Ngày 18/03/2021, UBND thành phố ban hành văn bản số 600/UBND-TD về việc triển khai các nhiệm vụ được giao trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1327/UBND-KSTT ngày 15/3/2021.

Theo đó, để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 1327/UBND-KSTT ngày 15/3/2021 về việc triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện một số nội dung công việc cụ thể như sau:

1. Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và UBND các phường, xã:

a) Chỉ đạo, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 và Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND thành phố về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, đảm bảo hoàn thành đầy đủ, đúng thời gian quy định các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao cho UBND thành phố và các nhiệm vụ trọng tâm được UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao các đơn vị, địa phương trong năm 2021.

b) Người đứng đầu các đơn vị, địa phương gương mẫu, nghiêm túc trong sử dụng chữ ký số cá nhân phê duyệt các hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng; đảm bảo tỷ lệ văn bản, hồ sơ công việc (không bao gồm văn bản, hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật hoặc pháp luật chuyên ngành quy định phải xử lý văn bản giấy) được xử lý trên môi trường mạng, ký số điện tử đạt tối thiểu 80% đối với cơ quan chuyên môn thuộc thành phố và 60% đối với UBND các phường, xã.

c) Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; tham mưu UBND thành phố đề xuất UBND tỉnh đưa vào triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo trong năm 2021 mỗi đơn vị, địa phương phải hoàn thành các chỉ tiêu tỉnh giao: tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng số thủ tục hành chính đạt trên 50%; tỷ lệ dịch vụ công được cung cấp thanh toán trực tuyến trên tổng số thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính đạt trên 50%; tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến trên tổng số giao dịch thanh toán của các thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính đạt trên 25%.

Yêu cầu Phòng Tư pháp thành phố và UBND các phường, xã tăng cường cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Trên cơ sở đó, tiến hành rà soát các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có sử dụng kết quả bản sao chứng thực điện tử để tuyên truyền, khuyến khích, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến.

d) Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND & UBND thành phố tham mưu UBND thành phố đề xuất với các Sở ngành liên quan ban hành các quy chế phối hợp, quy trình nội bộ giải quyết liên thông các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí, giảm tiếp xúc trực tiếp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhất là trên các lĩnh vực: đất đai, kinh doanh, xây dựng, môi trường và lao động - việc làm.

đ) Chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên các lĩnh vực quản lý nhà nước đã được UBND tỉnh phê duyệt. Văn phòng HĐND & UBND thành phố (Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố) xem xét, bố trí trang thiết bị, đường truyền để mở rộng ứng dụng họp trực tuyến trong điều hành công việc đến UBND các phường, xã.

2. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND & UBND thành phố thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 22/02/2021, Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh và Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND thành phố; tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

3. Giao Phòng Nội vụ thành phố tham mưu thay thế “Bộ chỉ số cải cách hành chính của UBND các phường, xã” trên cơ sở căn cứ “Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh” được điều chỉnh, bổ sung ban hành mới gắn với việc tham mưu sửa đổi, bổ sung “Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh”. Chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND & UBND thành phố đánh giá thực chất kết quả cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương tương xứng với kết quả đánh giá việc thực hiện của người đứng đầu để làm cơ sở tham mưu cho UBND thành phố xem xét, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm, trước mắt là kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Công văn này.

4. Giao Văn phòng HĐND & UBND thành phố:

- Theo dõi, đôn đốc và định kỳ hằng tháng tổng hợp, báo cáo UBND thành phố về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu liên quan đến tỷ lệ sử dụng chữ ký số cá nhân phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử của các đơn vị, địa phương theo nội dung Công văn này.

- Chủ trì, phối hợp, đôn đốc việc thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ. Tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao việc có thời hạn và theo dõi chặt chẽ việc triển khai thực hiện, nhất là các nhiệm vụ công tác trọng tâm được UBND tỉnh giao cho UBND thành phố và các nhiệm vụ được UBND thành phố, chủ tịch UBND thành phố giao cho các đơn vị, địa phương trong năm 2021. Tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND thành phố xem xét, chỉ đạo việc thực hiện các công việc có liên quan theo nội dung Công văn này.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện cho các đơn vị được quy định tại văn bản này; các đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối theo dõi, tổng hợp, báo cáo, đề xuất (nhất là giải quyết các vướng mắc, khó khăn) Chủ tịch UBND thành phố theo quy định./.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung