Ngày 26/01/2021, tại Hội trường Thành ủy Quy Nhơn, đồng chí Trần Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của thành phố chủ trì Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực ủy ban Mặt trận TQVN thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban của Thành ủy; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ thành phố; Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch ủy ban Mặt trận TQVN các phường, xã.

Sau khi các thành viên Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của thành phố quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và thành phố về công tác bầu cử. Để triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của thành phố kết luận, chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể trong thành phố quán triệt sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn xã hội, qua đó phát huy tinh thần làm chủ của mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao hơn nữa nhận thức về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Luật Bầu cử đại biếu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; về vị trí, vai trò của Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.

2. Thường trực HĐND, UBND thành phố, Ban Thường trực ủy ban Mặt trận TQVN thành phố khẩn trương dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

3.y ban bầu cử thành phố xây dựng, ban hành Kế hoạch cụ thể để chỉ đạo việc tổ chức bầu cử đại biếu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 theo đúng quy định của luật và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh.

4.Ban Thường trực ủy ban Mặt trận TQVN thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể về tiến độ thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của mình; phối họp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố và các tổ chức thành viên để hoàn thành tốt việc Mặt trận TQVN thành phố tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố: Thực hiện các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn về bầu cử có liên quan. Lưu ý: Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất trước ngày 09/02/2021.

5.Đảng ủy các phường, xã tổ chức quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác bầu cử. Chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, ủy ban bầu cử, các cơ quan phục vụ bầu cử (tiểu ban nhân sự; tuyên truyền; an ninh, trật tự...); hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường, chậm nhất đến ngày 17/02/2021 (95 ngày trước ngày bầu cử).

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của thành phố tại Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thông báo đến các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Xuân Thoại: VP (Trích Thông báo số 72-TB/TU ngày 27/01/2021)

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung