Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại văn bản số 256-CV/TU ngày 23/3/2017 về việc lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố; đồng thời nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện công tác ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố về việc ban hành kèm theo kế hoạch tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố vào ngày 11/4/2017 một cách đồng bộ, đạt hiệu quả cao, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng phòng ban, đơn vị thành phố có liên quan và Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện theo như ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 246/TB-UBND ngày 23/3/2107, Thông báo số 215/TB-UBND ngày 09/3/2017 và Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 về việc ban hành kèm theo kế hoạch tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Tập trung thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại các văn bản nêu trên một cách đồng bộ với sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm đảm bảo công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đạt hiệu quả cao.

2. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động tổ chức và nhân dân chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương của tỉnh, thành phố về lập lại trật tự đô thị (Lưu ý: đẩy mạnh công tác thông tin lưu động). UBND các phường, xã cử lực lượng phối hợp cùng các Hội đoàn thể địa phương đến từng cơ quan, hộ gia đình để vận động, giải thích, để tổ chức, cá nhân hiểu rõ và đồng thuận, chấp hành (nhất là các trường hợp có hành vi lấn, chiếm vỉa hè, lòng đường …). Đối với những trường hợp đã tổ chức vận động, tuyên truyền nhưng vẫn cố tình không chấp hành thì lập đầy đủ hồ sơ thủ tục để tiến hành các bước xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật (việc lập thủ tục xử lý vi phạm phải đảm bảo hoàn thành trước ngày 10/4/2017 để khi ra quân là xử lý, cưỡng chế được và tất cả các trường hợp vi phạm đều phải được lập biên bản vi phạm cụ thể).

3. Yêu cầu UBND các phường tạm dừng việc cấp giấy phép sử dụng vỉa hè, lòng đường theo quy định tại Điểm 2 Mục V Phương án quản lý, sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Quy Nhơn được ban hành kèm theo Quyết định số 7950/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND thành phố. UBND thành phố sẽ đặt vấn đề cho thuê sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông sau khi đã tổ chức thực hiện xong công tác lập lại trật tự, tạo được sự thông thoáng vỉa hè, lòng đường.

4. Giao UBND các phường, xã phối hợp cùng Đội Trật tự đô thị thành phố kiểm tra để tiến hành xử lý các hành vi vi phạm, trong đó ý các trường hợp sau:

- Thống nhất diện tích dành cho việc để xe đạp, xe mô tô tương đương 1,8m tính từ chỉ giới đường đỏ (hoặc từ chỉ giới xây dựng đối với những nhà (cũ) vi phạm chỉ giới), phần diện tích còn lại dành cho người đi bộ (không bao gồm các trường hợp kinh doanh xe đạp, xe mô tô).

- Đối với bậc tam cấp, gờ dắt xe (nằm ngoài chỉ giới đường đỏ): giao UBND các phường và Đội trật tự đô thị thành phố làm việc với các hộ có liên quan để yêu cầu cam kết tự giác tháo dỡ, di dời (trong thời hạn 07 ngày); quá thời hạn quy định không chấp hành thì xử lý nghiêm theo quy định. Riêng đối với các bậc tam cấp, gờ dắt xe cố định đưa ra ngoài vỉa hè với diện tích quá rộng và dài thì xử lý kiên quyết theo quy định.

- Đối với các tuyến đường hiện các hộ lấn chiếm vỉa hè, cơi nới vật kiến trúc, gắn mái hiên cố định, xả ống nước thải đưa ra ngoài, xe thùng, các bàn ghế, dù, vật dụng kinh doanh, hàng hóa, chậu cây xanh, bồn hoa trên vỉa hè và gắn các hộp đèn không đúng theo quy định…. xử lý kiên quyết theo đúng quy định của pháp luật.

- Đối với các biển quảng cáo, rao vặt: Giao UBND các phường, xã triển khai tổ chức ra quân bóc, xóa quảng cáo trên các trụ điện nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

- Giao UBND các phường, xã chỉ đạo, phối hợp với Ban quản lý các Chợ nằm trên địa bàn đơn vị quản lý triển khai công tác ra quân lập lại trật tự đô thị nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông.

- Thời gian ra quân: Bắt đầu từ 06h30 phút đến 21h00, từ ngày 11/4/2017 đến khi UBND thành phố chỉ đạo dừng thực hiện. Đối với các trường hợp đột xuất, UBND thành phố sẽ chỉ đạo cụ thể.

5. Giao Ban quản lý các Chợ: Đầm Đống Đa, Khu VI khẩn trương phối hợp cùng Phòng Kinh tế thành phố, UBND phường liên quan tổ chức sắp xếp lại lô sạp kinh doanh, đảm bảo hợp lý. Đồng thời, phối hợp tổ chức lập lại trật tự đô thị khu vực xung quanh chợ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

6. Giao Phòng Kinh tế thành phố chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý đô thị thành phố, Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội thành phố và các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, đề xuất phương án bố trí tạm thời nơi buôn bán cho các hộ buôn bán nhỏ lẻ (có hoàn cảnh khó khăn) hiện đang kinh doanh trên vỉa hè, nhằm góp phần ổn định cuộc sống cho các hộ dân nêu trên. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/5/2017.

7. Giao Phòng Quản lý đô thị thành phố khẩn trương hoàn thành việc tham mưu UBND thành phố ban hành quy chế sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố theo đúng quy định.

8. Giao Công ty Cổ phần Quản lý Sửa chữa Đường bộ Quy Nhơn khẩn trương hoàn thành việc đề xuất kẻ vạch vỉa hè theo đúng nội dung quy định; lưu ý kẻ vạch vỉa hè theo hình thức đứt nét khoảng cách 1m (không kẻ một vạch dài).

9. Giao Phòng Tư pháp thành phố, Thanh tra thành phố, Đội Trật tự đô thị thành phố hướng dẫn UBND các phường, xã trong công tác lập hồ sơ, thủ tục xử lý vi phạm hành chính để đảm bảo công tác xử lý chặt chẽ, đúng pháp luật.

10. Giao Đội Trật tự đô thị thành phố theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị thành phố, UBND các phường, xã, kịp thời tham mưu giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện và tập trung thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại các văn bản nêu trên. Định kỳ hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện cho lãnh đạo UBND thành phố để chỉ đạo thực hiện.

11. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 246/TB-UBND ngày 23/3/2017; theo đó tiến hành kiểm tra để tham mưu, đề xuất UBND thành phố xem xét phê duyệt kinh phí mua sắm loa phát thanh gắn trên xe lưu động để bố trí cho Đội trật tự đô thị thành phố và UBND các phường, xã (trừ xã Nhơn Châu) tổ chức thông tin lưu động về lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

12. Đề nghị Ủy ban MTTQ VN thành phố và các Hội, đoàn thể thành phố tích cực phối hợp cùng các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các phường, xã trong việc triển khai công tác ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố; trong đó chú trọng công tác tuyên truyền hội, đoàn viên của đơn vị, tổ chức quản lý chấp hành chủ trương của tỉnh và thành phố về công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn.

13. Đề nghị Đảng ủy các phường, xã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban MTTQ VN và các Hội, đoàn thể địa phương tích cực phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan trong công tác ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn. Chỉ đạo UBND địa phương triển khai công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn quản lý đảm bảo đạt hiệu quả cao.

Xuân Thoại:VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung