binhdinh.gov.vn - Cho đến nay, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết giá trị sử dụng. Để việc triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch dân sự, người dân có thể sử dụng 7 phương thức thông tin công dân thay sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Kể từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết giá trị sử dụng, để việc triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo thuận lợi, giảm phiền hà
Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 06/01/2023
(binhdinh.gov.vn) - Đó là một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử. “Tài khoản định danh điện tử” là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử được sử dụng thông qua ứng dụng VneID trên các thiết bị số (điện thoại thông minh, máy tính bảng) để phục vụ hoạt động
(Binhinh.gov.vn) - Theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh, công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong tháng 8.2022 tiếp tục chuyển biến tích cực, cấp tỉnh tiếp tục không có hồ sơ trễ hạn, cấp huyện giảm 2 hồ sơ trễ hạn và cấp xã giảm 26 hồ sơ trễ hạn so với tháng 7.2022. Văn phòng UBND tỉnh đã cung cấp danh sách các cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn từ ngày 1 - 31.8. Theo đó, đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố có 10 hồ sơ giải quyết trễ hạn thuộc
(binhdinh.gov.vn) - Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 433/VPUBND-KSTT ngày 09/8/2022 cung cấp danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trong tháng 7/2022. Theo đánh giá của Văn phòng UBND tỉnh: công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong tháng 7/2022 tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, hồ sơ trễ hạn giảm ở cả 03 cấp so với tháng 6/2022, cụ thể: (i) Cấp tỉnh không có hồ sơ trễ hạn; (ii) Cấp huyện giảm 17 hồ sơ trễ hạn; (ii) Cấp
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tại văn bản số 4247/UBND-KSTT ngày 27/7/2022 về việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 09/7/2022 về Hội nghị trực tuyến Chính phủ; Ngày 04/8/2022, UBND thành phố Quy Nhơn ban hành văn bản số 2604/CV-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 09/7/2022 của Chính phủ
(Binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3683/UBND-KSTT ngày 1/7/2022 chỉ đạo việc khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kết quả Chỉ số PAPI. Theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh: mặc dù đã có cố gắng, nỗ lực nhưng công tác khắc phục những tồn tại, hạn chế liên quan đến Chỉ số PAPI trong năm 2021 chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Ngoài một số hạn chế phát sinh theo nội dung Báo cáo nêu trên của Sở Nội vụ, một số
Căn cứ Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022 – 2027”; Ngày 10/6/2022, UBND thành phố ban hành văn bản số 1845/UBND-TH về việc tăng cường hỗ trợ tổ chức, công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Thành
(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giải quyết một số thủ tục hành chính trên lĩnh vực Môi trường. Theo đó, UBND tỉnh ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện 02 nhiệm vụ: - Tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án/cơ sở đầu tư trong Khu kinh tế Nhơn Hội và các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền thẩm

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung