Ngày 12/9/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2019. Tham dự buổi tập huấn có lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các hội, đoàn thể, phòng ban, đơn vị thành phố; lãnh đạo UBND và cán bộ Văn hóa xã hội cùng 151 điều tra viên là Trưởng/Phó khu phố/thôn của 21 phường, xã trên địa bàn thành phố.

 hcangheo092019

Đ/c Nguyễn Thị Lan – Trưởng Phòng Lao động – TB&XH thành phố

triển khai Kế hoạch rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo

có mức sống trung bình năm 2019 trên địa bàn thành phố

Tại Hội nghị, được sự ủy nhiệm của UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Lan – Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố đã triển khai Kế hoạch rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2019 trên địa bàn thành phố. Kế hoạch nêu rõ đối tượng, phạm vi rà soát; phương pháp rà soát và các tiêu chí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo khu vực thành thị và nông thôn; quy trình rà soát đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình; thời gian thực hiện và trách nhiệm tổ chức thực hiện của UBND các phường, xã, Phòng Lao động – TB&XH, Ủy ban MTTQVN và các hội, đoàn thể thành phố.

Cũng tại Hội nghị, các cán bộ phường, xã và Trưởng/Phó khu phố/thôn của 21 phường, xã cũng được hướng dẫn thực hiện các bước rà soát, cách ghi chép phiếu rà soát và tính điểm theo các tiêu chí rà soát cũng như cách tính điểm cho các chỉ số tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin) để xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp đo lường nghèo đa chiều tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTG ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Xác định đúng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2019 là căn cứ định ra các mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách và biện pháp cụ thể về giảm nghèo và an sinh xã hội cho năm 2020; cập nhật số liệu để quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo của từng phường, xã và thực hiện các chính sách, dự án của Nhà nước cho các đối tượng trong năm và giai đoạn 2016-2020.

Hoàng Thúy – P.LĐTBXH TP

Ngày 12/9/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2019. Tham dự buổi tập huấn có lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các hội, đoàn thể, phòng ban, đơn vị thành phố; lãnh đạo UBND và cán bộ Văn hóa xã hội cùng 151 điều tra viên là Trưởng/Phó khu phố/thôn của 21 phường, xã trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Thị Lan – Trưởng Phòng Lao động – TB&XH thành phố

triển khai Kế hoạch rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo

có mức sống trung bình năm 2019 trên địa bàn thành phố

Tại Hội nghị, được sự ủy nhiệm của UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Lan – Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố đã triển khai Kế hoạch rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2019 trên địa bàn thành phố. Kế hoạch nêu rõ đối tượng, phạm vi rà soát; phương pháp rà soát và các tiêu chí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo khu vực thành thị và nông thôn; quy trình rà soát đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình; thời gian thực hiện và trách nhiệm tổ chức thực hiện của UBND các phường, xã, Phòng Lao động – TB&XH, Ủy ban MTTQVN và các hội, đoàn thể thành phố.

Cũng tại Hội nghị, các cán bộ phường, xã và Trưởng/Phó khu phố/thôn của 21 phường, xã cũng được hướng dẫn thực hiện các bước rà soát, cách ghi chép phiếu rà soát và tính điểm theo các tiêu chí rà soát cũng như cách tính điểm cho các chỉ số tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin) để xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp đo lường nghèo đa chiều tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTG ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Xác định đúng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2019 là căn cứ định ra các mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách và biện pháp cụ thể về giảm nghèo và an sinh xã hội cho năm 2020; cập nhật số liệu để quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo của từng phường, xã và thực hiện các chính sách, dự án của Nhà nước cho các đối tượng trong năm và giai đoạn 2016-2020.

Hoàng Thúy – P.LĐTBXH TP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung