UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/3/2017 về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh lưu trú trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Để thực hiện tốt công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú, chống thất thu ngân sách nhà nước, với mục tiêu tăng, cường, quan lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố, kết hợp việc khai báo lưu trú gắn với việc quản lý doanh thu, công suất phòng, giá phòng,... nhằm phục vụ việc giám sát kê khai thuế, chống thất thu thuế, từng bước tạo lập kho cơ sở dữ liệu chung phục vụ các yêu cầu về thống kê, quản lý việc bán hàng không xuất hóa đơn, xây dựng chính sách quản lý của thành phố về hoạt động du lịch lưu trú trên địa bàn, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước theo hướng hiện đại, hiệu quả, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú trên địa bàn thành phố Quy Nhơn là điều cần thiết. Để đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý thuế đối với hoạt dộng kinh doanh lưu trú, hình thức ứng dụng CNTT là: phần mềm quản lý thuế tích hợp trên giao diện website, (gọi tắt là phần mềm “ứng dụng quản lý thuế qua website”) trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã và các đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Chi Cục thuế thành phố

-Tiến hành làm việc với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố để triển khai chủ trương sử dụng phần mềm “ứng dụng quản lý thuế qua Website” theo đúng quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản có liên quan.

-Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố xây dựng và hoàn thiện phần mềm “ứng dụng quản lý thuế qua Website”; tổ chức quản lý, phát triển và duy trì tốt hoạt động của phần mềm này, đảm bảo đúng theo quy định và phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh lưu trú. Đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú sử dụng phần mềm “Ứng dụng quản lý thuế qua website”, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện khai báo, cung cấp thông tin qua phần mềm “Ứng dụng quản lý thuế qua website” của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú.

-Định kỳ hàng tháng tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ khi bán hàng hóa cung ứng dịch vụ, khai báo tình hình khách lưu trú trên phần mềm “ứng dụng quản lý thuế qua website”; kiểm tra việc chấp hành pháp luật Thuế của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú, xử lý nghiêm và kịp thời đối với các trường hợp vi phạm theo đúng quy định. Trường hợp cần thiết thì tham mưu UBND thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để đẩy mạnh công tác chống thất thu NSNN, góp phần ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

-Tổ chức chia sẻ thông tin trên phần mềm “ứng dụng quản lý thuế qua website” các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú cho Công an thành phố và các đơn vị có liên quan, nhằm phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành.

-Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dưng Kế hoạch cụ thể chi tiết để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này, nhằm đảm bảo chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố.

2. Công an thành phố

-Định kỳ hàng tháng phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế thành phố trong việc cung cấp và đối chiếu số liệu về khách lưu trú do các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú khai báo với 2 cơ quan.

-Cung cấp số liệu thống kê các tổ chúc, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú kết nối Online cho Chi cục Thuế thành phố để tăng cường công tác quản lý thuế trên địa bàn.

-Chủ động phối hợp và hỗ trợ cho cơ quan Thuế trong công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kế toán, về thuế và thực hiện tốt Chỉ thị này các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú.

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố, Phòng Văn hoá - Thông tin thành phố: Phối họp với Chi cục Thuế trong công tác tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh lưu trú phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và theo đúng quy định của pháp luật.

4. Văn Phòng HĐND & UBND thành phố: Chỉ dạo Trung tâm Côngnghệ thông tin thành phố phối hợp với Chi cục Thuế trong việc xây dựng và hoàn thiện phần mềm “ứng dụng quản lý thuế qua website”. Đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú sử dụng phần mềm “Ứng dụng quản lý thuế qua website”

5. Chi cục thống kê, Phòng Kinnh tế thành phố: Phối hợp vói Chi cụcThuế thành phố trong công tác theo dõi, thống kê số liệu kinh doanh, lưu trú theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối kết họp chặt chẽ giữa công tác quản lý thuế và phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

6. Đài truyền thanh thành phố: Phối họp Chi cục Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

7. Các phòng ban, cơ quan, đơn vị thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình chủ động phối họp với Chi Cục thuế thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này, Đồng thời cử lực lượng phối hợp với Chi Cục thuế thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị nếu Chi Cục thuế thành phố đề nghị.

8. Úy ban nhân dân các phường, xã

-Phối hợp với các Hội, đoàn thể và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú để tự giác thực hiện việc quản lý, khai báo tình hình kinh doanh lưu trú trên phần mềm “ứng dụng quản lý thuế qua website”.

-Phối hợp cơ quan Thuế và các ngành chức năng trong công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

 Đề nghị Chi Cục Quản lý thị trường Bình Định chỉ đạo Đội quản lý thị trường số 07 phối hợp với Chi Cục thuế thành phố trong công tác quản lý tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và theo đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các phường, xã có kế hoạch triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này, Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng măc phản ảnh về Chi cục Thuế thành phố để tham mưu, đề xuất cho UBND thành phổ xem xét, giai quyết kịp thời.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung