Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1327/UBND-KSTT ngày 15/3/2021 về việc triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên địa bàn tỉnh; Công văn số 291/STTTT-BCVT&CNTT ngày 22/03/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định về việc đề nghị tăng cường thực hiện các nhiệm vụ xây dựng phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định; Công văn số 119/VPUBND-KSTT ngày 23/3/2021 của Văn phòng UBND tỉnh; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND thành phố thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy Quy Nhơn về "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Quy Nhơn” năm 2021. Để tiếp tụcđẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước thuộc thành phố nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu:

1.Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã

- Gương mẫu, nghiêm túc trong sử dụng chữ ký số cá nhân phê duyệt các hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng; đảm bảo tỷ lệ văn bản, hồ sơ công việc (không bao gồm văn bản, hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật hoặc pháp luật chuyên ngành quy định phải xử lý văn bản giấy) được xử lý trên môi trường mạng, ký số điện tử đạt tối thiểu 80% đối với phòng ban chuyên môn của thành phố và 60% đối với Ủy ban nhân dân các phường, xã.

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tăng cường xử lý văn bản điện tử qua Hệ thống phần mềm văn phòng điện tử đã được UBND thành phố cấp tài khoản sử dụng. Thực hiện 100% văn bản (trừ văn bản mật) phải được gửi trên Trục liên thông văn bản tỉnh dưới dạng văn bản điện tử được ký số. Tuân thủ các quy định về thời gian gửi, nhận văn bản; cập nhật đầy đủ nội dung thông tin, bảo đảm đúng thể thức văn bản điện tử theo quy định; gửi văn bản điện tử đúng thẩm quyền; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để thực hiện các giao dịch, xử lý công việc trong hoạt động cơ quan nhà nước, không sử dụng chữ ký số công cộng được cung cấp bởi các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

- Thực hiện nghiêm túc việc gửi văn bản điện tử có ký số đến các cơ quan, đơn vị trên Trục liên thông văn bản tỉnh; tạo lập, quản lý, cập nhật hồ sơ công việc điện tử trên Hệ thống Văn phòng điện tử theo đúng quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư và Quyết định số 71/2020/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh Ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Bình Định.

- Chỉ đạo tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ để gửi, nhận, trao đổi văn bản điện tử, trao đổi công việc trong cơ quan nhà nước đảm bảo tỷ lệ người sử dụng đạt từ 90% trở lên (địa chỉ: https://mail.binhdinh.gov.vn).

- Chỉ đạo rà soát, phối hợp cùng Văn phòng HĐND&UBND thành phố

chủ động tham mưu UBND thành phố đăng ký bổ sung thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 để đảm bảo chỉ tiêu “Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng số thủ tục hành chính đạt trên 50% tại mỗi phòng ban, phường, xã”. Kết quả rà soát và đăng ký theo biểu mẫu đính kèm gửi về UBND thành phố (qua Văn phòng HĐND&UBND thành phố) chậm nhất ngày 8 tháng 4 năm 2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với 21 thủ tục mức độ 3 và 13 thủ tục mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố được ban hành tại Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 và 07 thủ tục hành chính mức độ 3 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các phường, xã được ban hành tại Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh đảm bảo phát sinh hồ sơ trực tuyến (Có danh mục hồ sơ trực tuyến kèm theo).

2. Yêu cầu Phòng Tư pháp thành phố và UBND các phường, xã

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Trên cơ sở đó, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, UBND các phường, xã chỉ đạo việc rà soát các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có sử dụng kết quả bản sao chứng thực điện tử để tuyên truyền, khuyến khích, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến.

3.Giao Văn phòng HĐND&UBND thành phố

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ các phòng ban, đơn vị, UBND các phường xã triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản này, định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo kết quả cho UBND thành phố để có chỉ đạo xử lý kịp thời.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung