Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh về triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quyết định số 4211/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc Ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tỉnh Bình Định; Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 08/10/2019 của UBND thành phố về việc triển khai xây dựng phần mềm Một cửa điện tử tại UBND thành phố và phường, xã.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, UBND thành phố đề nghị các phòng ban, công ty, đơn vị, hội đoàn thể thành phố, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt những nội dung sau:

1.Kể từ ngày 01/01/2020, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định có địa chỉ http://dichvucong.binhdinh.gov.vn (có hướng dẫn thực hiện kèm theo).

DVC

2.Phạm vi thực hiện

- 17 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (gồm 02 thủ tục thuộc lĩnh vực hộ tịch, 07 thủ tục thuộc lĩnh vực khen thưởng, 01 thủ tục thuộc lĩnh vực Xây dựng, 05 thủ tục thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, 01 thủ tục thuộc lĩnh vực môi trường, 01 thủ tục thuộc lĩnh vực giáo dục).

- 05 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (gồm 03 thủ tục thuộc lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, 02 thủ tục văn hóa cơ sở).

3.Đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Nội vụ, môi trường, giáo dục (theo phụ lục đính kèm) các phòng ban, đơn vị, hội đoàn thể thành phố, UBND các phường xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện thủ tục hành chính phải khai báo và nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định; UBND thành phố sẽ không xem xét giải quyết các thủ tục hành chính nêu trên nếu các phòng ban, đơn vị, hội đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã không khai báo và gửi hồ sơ theo hình thức Dịch vụ công trực tuyến.

4.Đối với các thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ kèm theo nhiều thì tổ chức, cá nhân hoặc phòng ban, phường xã có thể khai báo nộp tờ khai hoặc tờ trình có liên quan qua địa chỉ website nêu trên, thành phần hồ sơ có thể nộp qua đường bưu điện, văn phòng điện tử hoặc phương thức khác.

Các phòng ban thành phố liên quan và Bộ phận TN&TKQ thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để nâng cao hiệu quả công việc.

Nội dung này thay thế Công văn số 1747/UBND-TH ngày 02/7/2019 của UBND thành phố V/v triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với một số thủ tục hành chính.

Phụ lục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công và hướng dẫn thực hiện

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung