ tục hành chính thuộc các phòng ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã đưa vào tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và phường, xã; đồng thời xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo đơn giản hóa, giảm thời gian giải quyết từ 16-20% so với thời gian quy định.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa liên thông” đến năm 2020 đạt trên 50% tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, phường, xã.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, phường, xã để hoạt động có hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với cơ quan hành chính nhà nước.

- Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại các phường, xã (triển khai phần mềm một cửa điện tử)

- Xây dựng kế hoạch triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua mạng mức độ 3, mức độ 4.

- Xây dựng kế hoạch duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND thành phố, các phòng, ban, phường, xã liên quan.

4. Giải pháp: để triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên, UBND thành phố xác định và đưa ra 04 nhóm giải pháp chủ yếu sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với công tác cải cách thủ tục hành chính

- Nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hành chính

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

- Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung