Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn tại Thông báo Kết luận số 51/TB-UBND ngày 22/01/2018 tại cuộc họp nghe Văn phòng HĐND&UBND thành phố báo cáo các phần mềm do Trung tâm CNTT thành phố xây dựng. Để việc triển khai áp dụng “Phần mềm theo dõi quản lý, giải quyết đơn thư tại UBND thành phố Quy Nhơn” có hiệu quả; Văn phòng HĐND&UBND thành phố đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hành trực tiếp trên máy tính cho các phòng ban, đơn vị, phường, xã. Thời gian tập huấn diễn ra từ ngày 31/01 đến ngày 02/02/2018 tại Trung tâm CNTT thành phố và bắt đầu đưa vào áp dụng chính thức từ ngày 02/02/2018.

 

taphuan2

ảnh: Giao diện phần mềm quản lý đơn thư

Trong những năm qua, số lượng đơn thư trên địa bàn thành phố Quy Nhơn tương đối lớn, riêng năm 2017 Ban Tiếp công dân thành phố tiếp nhận 2.289 đơn, thư và đã tham mưu, đề xuất giải quyết 1.322 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đơn đến UBND thành phố. Sau khi tiếp nhận đơn của công dân, Ban Tiếp công dân thành phố đã phân loại, đề xuất, tham mưu lãnh đạo UBND thành phố giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã thụ lý giải quyết hoặc kiểm tra, tham mưu, đề xuất UBND thành phố giải quyết theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công tác tổng hợp báo cáo tình hình tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã chưa kịp thời, số liệu không đồng nhất; việc chấp hành quy định về thời hạn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của một số đơn vị, địa phương không đảm bảo theo quy định của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo; công tác kiểm tra, kiểm soát thiếu chặt chẽ, do thành phố chưa xây dựng được phần mềm, cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nên phần nào cũng gây khó khăn trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại UBND thành phố Quy Nhơn.

 

taphuan4

ảnh: Giao diện phần mềm quản lý đơn thư

Trước thực trạng trên, Văn phòng HĐND&UBND thành phố (trực tiếp là Trung tâm CNTT thành phố) tham mưu UBND thành phố xây dựng Phần mềm theo dõi quản lý, giải quyết đơn thư tại UBND thành phố Quy Nhơn” nhằm mục đích hỗ trợ lãnh đạo UBND thành phố, Thanh tra thành phố, Ban Tiếp công dân thành phố, các phòng ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã theo dõi chặt chẽ việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo để kịp thời chỉ đạo xử lý, nhằm hạn chế tình trạng đơn thư tồn đọng, trễ hẹn, khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp; rút ngắn thời gian giải quyết các công việc, giảm bớt các khâu trung gian trong quá trình xử lý đơn thư; giảm thiểu việc xử lý theo phương thức thủ công trên các loại giấy tờ, hồ sơ, thay thế bằng việc xử lý trên máy tính nhằm tăng hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian, nhân lực và chi phí cho nghiệp vụ nhập hồ sơ xử lý đơn thư, phân loại đơn thư, cập nhật quá trình xử lý đơn thư.

 

TapHuan1

taphuan3

Ảnh: Lớp tập huấn cho các phường, xã tại Trung tâm CNTT thành phố

Phần mềm được xây dựng bám sát các yêu cầu nghiệp vụ trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư nhằm phục vụ tốt nhất công tác xử lý đơn thư tại UBND thành phố, giúp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp dân và quản lý đơn thư; tạo cơ sở dữ liệu đơn thư trên địa bàn thành phố. Phần mềm được triển khai đồng bộ tại Trung tâm hành chính thành phố, Thanh tra thành phố, các phòng ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã. Hệ thống CSDL cài đặt tập trung tại Trung tâm hành chính thành phố; các phòng ban liên quan sẽ sử dụng chung CSDL và trao đổi thông tin thông qua hệ thống mạng internet; phần mềm được xây dựng trên môi trường web, dễ triển khai sử dụng.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung