Ngày 09/6/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản số 304/VPUBND-KSTT về việc cung cấp danh sách cá nhân giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn trong tháng 5/2022. Trong đó, thành phố Quy Nhơn có 10 hồ sơ trễ hẹn trên lĩnh vực đất đai và có 04/21 đơn vị cấp xã thuộc thành phố giải quyết hồ sơ trễ hẹn (11 hồ sơ).

Theo đó, ngày 17/6/2022, UBND thành phố ban hành văn bản 1928/UBND-TH về việc chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn/quá hạn trong tháng 5/2022 để kịp thời có giải pháp quyết liệt, khắc phục tình trạng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn/quá hạn; Chủ tịch UBND thành phố nghiêm khắc phê bình Thủ trưởng một số phòng ban, đơn vị và UBND các phường, xã để xảy ra tình trạng trễ hẹn hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 5/2022, đặc biệt: 01 địa phương có 03 cán bộ, công chức liên tục gây trễ hẹn hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong 02 tháng liên tiếp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm túc chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính thường xuyên theo dõi và xử lý hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử, khắc phục triệt để tình trạng trễ hẹn hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian đến. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị kiểm điểm, nhắc nhở vẫn tiếp tục để xảy ra tình trạng trễ hẹn/quá hạn hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thì sẽ xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định, đồng thời xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ. (Nếu cơ quan, đơn vị, địa phương nào nhiều lần để xảy ra tình trạng hồ sơ giải quyết TTHC trễ hẹn thì UBND thành phố sẽ xem xét xử lý ở hình thức kỷ luật cao hơn).

Đồng thời, đề nghị Chi cục trưởng Chi cục Thuế Quy Nhơn và Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Quy Nhơn chỉ đạo các bộ phận chuyên môn liên quan tích cực phối hợp với các phòng ban chuyên môn của thành phố và UBND các phường, xã để giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, không để tình trạng trễ hẹn hồ sơ thủ tục hành chính tiếp diễn trong thời gian tới gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của thành phố.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND thành phố giao phòng Nội vụ thành phố chủ trì phối hợp Tổ công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và các đơn vị có liên quan rà soát các hồ sơ thủ tục hành chính tồn đọng, trễ hẹn/quá hạn đồng thời đề xuất giải pháp quyết liệt khắc phục hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn/quá hạn để UBND thành phố xem xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức để hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn/quá hạn; tăng cường kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Tham mưu kế hoạch tổ chức kiểm tra đột xuất về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị thành phố và địa phương thường xuyên để xảy ra tình trạng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn/quá hạn; tổng hợp, báo cáo và tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND thành phố theo quy định.

         - Tăng cường trách nhiệm của Đoàn Kiểm tra công vụ thực hiện kỷ luật, kỷ cương tại các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã; kịp thời tham mưu cho UBND thành phố xem xét xử lý các đơn vị, địa phương, cá nhân vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.

Tuy nhiên, để đảm bảo phản ánh đầy đủ thông tin về tình hình giải quyết TTHC trễ hạn/quá hạn của tỉnh, thành phố được ghi nhận trên “Hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC của bộ, ngành, địa phương” do Văn phòng Chính phủ vận hành, quản lý, kể từ tháng 5.2022, Văn phòng HĐND&UBND thành phố sẽ tổng hợp tất cả các cá nhân gây ra hồ sơ TTHC trễ hạn/quá hạn trên VNPT-iGate.

Hoàng Lâm - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung