Thực hiện Công văn số 2123/CV-UBND ngày 22 tháng 07 năm 2021 của UBND thành phố về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính trên địa bàn thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị thành phố có liên quan và UBND các phường, xã phối hợp triển khai thực hiện ngay một số công việc cụ thể như sau: Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, người đứng đầu các
UBND thành phố Quy Nhơn đã ban hành Quyết định số 5230/QĐ-UBND ngày 22 tháng 07 năm 2021 công khai Danh mục 178 thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố và 53 thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân các phường, xã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của các phòng, ban thuộc UBND thành phố và UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố. Để triển khai thực hiện, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu
Thực hiện Công văn số 1764/UBND-TH ngày 30 tháng 06 năm 2021 của UBND thành phố về việc triển khai Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hai chiều (Công văn đính kèm); Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị thành phố có liên quan và UBND các phường, xã phối hợp triển khai thực hiện ngay một số công việc cụ thể như sau: 1. Phòng Nội vụ thành phố chủ động phối hợp cùng các phòng ban, đơn vị thành phố: Phòng Kinh tế,
Thực hiện Công văn số 3102/UBND-KSTT ngày 31 tháng 05 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc tăng cường hỗ trợ tổ chức, công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến (gửi kèm theo Công văn này); Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị thành phố có liên quan và UBND các phường, xã phối hợp triển khai thực hiện ngay một số công việc cụ thể như sau 1.Các phòng, ban thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã chỉ đạo quán
Trong tháng 5/2021, UBND thành phố đã triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hai chiều trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố; rà soát các tồn tại, hạn chế về chỉ số CCHC năm 2020 để có giải pháp khắc phục; duy trì và khuyến khích tổ chức, công dân thực hiện chứng thực bản sao điện tử qua cổng dịch vụ công Quốc gia (468 trường hợp), hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với 21 thủ
Trong tháng 4/2021, UBND thành phố đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND thành phố về thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy Quy Nhơn về "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Quy Nhơn” năm 2021. Trong đó, tổ chức họp đánh giá kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong quý I/2021;
Trong quý I/2021, UBND thành phố đã xây dựng ban hành và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy Quy Nhơn về "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Quy Nhơn đến năm 2025”. Đưa vào áp dụng phiếu thu, hóa đơn điện tử thay thế cho việc sử dụng phiếu thu, hóa đơn giấy. Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm
Lịch tiếp công dân thực hiện thủ tục cấp Căn cước công dân gắn chip điện tử cho nhân dân trên địa bàn thành phố như sau:
Thực hiện Công văn số 8298/UBND-KSTT ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành các điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc cung cấp dịch vụ: “Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh
Thực hiện Công văn số 6918/UBND-KSTT ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc thử nghiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký hộ kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh”; UBND thành phố đã phối hợp cùng VNPT-Bình Định đến nay hoàn thành chức năng thanh toán phí, lệ phí trực tuyến thông qua tài khoản ngân hành được tích hợp qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Để phát huy hiệu quả
Công khai Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa và Danhmục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố
Thực hiện Công văn số 5438/VPCP-KSTT ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Công văn số 4455/UBND-KSTT ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc thực hiện cung cấp dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hiện nay, UBND thành phố đã triển khai thực hiện thí điểm thành công dịch vụ “Chứng thực bản
UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3041/QĐ-UBND ngày 15/06/2020 v/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Theo đó, mục đích nhằm triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (sau đây gọi tắt

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung