Sau hơn 2 năm thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 25/02/2016 của Thành ủy Quy Nhơn về Hiện đại hóa hành chính và cải cách thủ tục hành chính nhà nước của thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016 – 2020, Thành phố đã triển khai và đạt được một số chỉ tiêu như sau:

- Về đơn giản hóa thủ tục hành chính: đã rà soát và đưa vào thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông với 155 thủ tục, trong đó có 18 thủ tục giải quyết trong ngày, 137 thủ tục giải quyết có thời hạn, UBND thành phố đã đơn giản hóa giảm thời gian giải quyết cho 41 thủ tục, với thời gian giảm từ 10-15% (chỉ tiêu đến năm 2020 đạt từ 16- 20%).

- Về thực hiện cơ chế một cửa: hiện nay đã đưa vào thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông với 155/181 thủ tục trên 12 lĩnh vực (qua rà soát còn 26 thủ tục hành chính chưa đưa vào thực hiện cơ chế một cửa), đạt tỷ lệ 86% (chỉ tiêu đến năm 2020 đạt tỷ lệ 100%).

- Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn: Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2016: số hồ sơ giải quyết đúng hẹn cho tổ chức, công dân 27.318/30.464 hồ sơ, đạt tỷ lệ 89,7%, năm 2017 là 20.623/21.847 hồ sơ, đạt tỷ lệ 94,5%, tăng 4,8% so với năm 2016; 6 tháng đầu năm 2018 là 9.330/10.031 hồ sơ, đạt tỷ lệ 93% (chỉ tiêu đến năm 2020 đạt tỷ lệ trên 95%)

- Số thủ tục hành chính đưa vào thực hiện cơ chế một cửa liên thông: đã đưa vào thực hiện theo cơ chế “Một cửa liên thông” là 52/155 thủ tục, đạt tỷ lệ 33% (chỉ tiêu đến năm 2020 đạt tỷ lệ 50%).

- Sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với giải quyết thủ tục hành chính: đạt tỷ lệ: 84,4% theo kết quả đánh giá của UBND tỉnh Bình Định ban hành tại Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 (chỉ tiêu đến năm 2020 đạt tỷ lệ 90%).

- Triển khai thực hiện hệ thống một cửa điện tử tại UBND các phường xã: đã triển khai áp dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông từ thành phố đến phường, xã theo đề án một cửa của thành phố với 20/21 phường, xã, đạt tỷ lệ 95%. Đạt chỉ tiêu đã đề ra (chỉ tiêu đến năm 2020 đạt tỷ lệ 80%).

- Triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại UBND các phường, xã: do UBND tỉnh triển khai áp dụng thí điểm phần mềm một cửa điện tử cấp phường cho 01/21 phường, xã (UBND phường Trần Hưng Đạo), đạt tỷ lệ 5% (chỉ tiêu đến năm 2020 đạt tỷ lệ 100%).

- Về triển khai dịch vụ công trực tuyến: đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 48/181 thủ tục, đạt tỷ lệ 27% (chỉ tiêu đến năm 2020 đạt tỷ lệ 30%). Chưa triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (chỉ tiêu đến năm 2020 đạt tỷ lệ 10%).

- Về hiện đại hóa hành chính

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin được thành phố đầu tư nâng cấp đồng bộ, hiện đại với 06 máy chủ và các thiết bị mạng chuyên dụng; 100% cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban, đơn vị thành phố được trang bị máy vi tính để phục vụ công việc; hạ tầng mạng, máy chủ được xây dựng, thiết lập hoàn thiện đảm bảo cho việc triển khai mở rộng ứng dụng CNTT kết nối liên thông đồng bộ với cơ quan chức năng tỉnh và UBND các phường, xã.

+ Ứng dụng CNTT tiếp tục được đẩy mạnh và triển hai đồng bộ có hiệu quả trên hầu hết các lĩnh vực như: quản lý hồ sơ văn bản qua phần mềm văn phòng điện tử (không gửi văn bản giấy), áp dụng phần mềm Lịch công tác tuần (không phát hành giấy mời); ứng dụng CNTT trong việc quản lý giải quyết thủ tục hành chính thông qua phần mềm một cửa điện gắn với triển khai dịch vụ công công trực tuyến mức độ 2, mức độ 3 qua trang dịch vụ hành chính công của tỉnh Bình Định. Ngoài ra, UBND thành phố đã áp dụng có hiệu quả phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao; phần mềm quản lý giải quyết đơn thư; ký số văn bản điện tử…và áp dụng nhiều phần mềm chuyên ngành khác phục vụ công tác chuyên môn tại các phòng ban, cơ quan, đơn vị, qua đó giúp nâng cao hiệu quả công việc, giảm chi phí hành chính. UBND thành phố cũng đã triển khai đưa vào áp dụng thí điểm phần mềm văn phòng điện tử cấp phường cho UBND các phường: Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Lý Thường Kiệt, Ngô Mây, Đống Đa và phần mềm một cửa điện tử (XGate) cho Bộ phận TN&TKQ phường Trần Hưng Đạo với 14 thủ tục hành chính trên lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của phường.

Bênh cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế đó là:

- Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thành phố tuy có sự đổi mới và đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn còn hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn gây bức xúc trong nhân dân, nhất là lĩnh vực cấp GCN QSD đất.

- Việc áp dụng phần mềm một cửa điện tử đối với lĩnh vực cấp GCN QSD đất hiệu quả đem lại chưa cao.

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 chưa phát sinh giao dịch của người dân.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, trong 6 tháng cuối năm 2018 UBND thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh Bình Định tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp.

2. Tiếp tục chỉ đạo bổ sung mới 26 thủ tục hành chính đưa vào thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gồm: Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố 01 thủ tục, Phòng Quản lý đô thị thành phố 03 thủ tục, Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố 01 thủ tục, Phòng Lao động – TB&XH thành phố: 21 thủ tục, nâng tổng số thủ tục hành chính phải đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lên 181 thủ tục (tăng 26 thủ tục so với năm 2017); tiếp tục rà soát giảm thời gian giải quyết và tăng cường đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đến với người dân.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng khép kín tại Quyết đính số 5839/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 (bổ sung đưa lĩnh vực thuế, cơ quan được Kho bạc Nhà nước thành phố Quy Nhơn ủy nhiệm thu, Công an) để đưa vào Bộ phận TN&TKQ thành phố thực hiện.

4. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính

5. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng điều chỉnh quy trình cấp GCN QSD đất để đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ và khắc phục các tồn tại, hạn chế bất cập hiện nay; chỉ đạo xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, trễ hạn trên lĩnh vực cấp GCN QSD đất.

6. Tiếp tục chỉ đạo triển khai đẩy mạnh ứng dụng CNTT gắn với công tác cải cách hành chính và thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông và triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung