Trong quý I/2021, UBND thành phố đã xây dựng ban hành và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy Quy Nhơn về "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Quy Nhơn đến năm 2025”. Đưa vào áp dụng phiếu thu, hóa đơn điện tử thay thế cho việc sử dụng phiếu thu, hóa đơn giấy. Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2021 gửi UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định. Thực hiện chấm điểm, thẩm định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông và thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao định kỳ hàng tháng.

Chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh trên địa bàn thành phố; duy trì và khuyến khích tổ chức, công dân thực hiện chứng thực bản sao điện tử qua cổng dịch vụ công Quốc gia (429 trường hợp), thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên lĩnh vực đất đai (23 giao dịch, số tiền: 113 triệu đồng), nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định (124 hồ sơ), thực hiện ký số và ban hành văn bản điện tử (3.292/3.393 văn bản, đạt tỷ lệ: 97%). Duy trì hoạt động trang thiết bị công nghệ thông tin tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố, Trung tâm điều hành đô thị thông minh, tăng cường họp không giấy và họp trực tuyến.

Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng thiêu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015 và áp dụng có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử VNPT-iGate trong liên thông giải quyết các thủ tục hành chính. Kết quả trong quý I/2021 đã tiếp nhận 10.368 hồ sơ (kỳ trước chuyển sang 944 hồ sơ, tiếp nhận mới 9.424 hồ sơ), trong đó đã giải quyết và trả kết quả cho 9.232 hồ sơ, đúng và trước hạn: 9.120 hồ sơ (tỷ lệ đúng hẹn: 98,7%), hồ sơ đang giải quyết: 1134 hồ sơ. Riêng lĩnh vực cấp GCN QSD đất đã giải quyết đúng hạn: 1.492/1.403, tỷ lệ đúng hạn 93,9%, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện: 19 hồ sơ.

Trong thời gian đến, UBND thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC, Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy Quy Nhơn về "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Quy Nhơn” năm 2021. Trong đó, tập trung tham mưu xử lý các hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn; tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn thành phố.

Xuân Thoai: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung