Ngày 27/12/2019, Chủ tịch UBND hành phố ban hành Quyết định số 10040/QĐ-UBND về việc Công khai Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa và Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố. Qua đó công khai 326 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (trong đó: 216 thủ tục thực hiện theo một cửa, 110 thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông) được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố trên 48 lĩnh vực có liên quan thuộc chức năng quản lý của các phòng ban, đơn vị thành phố: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Quản lý đô thị, Tư pháp, Nội vụ, Kinh tế, Y tế, Giáo dục, Văn hóa Thông tin, Lao động – TB&XH, Công an thành phố.

Tất cả các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được UBND thành phố đưa vào phần mềm một cửa điện tử dùng chung của tỉnh VNPT-iGate và bắt đầu thực hiện từ ngày 12/12/2019 thay thế phần mềm phần mềm một cửa điện tử XGate, đến nay thành phố đã tiếp nhận được 1816 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả 1161 hồ sơ. Trong đó có 1135 hồ sơ trước hẹn, 11 hồ sơ đúng hẹn, 16 hồ sơ trễ hẹn, nguyên nhân trễ hẹn do phường, xã chậm thao tác trên máy, 668 hồ sơ đang giải quyết.

Danh sách thủ tục hành chính công khai

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung