Thời gian qua, với sự quan tâm của các cấp, các ngành; công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố đã có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế và tiếp nhận phản ánh của các cơ quan công luận, của người dân... thì việc lập lại trật tự đô thị vẫn còn thực hiện chưa kiên quyết, chưa triệt để, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố còn tình trạng để bục, kệ, ram dốc, bảng quảng cáo sai quy định, tình trạng buôn bán lấn chiếm toàn bộ vỉa hè nhưng các địa phương chưa ra quân xử lý hoặc có ra quân xử lý nhưng chưa quyết liệt; dẫn đến tình trạng vi phạm và tái vi phạm có chiều hướng gia tăng trở lại; tình trạng xe ô tô, xe máy đậu đỗ tùy tiện ngoài vạch quy định nhưng chưa bị các cơ quan chức năng nhắc nhở, xử lý đã gây khó khăn trong việc đảm bảo lối đi cho người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, Báo Bình Định ngày 15/5/2017 đăng tin “Lấy lại vỉa hè cho ngưởi đi bộ tại thành phố Quy Nhơn: Còn nhiều việc phải làm” đã phản ánh rõ thêm các nội dung nêu trên.

Để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị trên địa bằn thành phố, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu:

1. Các phòng, ban đơn vị thành phố và UBND các phường, xã nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về công tác quản lý trật tự đô thị; gần đây nhất là Thông báo số 333/TB-UBND ngày 25/4/2017 về việc Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố - Nguyễn Tiến Dũng tại cuộc họp rút kinh nghiệm trong công tác ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên gương mẫu chấp hành quy định về trật tự đô thị, tự giác tháo dỡ các công trinh vi phạm lấn chiếm vỉa hè của hộ gia đình mình; không giao địch, không ăn, uống tại các điểm người dân lấn chiếm lòng lề đường, nơi công cộng để buôn bán, kinh doanh.

2. UBND các phường, xã

2.1. Đối với công tác thông tin, tuyên truyền

Tiếp tục thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền một cách sâu rộng đến từng hộ dân về trật tự đô thị để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân và tạo sự đồng thuận của xã hội.

-Thiết lập số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh về trật tự đô thị và thông báo trên hệ thống truyền thanh, niêm yết tại trụ sở UBND phường, xã, khu vực, thôn cho nhân dân biết; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ ở địa phương trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin.

2.2. Đối vói việc xử lý các công trình xây dựng vi phạm (bậc cấp, ram dốc, bồn hoa, bảng quảng cáo, mái hiên cố định, ống thoát nước...):

- Thống kê các -trường hợp vi phạm về trật tự đô thị ở địa phương (theo từng tuyến đường, nêu rõ số lượng, diện tích công trình vi phạm; đã có cam kết, xử lý vi phạm hành chính chưa; thống kê số điện thoại các quảng cáo rao vặt sơn, dán trên các công trình gây mất mỹ quan đô thị...; nêu rõ kế hoạch, thời hạn xử lý của địa phương) đảm bảo việc thực hiện trên toàn địa bàn và công băng giữa các hộ dân; gửi vê UBND thành phô qua Đội Trật tự đô thị thành phố để theo dõi, tổng hợp, đánh giá, xếp loại và tham mưu chỉ đạo thực hiện (riêng thống kê số điện thoại quảng cáo rao vặt thì gửi cho Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố). Thời gian hoàn thành trong tháng 5/2017.

-  Tiếp tục xử lý các công trình vi phạm trên toàn địa bàn ở địa phương đảm bảo việc thực hiện tính công bằng, công minh của pháp luật, tạo sự đồng thuận của xã hội, tránh sự so bì của người dân; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tái phạm trong xây dựng, lắp đặt bục kệ, bậc cấp, ram dốc... (lưu ý: các trường hợp đã có cam kết nhưng quá thời hạn mà không tự tháo dỡ; các trường hợp đặt các bục bệ, ram dốc di động nhung để cô định trên vỉa hè thay cho các công trình cố định vi phạm đã bị tháo dỡ); tăng cường công tác kiểm tra bóc, xóa quảng cáo rao vặt trên các trụ điện, các công trình công cộng... và gửi báo cáo, kế hoạch thực hiện của địa phương trong thời gian đến về UBND thành phố (qua Đội Trật tự đô thị thành phố) trong tháng 5/2017.

2.3. Đối vái công tác lập lại trật tự đô thị:

-Tiếp tục thực hiện công tác lập lại trật tự đô thị ở địa phương đảm bảo hiệu quả; chủ động nghiên cứu thời gian, lực lượng tổ chức ra quân đảm bảo hợp lý (có thể thực hiện thời gian ra quân linh hoạt trong ngày do địa phương quyết định để phù hợp tình hình thực tế và chống tình trạng người dân đối phó tái lấn chiếm buôn bán ngoài thời gian ra quân cố định của địa phương),

+ Kiểm tra, xử lý kiên quyết tình trạng hiện nay người dân tái lấn chiếm lòng lề đường và các khu vực xung quanh các chợ (chợ Đầm, chợ Khu 6, chợ Lớn mới, chợ Sân Bay, chợ Khu 2..) để buôn bán; gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và mỹ quan đô thị.

+ Nghiêm túc thực hiện việc thống kê, rà soát các hộ buôn bán nhỏ lẻ có nhu cầu bố trí địa điểm buôn bán sau khi thực hiện công tác lập lại trật tự đô thị và đề xuất bố trí tạm thời nơi buôn bán ở địa phương (ưu tiên các hộ có hộ khấu thường trú ở địa phương và các hộ có hoàn cảnh thực sự khó khăn) và gửi về UBND thành phố (qua Phòng Kinh tế thành phố) theo thời hạn quy định.

+ Khẩn trương thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ tự quản về trật tự đô thị ở địa phương để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, nhắc nhở, đề xuất xử lý các trường hơp để xe ngoài vạch quy định, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, nơi công cộng; các trường họp lắp đặt bảng quảng cáo sai quy định, xây dựng bục kệ, bậc cấp, ram dốc... lấn chiếm vỉa hè (theo nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo kết luận số 333/TB-UBND ngày 25/4/2017).

3. Đề nghị Đảng ủy các phường, xã: chỉ đạo cả hệ thống chính trị ở địa phương vào cuộc thực hiện quyết liệt công tác lập trật tự đô thị trên địa bàn theo nội dung chỉ đạo của Thành ủy Quy Nhơn và UBND tỉnh, thành phố.

4. Phòng Kinh tế thành phố nhắc nhở các phường, xã gửi thống kê, báo cáo kết quả rà soát các hộ buôn bán nhỏ lẻ có nhu cầu bố trí địa điểm buôn bán sau khi thực hiện công tác lập lại trật tự đô thị ở địa phương để khẩn trương hoàn thành việc khảo sát, đề xuất phương án bố trí tạm thời buôn bán cho hộ dân buôn bán nhỏ lẻ hiện đang kinh doanh trên vỉa hè theo nhiêm vụ được giao.

5. Công an thành phố khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đã được giao về tham gia lập lại trật tự đô thị, trong đó chỉ đạo Công an các phường, xã phối họp với các cơ quan chức năng ở địa phương tuần tra, xử lý tình trạng phương tiện giao thông đậu đỗ không đúng nơi quy định; nhất là tình trạng để xe máy ngoài vạch quy định trên vỉa hè nhằm đảm bảo lối đi cho người đi bộ; hỗ trợ tích cực cho các lực lượng chức năng ra quân lập lại trật tự đô thị ở địa phương.

6. Công ty CP QLSC đường bộ Quy Nhơn khảo sát, phối hợp với UBND các phường liên quan tổ chức xử lý các bục bệ, láng xi măng tại các vị trí tiếp giáp giữa bó vỉa và lòng đường trên địa bàn thành phố.

7. Công ty CỔ phần CVCX&CSBT Quy Nhơn khảo sát, kiểm tra thống kê các chậu cây, bồn hoa để trái phép trên vỉa hè và đối chiếu với quy hoạch trồng cây xanh trên địa bàn thành phố để có văn bản đề nghị UBND các phường xử lý; báo cáo cho UBND thành phố để chỉ đạo thực hiện.

8. Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn theo dõi, kiểm tra việc để rác thải, xả nước thải không đúng quy định để phối hợp cùng các địa phương xử lý theo quy định. Đồng thời, thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tại khu vực bãi biển Quy Nhơn và khu vực trung tâm thành phố; kiểm tra, đề xuất xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực quản lý môi trường (theo quy định tạỉ Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chỉnh phủ).

9. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố

-  Chủ trì phối hợp cùng Đài truyền thanh thành phố tiếp tục tổ chức thông tin, tuyên truyền về lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn thành phố để nhân dân biết, chấp hành  (lưu ý: nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, cô đọng),

-  Tiến hành kiểm tra, thống kê để phối hợp cùng các địa phương liên quan xử lý việc lắp đặt bảng quảng cáo không đúng quy định Báo cáo kết quả cho UBND thành phố trước ngày 20/6/2017.

-  Trên cơ sở báo cáo của UBND các phường, xã về số điện thoại quảng cáo, rao vặt gây mất mỹ quan đô thị, tiến hành tổng hợp tham mưu UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị quản lý, kinh doanh viễn thông có biện pháp xử lý theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/5/2017.

10. Đề nghị UBMTQVN thành phố và các hội, đoàn thể thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực tham gia cùng với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động người dân và cử cán bộ tham gia lập lại trật tự đô thị nhằm đảm bảo thực hiện công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố đạt kết quả cao.

11. Đội Trật tự đô thị thành phố

-Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác lập lại trật tự đô thị ở các phường, xã theo nhiệm vụ đã được giao và tng hợp, đề xuất xếp loại, đánh giá kết quả thực hiện của các phường, xã; xây dựng kế hoạch của thành phố về tiếp tục ra quân lập lại trật tự đô thị theo kế hoạch, phương án đã ban hành; kịp thời tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

-Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ tuần tra cơ động về công tác quản lý trật tự đô thị, thường xuyên tuần tra, kiểm tra phát hiện những trường hợp vi phạm để tiến hành xử lý hoặc phối hợp cùng địa phương liên quan xử lý theo quy định.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ khẩn trương triên khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nêu gặp khó khăn, vướng măc kịp thời phản ánh về UBND thành phố chỉ đạo thực hiện (qua Đội Trật tự đô thị thành phố để tổng hợp, đề xuất giải quyết).

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung