Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4025/UBND-KT ngày 16/7/2022. Ngày 19/7/2022, UBND thành phố ban hành văn bản số 2294/UBND-ĐT chỉ đạo UBND các phường, xã: Đống Đa, Nhơn Bình, Nhơn Phú, Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Phước Mỹ chủ trì, phối hợp phòng TNMT, phòng QLĐT thành phố, Đội TTĐT thành phố và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp lấn, chiếm, xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ đê điều và hành lang thoát lũ hạ lưu sông Hà Thanh; đồng thời tập trung thực hiện các giải pháp nhằm quản lý chặt chẻ, không để người dân lấn, chiếm, xây dựng không phép, sai phép trong phạm vi bảo vệ đê điều và hành lang thoát lũ hạ lưu sông Hà Thanh, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

UBNDTP22072022001

Khu đê đông phường Nhơn Bình

- Giao UBND phường Nhơn Bình chủ trì, phối hợp phòng TNMT thành phố, Đội TTĐT thành phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện ý chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 986/UBND-ĐT ngày 08/4/2022; theo đó xử lý lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép theo đúng quy định, trong đó có các trường hợp vi phạm tại khu vực chợ Góc và khu Đê Đông, phường Nhơn Bình.

- Giao phòng TNMT thành phố chủ trì, phối hợp với phòng QLĐT, thành phố và các đơn vị có liên quan kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của UBND các phường, xã liên quan; tổng hợp kết quả thực hiện để tham mưu UBND thành phố chỉ đạo thực hiện.

- Giao phòng Kinh tế thành phố phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh cung cấp hồ sơ, thông tin về phạm vi bảo vệ đê điều và hành lang thoát lũ hạ lưu sông Hà Thanh để cho các địa phương triển khai công tác quản lý, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Sáng-VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung