UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 17/04/2020 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 với mục địch:

- Nâng cao nhận thức, ý thức về chức trách, nhiệm vụ, vai trò cá nhân của từng cán bộ, công chức, viên chức, phòng ban, đơn vị đối với nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2020 của thành phố trong quá trình thực thi công vụ; góp phần tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Nâng cao nhận thức của Nhân dân về công tác CCHC, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và tham gia đóng góp các sáng kiến về CCHC, nhất là trong công tác cải cách TTHC.

- Nâng cao vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí, Cổng thông tin điện tử của thành phố trong công tác phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực, những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của thành phố; chú trọng nêu gương, làm lan tỏa các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác CCHC.

Về nội dung tuyên truyền tập trung vào 02 nhóm đối tượng chính:

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức

Tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu sắc các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, kết quả, thành tựu đạt được đối với nhiệm vụ CCHC theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố, gồm:

- Tập trung tuyên truyền các quy định về: tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp ứng xử, đạo đức, lối sống, trang phục của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ theo Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “ Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Định thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 – 2025”.  

- Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh và Kế hoạch 110/KH-UBND ngày 31/8/2018 của UBND thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 05/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 24/6/2019 cải thiện và nâng cao Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh; Tuyên truyền kết quả xếp hạng chỉ số CCHC hàng năm của tỉnh, của UBND thành phố; kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố.

- Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ cải CCHC ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương (Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh); việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh và Chỉ thị số 06/CT- UBND ngày 14/11/2016 của Chủ tịch UBND thành phố; Công văn số 2827/UBND-NC ngày 24/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ CCHC.

- Tuyên truyền về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của tỉnh trong thời gian qua và những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2020.

- Quyết định 1095/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của UBND thành phố ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Công văn số 1725/UBND-TH ngày 17/3/2020 của UBND thành phố chấn chỉnh việc giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn, quá hạn.

- Duy trì thực hiện công tác quán triệt, phổ biến, thông tin tuyên truyền các nội dung liên quan đến Dịch vụ công trực tuyến, Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về thực hiện Thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

- Tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC; phản ánh trung thực, khách quan những tồn tại, hạn chế trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

2. Đối với người dân và doanh nghiệp

- Tuyên truyền những nội dung cơ bản về chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước trong công tác CCHC có liên quan đến người dân và doanh nghiệp; tuyên truyền về những kết quả, thành tựu đạt được của cơ quan, đơn vị, địa phương, của tỉnh và Trung ương trong quá trình thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn 2021 - 2030.

- Tuyên truyền về quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

- Tập trung tuyên truyền mạnh mẽ về lợi ích thiết thực (tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, chi phí giấy tờ) của việc nộp hồ sơ TTHC trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ (https://dichvucong.gov.vn), Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ (https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/)và nộp hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện.

Tập trung tuyên truyền các quy định về: tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp ứng xử, đạo đức, lối sống, trang phục của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án văn hóa công vụ và các quy định khác của pháp luật để Nhân dân tham gia giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.

- Cung cấp địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng về CCHC, địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan về quy định liên quan đến TTHC theo Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tuyên truyền việc người dân và doanh nghiệp có thể gửi phản ánh, kiến nghị trực tiếp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Cổng thông tin điện tử của thành phố.

- Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của việc người dân, doanh nghiệp trong tham gia hiến kế, đóng góp xây dựng cho công tác CCHC, cải cách TTHC của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Xuân Thoại: VP (Trích Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 17/04/2020) 

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung