Ngày 16/4/2021, tại phòng họp Trung tâm hành chính thành phố, đồng chí Dương Hiệp Hòa - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe Báo cáo kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong quý I và phương hướng, nhiệm vụ trong quý II/2021 và thời gian đến. Tham dự cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo các phòng: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Tư pháp, Lao động – TB&XH, Kinh tế, Giáo dục – Đào tạo, Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Quy Nhơn, Bưu điện thành phố Quy Nhơn.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thành phố Báo cáo kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong quý I và phương hướng, nhiệm vụ trong quý II/2021 và thời gian đến, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Dương Hiệp Hòa - Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá và kết luận như sau:

UBND thành phố đánh giá cao trong thời gian qua các phòng ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tham mưu UBND thành phố đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin còn một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu đề ra như: số lượng thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến chưa đạt chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ hồ sơ trả kết quả qua bưu điện đạt thấp; công tác thông tin, truyền truyền về thực hiện dịch vụ công còn hạn chế; việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân trên lĩnh vực đất đai còn nhiều hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông chưa có bước đổi mới, đột phá.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính và đặt mục tiêu duy trì dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính của thành phố trong năm 2021, yêu cầu các phòng ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã tập trung rà soát, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế, tiếp tục tham mưu UBND thành phố thực hiện các giải pháp nhằm tạo bước đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1.Các phòng ban, đơn v thành ph và UBND các phường, xã

Khẩn trương rà soát, tham mưu thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND thành phố về thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy Quy Nhơn về "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Quy Nhơn” năm 2021. Trong đó, tập trung xây dựng Đề án đầu tư số hóa dữ liệu “đất đai, quy hoạch xây dựng, hạ tầng đô thị”; đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh thành phố để kết nối với tỉnh; rà soát đăng ký bổ sung danh mục thủ tục hành chính vào thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo 100% số lượng theo chỉ tiêu tỉnh giao; triển khai đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính đã đăng ký với các Sở, ngành của tỉnh tại văn bản số 962/UBND-TH ngày 23/04/2021; rà soát, đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin cho Bộ phận TN&TKQ của một số phường, xã nhằm phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

2. Giao Phòng Nội vụ thành ph

- Tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng để chủ động tham mưu UBND thành phố thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian đến.

- Theo dõi, kịp thời đôn đốc các phòng ban, đơn vị, UBND các phường, xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND thành phố về thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy Quy Nhơn về "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Quy Nhơn” năm 2021. Trong đó lưu ý, rà soát đăng ký bổ sung danh mục thủ tục hành chính vào thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo 100% số lượng theo chỉ tiêu tỉnh giao và hoàn thành trong quý II/2021.

- Chủ trì phối hợp cùng Văn phòng HĐND&UBND thành phố, các phòng ban, đơn vị thành phố, Bưu điện Quy Nhơn và UBND các phường, xã: Bùi Thị Xuân, Phước Mỹ, Nhơn Hải, Nhơn Lý, Nhơn Châu khẩn trương tham mưu UBND thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ liên thông hai chiều. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/6/2021.

- Tham mưu UBND thành phố định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính theo quy định; đồng thời hàng tháng phải theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính của các phòng ban, phường, xã.

3. Giao Văn phòng HĐND&UBND thành phố

- Tăng cường phối hợp với Phòng Nội vụ thành phố để tham mưu trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính nhầm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian đến.

- Phối hợp cùng Phòng Nội vụ thành phố và các phòng ban liên qua nghiên cứu nội dung về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để Đăng ký đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2021. Thời gian hoàn thành đăng ký đề tài trước ngày 10/5/2021.

- Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính, chủ động phối hợp cùng Phòng Nội vụ thành phố kiểm tra các đơn vị để hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn nhiều. Lưu ý, đối với các hồ sơ vướng mắc, xin tạm dừng phải có thông báo nêu rõ lý do và gửi cho công dân để biết.

- Định kỳ họp Bộ phận TN&TKQ thành phố để quán triệt công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện các chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.

- Khẩn trương triển khai xây dựng ứng dụng web đặt lịch hẹn nhận kết quả để đưa vào thực hiện thí điểm; phối hợp cùng Bưu điện Quy Nhơn thống nhất phương thức cũng như lựa chọn các thủ tục đơn giải để thực hiện thí điểm.

4. Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố: chủ trì phối hợp cùng Phòng Quản lý đô thị, Đội trật tự đô thị, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Quy Nhơn, UBND các phường, xã tập trung tham mưu UBND thành phố cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp GCN QSD đất đảm bảo khắc phục các tồn tại, hạn chế bất cập để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Trong đó lưu ý khẩn trương rà soát, tham mưu UBND thành phố giải quyết dứt điểm các hồ sơ cấp GCN QSD đất tồn đọng, trễ hẹn. Thời gian hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố trước ngày 20/5/2021.

5. Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Quy Nhơn

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định; phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường và các đơn vị liên quan đề xuất xử lý ngay các hồ sơ tồn đọng.

- Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh ngay những viên chức để hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn nhiều; đồng thời nghiên cứu áp dụng giao chỉ tiêu cụ thể cho viên chức thực hiện công tác tham mưu cấp GCN QSD đất (tỷ lệ đúng hạn trên tổng số hồ sơ giao).

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố, Phòng Quản lý đô thị, Đội trật tự đô thị, Chi cục thuế thành phố, UBND các phường, xã tăng cường công tác tham mưu, đề xuất UBND thành phố giải quyết hồ sơ trên lĩnh vực cấp GCN QSD đất đảm bảo theo đúng quy định, không để hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn, phấn đấu đạt tỷ lệ đúng hẹn năm 2021 trên 90% để đến năm 2025 đạt trên 95%.

6.Chi cục thuế thành phố

Tăng cường công tác xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo đúng thời gian quy định. Phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Quy Nhơn ban hành thông báo thu hồi thông báo thuế đối với các trường hợp Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Quy Nhơn có văn bản đề nghị thu hồi do chủ hộ đã nhận thông báo thuế nhưng đến nay chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính và gửi thông báo cho Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Đình để biết, thực hiện.

7. Đề nghị Bưu điện Quy Nhơn chủ động phối hợp cùng Phòng Nội vụ thành phố, Văn phòng HĐND&UBND thành phố để có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho công dân cũng như công tác truyền thông để tổ chức, công dân được biết sử dụng các dịch vụ.

8. UBND các phường, xã

- Tập trung đẩy nhanh công tác xác nhận nguồn gốc đất để phục vụ việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho công dân, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định, không để hồ sơ trễ hẹn, tồn đọng.

- Thường xuyên kiểm tra để chấn chỉnh, xử lý ngay cán bộ để hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn nhiều làm ảnh hưởng đến công tác cải cách thủ tục hành chính của địa phương.

- Chỉ đạo công chức địa chính nâng cao trách nhiệm trong việc xác minh, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất để đảm bảo công tác cấp GCN QSD đất đúng theo quy định của pháp luật, trường hợp đơn vị, địa phương nào để xảy ra sai soát trong việc xác minh, xác nhận nguồn gốc đất thì chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật.

Căn cứ nội dung Thông báo này, đề nghị các phòng ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./.

Xuân Thoai: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung