Thực hiện Công văn số 8298/UBND-KSTT ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành các điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc cung cấp dịch vụ: “Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia”.

UBND thành phố thông báo: kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2020 đối với các hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc đối tượng hộ gia đình, cá nhân giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, công dân có thể thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia sau khi nhận được thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của cơ quan Thuế. Công dân tiến hành đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn) và thực hiện các bước thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính theo nội dung Hướng dẫn đính kèm theo thông báo này.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã phối hợp phổ biến, thông tin, tuyên truyền rộng rãi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị và Nhân dân biết, sử dụng dịch vụ./.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung