(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giải quyết một số thủ tục hành chính trên lĩnh vực Môi trường. Theo đó, UBND tỉnh ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện 02 nhiệm vụ: - Tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án/cơ sở đầu tư trong Khu kinh tế Nhơn Hội và các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền thẩm
Quyết định số 11382/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 Phụ lục kèm theo Quyết định số 11382/QĐ-UBND
(binhdinh.gov.vn) - .Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 2826/UNBD-KSTT ngày 25/5/2022 chỉ đạo về kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 của tỉnh Bình Định. Theo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (Chỉ số SIPAS) năm 2021 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố vào ngày
(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 2497/UNBD-KSTT ngày 11/5/2022 chỉ đạo về kết quả Chỉ số PAPI năm 2021. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên cơ sở nghiên cứu nội dung Báo cáo Chỉ số PAPI năm 2021 và tổ chức khảo sát phúc tra, phân tích, đánh giá việc thực hiện các nội dung, tiêu chí của chỉ số PAPI trong năm 2021 gắn với đánh giá
Sáng nay, ngày 27/4/2022, Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2021 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện lãnh đạo chính phủ và lãnh đạo các địa phương. Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thành. Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2021 công bố kết quả điều tra cảm nhận của hơn 10.000 doanh nghiệp dân doanh và 1.550 doanh nghiệp FDI về chất lượng điều hành
Số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và số lượng giao dịch thanh toán trực tuyến là những điểm nổi bật của công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quý I năm 2022. Theo đó, trong Quý I/2022, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận là 131.873 hồ sơ; trong đó, số mới tiếp nhận: 125.544 hồ sơ (trực tuyến: 20.979 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 104.565 hồ sơ), số từ kỳ trước chuyển qua: 6.329 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải
Thực hiện Công văn số 2123/CV-UBND ngày 22 tháng 07 năm 2021 của UBND thành phố về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính trên địa bàn thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị thành phố có liên quan và UBND các phường, xã phối hợp triển khai thực hiện ngay một số công việc cụ thể như sau: Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, người đứng đầu các
UBND thành phố Quy Nhơn đã ban hành Quyết định số 5230/QĐ-UBND ngày 22 tháng 07 năm 2021 công khai Danh mục 178 thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố và 53 thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân các phường, xã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của các phòng, ban thuộc UBND thành phố và UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố. Để triển khai thực hiện, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu
Thực hiện Công văn số 1764/UBND-TH ngày 30 tháng 06 năm 2021 của UBND thành phố về việc triển khai Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hai chiều (Công văn đính kèm); Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị thành phố có liên quan và UBND các phường, xã phối hợp triển khai thực hiện ngay một số công việc cụ thể như sau: 1. Phòng Nội vụ thành phố chủ động phối hợp cùng các phòng ban, đơn vị thành phố: Phòng Kinh tế,
Thực hiện Công văn số 3102/UBND-KSTT ngày 31 tháng 05 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc tăng cường hỗ trợ tổ chức, công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến (gửi kèm theo Công văn này); Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị thành phố có liên quan và UBND các phường, xã phối hợp triển khai thực hiện ngay một số công việc cụ thể như sau 1.Các phòng, ban thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã chỉ đạo quán
Trong tháng 5/2021, UBND thành phố đã triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hai chiều trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố; rà soát các tồn tại, hạn chế về chỉ số CCHC năm 2020 để có giải pháp khắc phục; duy trì và khuyến khích tổ chức, công dân thực hiện chứng thực bản sao điện tử qua cổng dịch vụ công Quốc gia (468 trường hợp), hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với 21 thủ
Trong tháng 4/2021, UBND thành phố đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND thành phố về thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy Quy Nhơn về "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Quy Nhơn” năm 2021. Trong đó, tổ chức họp đánh giá kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong quý I/2021;
Trong quý I/2021, UBND thành phố đã xây dựng ban hành và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy Quy Nhơn về "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Quy Nhơn đến năm 2025”. Đưa vào áp dụng phiếu thu, hóa đơn điện tử thay thế cho việc sử dụng phiếu thu, hóa đơn giấy. Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm
Lịch tiếp công dân thực hiện thủ tục cấp Căn cước công dân gắn chip điện tử cho nhân dân trên địa bàn thành phố như sau:

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung