Ngày 05/05/2017, tại phòng họp UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5 năm 2017 của thành phố Quy Nhơn. Tham dự cuộc họp gồm có các thành viên UBND thành phố; Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã và Văn phòng HĐND&UBND thành phố.

Sau khi nghe dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5 năm 2017; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố kết luận như sau:

Để thực hiện đạt và có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh trong tháng 5 năm 2017; yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được nêu trong báo cáo, trong đó lưu ý các nội dung trọng tâm sau:

I. VỀ KINH TẾ

1. Chi cục thuế thành phố

- Tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt Đề án thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2017. Đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ các giải pháp thu để đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Phối hợp các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các phường, xã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch triển khai phần mềm ứng dụng quản lý thuế qua website đối với hoạt động kinh doanh lưu trú trên địa bàn thành phố Quy Nhơn nhằm đảm bảo nâng cao công tác quản lý thuế đối với các cơ sở hoạt động kinh doanh lưu trú trên địa bàn thành phố và hoàn thành chỉ tiêu thu thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ theo kế hoạch đề ra.

- Thành lập Tổ kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thuế nhằm chống thất thoát ngân sách trên địa bàn thành phố, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố để xem xét, chỉ đạo.

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục khảo sát một số quỹ đất trên địa bàn thành phố, đề xuất UBND thành phố tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển, chỉnh trang đô thị.

- Tập trung thực hiện công tác bồi thường, GPMB trồng rừng cảnh quan, lưu ý vị trí GPMB phải liên thửa (tránh tình trạng kiểu “da beo”) để dễ thực hiện việc trồng rừng.

3. Phòng Kinh tế thành phố

- Khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập thông tin, hình ảnh cập nhật lên modul website quảng bá du lịch Quy Nhơn; triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển du lịch thành phố Quy Nhơn năm 2017.

- Phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, UBND huyện Tuy Phước hướng dẫn các phương tiện khai thác hàu tại Khu vực 9, phường Hải Cảng đúng theo quy định. Báo cáo kết quả cho UBND thành phố trước ngày 20/5/2017.

- Hoàn thành việc xây dựng Phương án bố trí tạm thời nơi buôn bán cho các hộ dân hiện đang kinh doanh nhỏ lẻ trên vỉa hè nhằm góp phần ổn định cuộc sống cho các hộ dân.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị chức năng của thành phố hướng dẫn xã Nhơn Châu thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại và xác lập hồ sơ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đúng quy định. Phấn đấu xã Nhơn Châu đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2017.

- Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc Nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục hồ sơ để được cấp phép xây dựng theo đúng quy định đảm bảo hoàn thành công trình Nhà máy giết mổ động vật tập trung trong quý III năm 2017.

- Hoàn chỉnh Đề án di dời các doanh nghiệp, cơ sở tại CCN Quang Trung vào sản xuất tập trung tại CCN Bùi Thị Xuân theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/5/2017.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Đầm Đống Đa đối với các ngành hàng còn lại, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển và nhân rộng mô hình Chợ đảm bảo VSATTP trên toàn thành phố trong năm 2017. Tăng cường công tác quản lý bố trí, sắp xếp các hộ kinh doanh buôn bán tại các chợ theo đúng Phương án bố trí, sắp xếp đã được phê duyệt.

II. VỀ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG CƠ BẢN, CHỈNH TRANG, QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

1. Phòng Quản lý đô thị thành phố

- Đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình chỉnh trang đô thị: Thông tuyến đường Nguyễn Nhạc ra nút giao thông Vũ Bão – Diên Hồng, thông tuyến đường Trần Văn Ơn, nút giao thông Nguyễn Văn Trỗi – Diên Hồng, Nút giao thông Hoàng Văn Thụ - Võ Văn Dũng…

- Hoàn chỉnh phương án tổ chức đấu thầu kinh doanh 02 điểm dịch vụ tại bãi biển Quy Nhơn; hoàn chỉnh quy chế quản lý lòng lề đường để tham mưu UBND thành phố phê duyệt.

- Phối hợp với UBND các phường, xã triển khai thực hiện Đề án bê tông hóa hẻm năm 2017 đạt hiệu quả.

- Phối hợp với UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý các phương tiện giao thông đường thủy phục vụ du lịch nhằm đảm bảo ATGT đường thủy.

2. Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tư pháp thành phố, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh thành phố Quy Nhơn tổ chức hướng dẫn, phổ biến Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật đất đai cho các đơn vị, địa phương

- Phối hợp Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh thành phố Quy Nhơn rà soát các hồ sơ GCNQSD đất tồn đọng để tham mưu, đề xuất UBND thành phố giải quyết. Rà soát các đơn thư, kiến nghị của công dân liên quan đến việc cấp GCNQSD đất để giải quyết theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố.

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác công nhận quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất tại khu Quy hoạch dân cư khu vực 3, phường Ghềnh Ráng.

- Đôn đốc, hướng dẫn UBND các phường, xã đẩy nhanh công tác xác nhận nguồn gốc đất phục vụ GPMB và cấp GCNQSD đất theo đúng quy định, kể cả các trường hợp Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến.

- Tập trung tham mưu UBND thành phố chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy Bình Định. Báo cáo kết quả trước ngày 19/5/2017.

3. Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh thành phố Quy Nhơn: Thực hiện tốt công tác cấp GCNQSD đất cho công dân, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian quy định. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ tồn đọng về công tác cấp GCNQSD đất, trong đó thống kê, rà soát hồ sơ tồn từ trước đến nay để xây dựng Kế hoạch tham mưu giải quyết cụ thể và khẩn trương chỉnh lý biến động đất đai do thu hồi đất của các dự án. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/5/2017.

4. Đội Trật tự đô thị thành phố

- Phối hợp với UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện công tác ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố về ban hành Kế hoạch tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

- Duy trì công tác phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các phường, xã trong công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn; thường xuyên tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các trường hợp lấn chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng nhà ở không phép, sai phép, chuyển nhượng đất đai bất hợp pháp.

- Hoàn thành công tác kiểm tra, rà soát các Quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố. Điều chỉnh, bổ sung công tác xây dựng tuyến đường văn minh “Xanh – Sạch – Đẹp”.

5. Ban QLDA ĐT & XD thành phố: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án do UBND thành phố giao, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án như: Hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu, khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải (mở rộng), khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, khu dân cư khu vực 4, 5 phường Nhơn Phú, khu dân cư khu vực 6 phường Nhơn Bình, Đê biển thôn Lý Hưng và Lý Lương xã Nhơn Lý, mở rộng tuyến đường Xuân Diệu, nâng cấp đường Thanh Niên, lát vỉa hè đá granit các tuyến đường Ngô Mây, Lê Lợi, Trần Cao Vân, các công trình trường học và một số công trình khác theo kế hoạch.

6. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, các công trình XDCB như: cầu Lê Thanh Nghị, tuyến đường Long Vân – Gò Tù, đường Hoàng Văn Thụ nối dài, khu dân cư đường Nguyễn Trọng Trì, khu dân cư khu vực 5 phường Bùi Thị Xuân, khu dân cư khu vực 1 phường Đống Đa, khu dân cư phía Bắc khu tái định cư Tiểu dự án VSMT, khu dân cư phía Đông trụ sở UBND phường Nhơn Phú, khu dân cư phía Bắc làng SOS phường Nhơn Bình, khu dân cư đối diện Viện sốt rét ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn.

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án trên địa bàn thành phố: dự án khu dân cư Hưng Thịnh và đường Chế Lan Viên (nối dài), dự án đường Hoàng Văn Thụ nối dài, cầu Lê Thanh Nghị, đường Long Vân – Gò Tù, HTKT khu dân cư khu vực 1, phường Đống Đa, dự án đường Long Vân – Long Mỹ (đoạn còn lại)

7. Công ty CP Môi trường đô thị Quy Nhơn:

- Tăng cường thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải trên các tuyến đường, bãi biển và mặt nước để đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Tăng cường công tác chỉ đạo tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp neo đậu, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản trái phép trong khu vực biển từ Vinpearl đến bãi tắm Hoàng Hậu. Phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp thả lưới đánh bắt thủy sản tại khu vực Bãi Bàu, phường Ghềnh Ráng.

8. Công ty CP Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn: Tăng cường tuần đường, phối hợp kiểm tra các điểm xung đột giao thông; tình trạng ổ gà, ổ voi, đọng nước, biển báo giao thông bị nghiêng, mờ để có giải pháp xử lý; sửa chữa, nâng cấp hạ tâng giao thông đô thị.

9. Công ty CP Công viên Cây xanh & CS đô thị Quy Nhơn:

- Phối hợp với Nhà đầu tư và các đơn vị liên quan xây dựng Đề án Chợ đêm Quy Nhơn tại vị trí đối diện nhà Văn hóa Lao động tỉnh, đoạn từ đường Vũ Bão đến đường Lê Lai.

- Phối hợp với Điện lực Quy Nhơn đảm bảo nguồn điện trong việc tổ chức buổi Lễ kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và khánh thành tượng đài Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Sinh Sắc.

- Phối hợp với Điện lực Quy Nhơn và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát cắt bỏ các đường dây điện, dây cáp không còn sử dụng của các Doanh nghiệp, tiến hành thu dọn đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Chăm sóc, trang trí các công viên, vườn hoa, cây xanh, vận hành hệ thống điện chiếu sáng, trang trí; tiếp tục triển khai công tác trồng, di dời, hoán đổi cây xanh đường phố theo quy hoạch được duyệt.

III. VỀ VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Phòng Lao động - TB&XH thành phố:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo theo quy định của Nhà nước; thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức kiểm tra các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ I và việc thực hiện các quy định của Nhà nước về An toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017). Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2017; ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6; diễn đàn trẻ em năm 2017.

- Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành công tác xóa nghèo của phường Trần Hưng Đạo trong năm 2017. Tập trung đối tượng lang thang, cơ nhỡ nhằm đảm bảo ANTT và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố.

2. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố:

- Tổ chức các hoạt động phục vụ các sự kiện chính trị: kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2017); 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017); Ngày gia đình Việt Nam (28/6)… Tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan và trang trí khánh tiết phục vụ các ngày lễ và các sự kiện chính trị trên địa bàn thành phố.

- Chuẩn bị và triển khai kế hoạch tổ chức khai mạc Đại hội TDTT thành phố Quy Nhơn lần thứ VIII (2017 - 2018) và Đại hội TDTT cấp cơ sở.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - thông tin – du lịch trên địa bàn thành phố; đặc biệt là hoạt động quảng cáo trên các trục đường giao thông.

3. Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố:

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra học kỳ 2 và xét hoàn thành chương trình tiểu học và xét tốt nghiệp THCS năm học 2016 – 2017. Tổ chức tổng kết năm học và chuẩn bị kế hoạch tổ chức các hoạt động hè năm 2017 cho học sinh.

- Huy động cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục & Đào tạo thành phố của các trường để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 khi có yêu cầu của Sở Giáo dục & Đào tạo.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch nâng cấp, sửa chữa đầu tư cơ sở vật chất lớp học của các trường. Tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội khuyến học các cấp và các Trung tâm học tập cộng đồng theo hướng đa dạng hóa nội dung, chương trình, hình thức học tập.

4. Phòng Y tế thành phố, Trung tâm y tế thành phố:

- Tăng cường công tác: kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế, kiểm tra hành nghề y dược tư nhân.

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là sốt xuất huyết, chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia.

IV. VỀ THANH TRA, TƯ PHÁP, QUỐC PHÒNG – AN NINH, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Thanh tra thành phố: Ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý đất đai tại UBND phường Quang Trung; tiếp tục thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai tại UBND phường Nhơn Phú. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp và các dự án trọng điểm.

2. Phòng Tư pháp thành phố: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, GDPL thành phố và đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp thành phố. Thực hiện tốt công tác chứng thực, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác thi hành án dân sự, tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành.

3. Phòng Nội vụ thành phố:

- Tham mưu củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự một số phòng, ban, đơn vị của thành phố và UBND các phường, xã còn thiếu, đảm bảo hoạt động có hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định tiếp nhận và phân công 15 chỉ tiêu công chức phường, xã được xét tuyển đặc cách về làm việc tại các phường, xã. Tham mưu triển khai thực hiện các bước tiếp theo đối với thi tuyển công chức phường, xã và viên chức ngành Giáo dục – ĐT thành phố.

- Hoàn thành xây dựng bộ máy, cơ cấu, tổ chức để đảm bảo đưa Ban quản lý các dịch vụ công ích thành phố vào hoạt động trong tháng 5 năm 2017.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công tác kiểm tra công vụ của thành phố trong việc chấp hành lề lối, giờ làm việc đối với các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức của thành phố và phường, xã.

- Tiếp cận Chi cục Văn thư lưu trữ nhận kỹ vật của 62 đồng chí tham gia chiến trường miền Nam, tham mưu UBND thành phố tổ chức trong lễ kỷ niệm để trao cho từng gia đình. Thời gian hoàn thành trước ngày 27/7/2017.

4. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố: Duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chiến; nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, nhất là trong thời gian tổ chức các ngày lễ lớn của năm 2017. Tiếp tục triển khai Kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ theo Nghị quyết 28 của Bộ chính trị đối với thành phố Quy Nhơn năm 2017 (PT-17) và thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017 tại 04 phường, xã Ghềnh Ráng, Trần Quang Diệu, Thị Nại, Nhơn Châu theo kế hoạch.

5. Công an thành phố

- Tăng cường tuần tra tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội nhất là đối với tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp... bảo đảm tình hình an ninh chính trị (đặc biệt là an ninh nông thôn), trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông. Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông.

- Chỉ đạo Công an các phường, xã tăng cường công tác nắm tình hình các trường hợp bị cưỡng chế và có biện pháp xử lý kịp thời; đồng thời bố trí lực lượng tham gia bảo vệ tình hình an ninh trật tự các trường hợp cưỡng chế do giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố, đặt biệt là đoạn Quốc lộ 1D và các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực xây dựng, đất đai, trật tự đô thị. Chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp chống người thi hành công vụ khi thực hiện nhiệm vụ lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

V. Văn phòng HĐND & UBND thành phố

- Phối hợp với Đội Trật tự đô thị thành phố và các đơn vị có liên quan đề xuất tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch toàn diện trong việc quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông và khai thác các dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

- Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh phần mềm theo dõi tiến độ công việc. Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao cho các đơn vị, địa phương. Định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo cho lãnh đạo UBND thành phố để chỉ đạo thực hiện. Duy trì việc cập nhật tiến độ công việc vào phần mềm theo dõi tiến độ công việc để giúp theo dõi quản lý đầu việc, góp phần chấn chỉnh phương thức giải quyết công việc của các đơn vị, địa phương. Đồng thời, đề xuất UBND thành phố xử lý kịp thời những tồn tại, yếu kém, ảnh hưởng đến nhu cầu giải quyết công việc cho các tổ chức và công dân

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “1 cửa”, “1 cửa liên thông” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố Quy Nhơn; nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ, ứng xử, đảm bảo chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; chú trọng đôn đốc công tác giải quyết hồ sơ đúng hẹn, trường hợp trễ hẹn làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung, gây bức xúc đối với công dân thì kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo cơ quan liên quan có văn bản xin lỗi công dân theo quy định.

VI. UBND các phường, xã

1. Căn cứ các nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng và triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ trong tháng 05/2017.

2. Tập trung công tác thu ngân sách năm 2017, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

3. Tăng cường công tác quản lý đất đai, phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý những trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng không phép, sai phép từ khi mới phát sinh vi phạm. Trường hợp xử lý không kịp thời theo Nghị định 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, xây dựng thì Chủ tịch UBND các phường, xã liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

4. Tiếp tục triển khai quyết liệt thực hiện công tác ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Trong đó, tăng cường trách nhiệm của phường, xã trong công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quản lý nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường... trên địa bàn thành phố; trường hợp các địa phương không có đủ phương tiện, trang thiết bị để ra quân thì đề nghị UBND thành phố xem xét, hỗ trợ. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng tuyến đường văn minh xanh - sạch - đẹp.

VII. Đề nghị Ủy ban MTTQVN thành phố, các Hội, đoàn thể thành phố thường xuyên theo dõi, chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2017.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố./.

Trịnh: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung