Ngày 24/3/2017, UBND thành phố ban hành Công văn số 880/UBND-ĐT về việc xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán tuyến đường Xuân Diệu, nội bộ Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn.

Nội dung văn bản chỉ đạo nêu rõ:

  1. Yêu cầu UBND các phường: Trần Phú, Lê Lợi, Hải Cảng nghiêm túc triển khai thực hiện theo theo đúng nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo sổ 246/TB-UBND ngay 23/3/2017 và Quyết định số 1489/QĐ- UBND ngày 10/3/2017 về việc ban hành kèm theo kế hoạch tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

  2. Giao Công an thành phố triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 215/TB-UBND ngày 09/3/2017; tập trung ra quân xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với ngưòi điều khiển phương tiện giao thông; trong đó kiểm tra, xử lý tại khu vực xung quanh các nhà hàng, quán ăn lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, dải cây xanh tại đường Xuân Diệu và nội bộ Xuân Diệu để góp phần lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố; đồng thời chỉ đạo Công an các phường: Trần Phú, Lê Lợi, Hải Cảng tham gia, phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn theo đúng nội dung Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố.

  3. Giao Đội trật tự đô thị thành phố kiểm tra, theo dõi, đôn đốc UBND các phường Trần Phú, Lê Lợi, Hải Cảng triển khai thực hiện theo như nội dung chỉ đạo của UBND thành pho tại Thông báo số 246/TB-UBND ngày 23/3/2017 và Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 về việc ban hành kèm theo kế hoạch tố chức ra quân lập lại trật tự - đô thị trên địa bàn thành phố.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung