Theo hướng dẫn số 26-HD/BTG ngày 18/8/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Quy Nhơn về việc tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) về "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Ngày 25/8/2017, UBND thành phố ban hành Văn bản số 3047/UBND-TH về việc tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII). Trong đó, UBND thành phố giao:

1. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố phối hợp với các cơ quan liền quan chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, triển lãm, cổ động trực quan... giới thiệu vê kêt quả thực hiện 03 Nghị quyết nêu trên.

2. Đài truyền thanh thành phố

-Nâng cao chất lượng tin, bài phản ánh tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và 03 Nghị quyết trên; tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất của các ngành, địa phương trong thành phố.

-Cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2017 và triển khai thực hiện 03 Nghị quyết.

-Chủ động thông tin, bảo vệ lợi ích Quốc gia, doanh nghiệp, người tiêu đùng và góp phân định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trước các tình huống kinh tế - xã hội phức tạp, nhạy cảm.

3. UBND các phường, xã

-Tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; xây dựng các đề cương theo chủ đề, tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp về kết quả triển khai, thực hiện 03 Nghị quyết ở địa phương.

-Nắm bắt kịp thời tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện và phản ánh những ý kiến, đề xuất và những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai, thực hiện.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung