Theo đề nghị của Công an thành phố tại công văn số 2521/CATP-TH ngày 6/11/2019 V/v bổ sung thủ tục xác nhận đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC vào quy trinh liên thông cấp Giấy xác nhận đăng ký kinh doanh và tình hình tiếp nhận hồ sơ đang thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố theo Quy trình liên thông cp Giy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có điêu kiện) đã ký ban hành (có hiệu lực từ ngày 01/11/2018).

UBND thành ph Quy Nhơn thông báo:

-Kể từ ngày 12/11/2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục liên thông cấp Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện có bổ sung thủ tục xác nhận đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) thuộc thẩm quyền Công an thành phố.

Cụ thể: tổ chức, công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố làm thủ tục Đăng ký kinh doanh (có điều kiện) được cấp cùng lúc 03 bộ hồ sơ đầu vào: Cấp GCN đăng ký kinh doanh, cấp GCN đủ điều kiện về an ninh trật tự và hồ sơ xác nhận điều kiện an toàn về PCCC; khai thông tin theo mẫu quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố. Về trình tự, cách thức thực hiện, thời hạn giải quyết, trả kết quả thực hiện và thu lệ phí vẫn thực hiện theo Quy trình liên thông đã ban hành kết hợp với Quy trình thực hiện nội bộ đối với thủ tục bổ sung xác nhận đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC (có Quy trình thực hiện nội bộ kèm theo).

-Giao Công an thành phố in, cung cấp các biểu mẫu cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố để hướng dẫn cho tổ chức, công dân thực hiện.

Trên đây là Thông báo về việc bổ sung thủ tục xác nhận đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC vào Quy trình liên thống cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có điều kiện) theo thẩm quyền của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố và Công an thành phố; UBND thành phố thông báo cho các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung