Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Để hạn chế tập trung đông người, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao, Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn thông báo:

1.Kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, Bộ phận một cửa thành phố (địa chỉ số 30 Nguyễn Huệ - TP. Quy Nhơn) tạm thời dừng tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân, chỉ thực hiện việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để hạn chế tập trung đông người, nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19.

2.Văn phòng HĐND&UBND thành phố phân công chuyên viên Bộ phận một cửa thành phố bố trí trực 01 người/ ngày để thực hiện việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.

 3.Trung tâm công nghệ thông tin thành phố thực hiện việc tạm dừng hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử VNPT-iGate (tạm dừng 15 ngày) để đảm bảo hồ sơ không bị trễ hẹn.

 Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để Bộ phận một cửa thành phố, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Hội đoàn thể thành phố, UBND các phường, xã và các tổ chức, cá nhân được biết tham gia thực hiện nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19./

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung