Sáng nay 30/01/2019, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 nhằm đánh giá kết quả thự hiện nhiệm vụ của Đảng bộ trong năm 2018; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018.

T1 19

Đ/c Trương Thanh Ngà – Phó Bí thư Đảng ủy: Báo cáo toám tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ.

  

Về dự Hội nghị có Đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Đồng chí Đặng Mạnh Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền thành phố Quy Nhơn; các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố; các đồng chí đại biểu lãnh đạo và chuyên viên các Ban Đảng Thành uỷ và Văn phòng Thành uỷ; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thành phố Quy Nhơn.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Quy chế dân chủ của Đảng ủy;

 

T3 19

Đ/c Đặng Mạnh Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan Chính quyền thành phố Quy Nhơn phát biểu chỉ đạo

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Mạnh Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền thành phố chỉ đạo nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ và các phòng, ban, cơ quan đơn vị   trực thuộc Đảng ủy triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố.

- Thường xuyên tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo thường xuyên cải tiến lề lối làm việc; quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức được học tập để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; trên cơ sở đó mỗi đồng chí nghiên cứu, giải quyết công việc đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở; cải tiến và duy trì việc áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.

2. Về công tác xây dựng hệ thống chính trị

2.1. Về công tác chính trị tư tưởng:

- Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của Chi bộ, của cơ quan, đơn vị; đảm bảo 100% đảng viên toàn Đảng bộ được học tập và nghiên cứu đầy đủ các chủ trương và Nghị quyết của Đảng, nắm bắt và xử lý thông tin chuẩn xác để tham mưu kịp thời cho lãnh đạo.

- Tiếp tục triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Thường xuyên phổ biến, quán triệt và vận dụng cụ thể thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ để lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Đảng và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tính tiên phong gương mẫu và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện chuẩn mực đạo đức “Trung thành – Trách nhiệm – Đoàn kết – Chuyên nghiệp – Kỷ cương” đối với cán bộ, đảng viên Cơ quan Chính quyền thành phố.

2.2. Về công tác tổ chức:

- Thường xuyên chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, và tổ chức; duy trì họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và sinh hoạt các Chi bộ thường kỳ đúng theo quy định. Không ngừng củng cố, xây dựng mối đoàn kết gắn bó trong Đảng; phát huy hơn nữa tính dân chủ thẳng thắn trong đấu tranh xây dựng nội bộ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình nhằm nâng cao tính chiến đấu của Đảng.

- Tổ chức cho các chi bộ đăng ký và thực hiện các chuyên đề.

- Chú trọng bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú và đoàn viên ưu tú để giới thiệu vào Đảng.

- Kịp thời củng cố, kiện toàn, bổ sung cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảm bảo đủ số lượng. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2019 đảm bảo đúng thực chất. Việc đánh giá tổ chức đảng và đảng viên phải đồng bộ với đánh giá các phòng, ban, đơn vị của UBND thành phố và các đoàn thể Cơ quan Chính quyền.

- Tiếp tục quán triệt đảng viên thực hiện tốt Quy định 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Quy định 76 - QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Trung ương 8 (khoá XII).

2.3. Về công tác kiểm tra, giám sát:

- Thường xuyên quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ, Thành uỷ về công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành chương 7, chương 8 Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTU ngày 25/10/2017 của UBKT Tỉnh uỷ Bình Định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ và chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng và Điều lệ Đảng.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy năm 2019.

2.4. Về công tác xây dựng các đoàn thể:

- Tập trung lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên Cơ quan Chính quyền vững mạnh toàn diện; chỉ đạo chính quyền tạo điều kiện và hỗ trợ cho tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả.

- Tăng cường giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với đoàn viên công đoàn; bồi dưỡng giáo dục đoàn viên thanh niên, nhằm động viên cán bộ, đoàn viên, thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.

 

T2 19

Tại Hội nghị này, Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố cũng đã trao Giấy khen cho 09 Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 05 tập thể và 28 cá nhân đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Xuân Thoại - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung