(binhdinh.gov.vn) - Đó là nhiệm vụ hàng đầu được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU về CCHC đề ra tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 6 tháng đầu năm 2022, cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nhằm tạo tiền đề thúc đẩy các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2022. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo quan trọng trên các nội dung CCHC, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số. Trên cơ sở đó, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đồng thời, rà soát, tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt nhằm thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Sở Nội vụ, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, đánh giá và đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ CCHC của tỉnh năm 2022.

screenshot 1656032932

Tại cuộc họp, bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo cũng chỉ ra những hạn chế trong thực hiện Chương trình hành động 09 như: Một số nơi chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ CCHC; tình trạng trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC vẫn còn tồn tại tại một số địa phương; việc ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã trong thực hiện phần mềm một cửa điện tử, thực hiện chứng thực điện tử và một số ứng dụng có liên quan vẫn còn hạn chế; tỷ lệ văn bản ký số trao đổi trên môi trường mạng của một số UBND cấp xã chưa cao…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU về Cải cách hành chính yêu cầu các cấp, các ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, tập trung cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành CCHC. Tiếp tục cải cách TTHC; đẩy mạnh rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý; tăng cường phân cấp trong giải quyết TTHC; tiếp tục phát huy vai trò của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU về Cải cách hành chính cũng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện quy định về phân cấp, ủy quyền theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định liên quan của các bộ, ngành Trung ương. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Ban Chỉ đạo sớm triển khai dự án “Xây dựng Kho dữ liệu số dùng chung của tỉnh Bình Định”.

Tác giả: Kim Loan

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung