Thực hiện các Công văn số 5219/UBND-VX ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone; Công văn số 2746/UBND-VX ngày 24/8/2020 của UBND thành phố về việc tăng cường tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thành phố; Công văn số 777/STTTT-TTBCXB ngày 23/8/2020 và 576/STTTT-TTBCXB ngày 08/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh thực hiện khai báo y tế điện tử, cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone; Công văn số 200/PVHTT ngày 24/8/2020 và 228/PVHTT ngày 08/6/2021 của Phòng Văn hóa – Thông tin về việc đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện khai báo y tế điện tử, cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone. Tuy nhiên, theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông đến ngày 13/7/2021, tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại smartphone có cài đặt và sử dụng Bluezone trên địa bàn thành phố Quy Nhơn chỉ đạt 30%.

Để tăng cường công tác phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố; Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố đề nghị:

1. Đề nghị các phòng, ban, hội đoàn thể thành phố phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone cho tất cả cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người lao động của cơ quan, đơn vị.

2. Uỷ ban nhân dân các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tất cả người dân có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone.

Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone tại Mục III, Phần 3 – Tài liệu giới thiệu bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới gửi kèm hoặc thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được đăng tải tại trang web: https://bluezone.gov.vn/tai-lieu. Có kế hoạch và dành khung giờ thích hợp để phát sóng nội dung tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, trên sóng phát thanh để thông tin đến nhân dân trên địa bàn thành phố.

Hoàng Lâm – VP.

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung