Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 2552/VPCP-KSTT ngày 02/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 2203/UBND-KSTT ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Để thực hiện nghiêm túc nguyên tắc cách ly toàn xã hội trong công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho Nhân dân, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính trong vòng 15 ngày kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 (Theo thông báo số 265/TB-UBND ngày 31/3/2020 của UBND thành phố); chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính gửi trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia (có danh mục thủ tục kèm theo) và hồ sơ được gửi qua Dịch vụ Bưu chính công ích.

2. Tổ trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các phường, xã có trách nhiệm chỉ đạo, quán triệt, phân công công chức, viên chức làm việc tại nhà thường xuyên cập nhật tình hình tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên phần mềm một cửa điện tử (VNPT-iGate) để tham mưu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân theo thời gian quy định. Mọi trường hợp chậm trễ thì chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

3. Đối với hồ sơ được gửi qua Dịch vụ Bưu chính công ích, cán bộ được phân công trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, phường, xã tiếp nhận và liên hệ các phòng ban, đơn vị liên quan để bàn giao hồ sơ và giải quyết theo thời gian quy định.

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung