Ngày 29/5/2020, tại UBND thành phố, đồng chí Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2020 của thành phố Quy Nhơn. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh - Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các thành viên UBND thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã và lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND thành phố.

Sau khi nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2020; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Ngô Hoàng Nam chủ trì kết luận:

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ tháng 6 năm 2020 thành phố đề ra, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tháng 6 năm 2020, trong đó tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. VỀ KINH TẾ

1. Chi cục thuế thành phố:

Tập trung triển khai các biện pháp, giải pháp tăng cường công tác thu thuế, đặc biệt là các sắc thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, thuế xây dựng nhà ở tư nhân….; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế theo đúng quy định nhằm thu đạt và vượt kế hoạch dự toán thu ngân sách năm 2020.

Phối hợp với phòng Tài chính – KH thành phố và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra rà soát, đề xuất các giải pháp nhằm bù đắp các khoản hụt thu và giảm, giãn thuế do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính Phủ; trên cơ sở đó tham mưu UBND thành phố điều chỉnh Đề án thu ngân sách thành phố năm 2020 đảm bảo thực hiện đạt hiệu quả. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/6/2020.

Phối hợp với UBND các phường, xã chỉ đạo Đội thuế các địa phương rà soát các nguồn thu, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch đề ra.

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố:

Phối hợp với phòng Tài nguyên – MT thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố giảm diện tích các lô đất đấu giá, đồng thời đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất để giải quyết nhu cầu đất ở của nhân dân và tạo nguồn thu cho ngân sách. Tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư khu vực 1, Đống Đa.

Phối hợp với Chi cục Thuế thành phố và các đơn vị liên quan chủ động rà soát, xây dựng kịch bản cân đối thu - chi ngân sách năm 2020 trên địa bàn thành phố trong tình hình bị ảnh hưởng dịch Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế. Thời gian hoàn thành và tham mưu UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và HĐND thành phố trước ngày 15/6/2020 xem xét, cho ý kiến.

3. Phòng Kinh tế thành phố

Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, tăng cường chỉ đạo công tác chống hạn, phòng cháy chữa cháy rừng, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi trên địa bàn thành phố; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên khu vực đầm Thị Nại và vùng biển ven bờ trên địa bàn thành phố.

Tham mưu UBND thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND huyện Tuy Phước triển khai thực hiện di dời các cơ sở giết mổ heo trên địa bàn huyện Tuy Phước vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung khu vực 9, phường Trần Quang Diệu; Đồng thời làm việc với Nhà máy giết mổ động vật tập trung tại khu vực 3, phường Nhơn Bình bố trí cho các hộ giết mổ bò, gia cầm vào hoạt động theo đúng quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra công tác quản lý, điều kiện phòng cháy, chữa cháy của các chợ trên địa bàn thành phố. Tổ chức họp lấy ý kiến thống nhất với các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ để triển khai xây dựng mô hình chợ an toàn vệ sinh thực phẩm tại Chợ Sân bay và Chợ Dinh. Thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả cho UBND thành phố trước ngày 20/6/2020.

4. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố: Bố trí cán bộ Thú y và cán bộ Trung tâm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra lâm sàng, kiểm soát giết mổ tại Nhà máy giết mổ động vật tập trung khu vực 9, phường Trần Quang Diệu trong quá trình triển khai thực hiện di dời các cơ sở giết mổ heo trên địa bàn huyện Tuy Phước.

II. VỀ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG CƠ BẢN, CHỈNH TRANG, QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

1. Phòng Quản lý đô thị thành phố

Chủ trì phối hợp với phòng Văn hóa – TT thành phố, phòng Tài nguyên – MT thành phố, phòng Tài chính – KH thành phố, Trung tâm Văn hóa – TT –TT thành phố và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, đề xuất địa điểm xây dựng nhà hóng mát Hàn Quốc theo đề nghị của Quận YongSan, Seoul, Hàn Quốc; khảo sát, đề xuất địa điểm xây dựng Trung tâm thiết chế văn hóa – thể thao thành phố. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/6/2020 để xem xét, cho ý kiến.

Chủ trì phối họp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND thành phố tổ chức triển khai các thủ tục để bố trí 02 vị trí bãi đổ xà bần trên địa bàn thành phố; đồng thời tổ chức triển khai lập quy hoạch các trạm trung chuyển, cơ sở xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tuyến đường Chương Dương và các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố:

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của đơn vị trong công tác tham mưu UBND thành phố thực hiện quản lý đất đai, môi trường trên địa bàn thành phố. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn để kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, khu dân cư, trong đó tập trung việc kiểm tra bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, chăn nuôi, giết mổ động vật nhỏ lẻ, xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Chủ trì phối hợp với UBND xã Nhơn Châu và các đơn vị liên quan hướng dẫn Công ty Điện lực Bình Định thực hiện công tác bồi thường, GPMB theo quy định và các thủ tục có liên quan để tiến hành thuê đất và đầu tư xây dựng Nhà trực vận hành điện lực tại xã đảo Nhơn Châu.

3. Đội Trật tự đô thị thành phố

Phối hợp Tổ liên ngành và UBND các phường có liên quan khẩn trương tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh mua bán trên địa bàn thành phố.

Phối hợp UBND các phường, xã tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các trường hợp lấn chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng nhà ở không phép, sai phép.

4. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố:

Tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình: Công viên biển Xuân Diệu; mở rộng nâng cấp đường Xuân Diệu (đoạn từ Tượng đài Chiến Thắng đến Mũi Tấn); Dự án phía Bắc đường Đống Đa; nâng cấp tuyến đường Thanh Niên đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/6/2020; đồng thời đẩy nhanh tiến độ GPMB và thi công xây dựng các công trình trọng điểm: ngầm hóa lưới điêṇ đường An Dương Vương, HTKT các khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, khu vực 9, 3 phường Trần Quang Diệu, Khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải (mở rộng) và các công trình chỉnh trang đô thị, lát đá granit vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục bàn giao các hạng mục Công viên biển Xuân Diệu (03 nhà về sinh công cộng, bãi đậu xe; Hạ tầng kỹ thuật chung; Xây dựng vỉa hè và trồng cỏ, cây xanh; Khu sân sinh hoạt nhóm, Vườn ánh sáng) thuộc công trình Mở rộng đường Xuân Diệu cho BQL Dịch vụ công ích thành phố quản lý sử dụng theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/6/2020.

5. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố: Tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đường Hoàng Văn Thụ nối dài đảm bảo hoàn thành đồng bộ các HTKT trước ngày 30/6/2020; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm mới như: dự án kè chắn sóng xã Nhơn Hải; dự án xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh (đoạn từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư).

6. Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố:

Khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn thành phố trong tháng 6/2020. Đẩy nhanh tiến độ lập dự toán dịch vụ thoát nước đô thị và quản lý hạ tầng đường bộ để sớm triển khai thực hiện.

Thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên các tuyến đường, trong khu dân cư, trên bãi biển để đảm bảo mỹ quan đô thị. Thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng 02 mô tô nước phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ trên bãi biển dọc tuyến đường An Dương Vương. Quản lý, vận hành tốt 02 Nhà máy xử lý nước thải. Tăng cường quét đất cát đường phố bằng phương tiện cơ giới, đặt biệc là dăm bạch đàn rơi vãi trên tuyến đường Quốc lộ 19 mới. Chuẩn bị các điều kiện để đón Đoàn Kiểm tra của Ngân hàng Thế giới.

Tiến hành chăm sóc, duy trì các hoa viên, công viên, dải phân cách. Vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông và hệ thống chiếu sáng công cộng các tuyến đường và khu dân cư đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trang trí hoa viên, cây xanh, hoa lá màu, điện chiếu sáng... phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Nâng cao chất lượng quản lý các khu vực công cộng như: Quảng trường, công viên, bãi đậu xe.

Tổ chức tiếp nhận bàn giao, quản lý sử dụng các hạng mục Công viên biển Xuân Diệu; đồng thời xây dựng Phương án quản lý sử dụng 03 Nhà vệ sinh công cộng, tắm nước ngọt, cho thuê phao.... để tham mưu UBND thành phố tổ chức đấu thầu quản lý, sử dụng theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/7/2020.

III. VỀ VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Phòng Lao động - TB&XH thành phố:

Rà soát, lập danh sách người lao động gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để kịp thời thực hiện công tác hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục rà soát, bổ sung đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo, hộ gặp khó khăn có nguy cơ thiếu đói do đại dịch Covid-19 gây ra trên địa bàn thành phố để hỗ trợ kịp thời.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH năm 2020. Duy trì công tác ra quân tập trung đối tượng lang thang, cơ nhỡ xin ăn nhằm đảm bảo an ninh trật tự và mỹ quan đô thị trên địa bàn.

2. Phòng Văn hóa TT, Trung tâm Văn hóa – TT - TT thành phố:

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, du lịch, quảng cáo trên địa bàn; tổ chức kiểm tra toàn bộ các băng rôn, pano quảng cáo, tuyên truyền đã hư hỏng, hết thời hạn… trên địa bàn thành phố để có biện pháp khắc phục, đảm bảo mỹ quan đô thị; duy trì công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các số điện thoại vi phạm quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố, nhất là quảng cáo rao vặt cho vay nóng, tín dụng đen.

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm lịch sử, nhiệm vụ chính trị của thành phố và chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Nâng cao chất lượng các tin, bài, chuyên mục phát sóng trên Đài Truyền thanh thành phố và các phường xã.

Khẩn trương tham mưu UBND thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Lý Lương, Lý Hưng, xã Nhơn Lý và khu vực Bãi Xép, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn đến năm 2025”. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/6/2020.

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức lại hoạt động phố Văn hóa – Nghệ thuật vào ngày 12-13/6/2020.

3. Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố:

Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019 – 2020 theo kế hoạch điều chỉnh của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền. Kiện toàn bộ máy cán bộ quản lý, đội ngũ cán bộ giáo viên các trường phục vụ tốt năm học 2019 – 2020.

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hè 2020 cho học sinh với hình thức và nội dung phong phú. Chuẩn bị bố trí lực lượng giáo viên và các điều kiện cần thiết khác tham gia phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn khi có yêu cầu của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh. Thực hiện công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ và phổ cập mầm non trẻ em 05 tuổi năm 2020 theo quy định.

Kiểm tra, rà soát về tình hình cơ sở vật chất các trường để có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa đầu tư cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng.

Chỉ đạo các trường học kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống cây xanh trong khuôn viên trường, đặt biệt là các cây xanh cổ thụ có nguy cơ ngã, đổ để có biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho học sinh.

4. Phòng Y tế thành phố, Trung tâm y tế, Hội Chữ thập đỏ thành phố:

Duy trì thực hiện tốt các mục tiêu chương trình y tế Quốc gia, công tác DS - KHHGĐ và công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19, virus Cúm A(H1N1), A(H5N1), A(H5N6), A(H7N9), Sốt xuất huyết. Hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống Sốt xuất huyết, tổ chức chiến dịch diệt bọ gậy, lăng quăng 21/21 phường xã để phòng chống dịch sốt xuất huyết và Zika.

Tăng cường công tác hướng dẫn các cơ sở hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và tổ chức thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố; triển khai hoạt động kiểm tra ATTP đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống, đặc biệt chú trọng các cơ sở phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố.

Duy trì có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trên địa bàn thành phố.

IV. VỀ THANH TRA, TƯ PHÁP, QUỐC PHÒNG – AN NINH, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Thanh tra thành phố : Tiếp tục thực hiện các hoạt động thanh tra theo Kế hoạch năm 2020 trên các lĩnh vực hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp và các dự án trọng điểm.

2. Phòng Tư pháp thành phố: Thường xuyên kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND phường, xã ban hành theo thẩm quyền quy định. Hướng dẫn UBND các phường, xã rà soát, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở và tổ chức thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở”. Phát huy vai trò của hòa giải ở cơ sở nhằm giải quyết tốt những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư. Tổ chức thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố. Duy trì thực hiện có hiệu quả công tác chứng thực, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác thi hành án dân sự, tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành.

3. Phòng Nội vụ thành phố:

Tiếp tục thực hiện các nội dung kiến nghị tại Kết luận thanh tra về thanh tra công tác nội vụ đối với thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2016 – 2018); Tiếp tục thực hiện tốt đề án tinh giản biên chế năm 2020 theo lộ trình.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập” và “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”. Tiếp tục thực hiện sắp xếp người hoạt động không chuyên trách theo Quyết định 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự một số phòng, ban, đơn vị của thành phố và UBND các phường, xã đảm bảo hoạt động có hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ được giao; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố và các phường, xã.

Thực hiện kiểm tra công cụ theo kế hoạch, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhằm phát huy vai trò, hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước ở địa phương. Phát huy tốt vai trò của Tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao.

4. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố: Duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chiến; nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, nhất là trong thời gian tổ chức các ngày lễ lớn của năm 2020.

5. Công an thành phố:

Tiếp tục triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là trên lĩnh vực tín dụng đen, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp... bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Đội Trật tự đô thị thành phố, UBND phường Đống Đa, UBND phường Nhơn Bình và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý kiên quyết đối với các phương tiện đổ xà bần trái phép dọc 2 bên vỉa hè tuyến đường Võ Nguyên Giáp đến khu đô thị Đại Phú Gia theo đúng quy định pháp luật.

V. Văn phòng HĐND & UBND thành phố:

Tiếp tục kết nối, triển khai tốt các hoạt động đối ngoại thường xuyên với Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại thành phố Quy Nhơn.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC, Kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong năm 2020. Trong đó, tập trung triển khai lắp đặt Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyết thành phố Quy Nhơn để đưa vào áp dụng có hiệu quả; triển khai Đề án xây dựng trung tâm theo dõi điều hành đô thị thông minh thành phố Quy Nhơn; Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ họp không giấy và xử lý công việc của Hội đồng nhân dân thành phố Quy Nhơn. Tập trung xử lý, giải quyết các hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn; kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng CNTT tại UBND các phường, xã.

VI. UBND các phường, xã

Tập trung công tác thu ngân sách năm 2020, chỉ đạo Đội thuế các địa phương rà soát các nguồn thu, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu được giao; rà soát việc thu, chi ngân sách của địa phương, tiết kiệm chi các khoản không cần thiết.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn; xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình nhà ở, vật kiến trúc không phép, sai phép theo quy định. Tránh tình trạng xử lý không kịp thời, kiên quyết để các trường hợp xây dựng hoàn thiện công trình mới lập thủ tục xử lý.

Chủ trì, phối hợp với Đội trật tự đô thị thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh mua bán trên địa bàn quản lý; trong đó tập trung ra quân xử lý kiên quyết các tuyến đường địa phương phụ trách như: Xuân Diệu, Ngọc Hân Công Chúa, Phạm Ngọc Thạch, Hàn Mặc Tử, Lê Thanh Nghị, khu vực phía trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh, xung quanh Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Công viên biển Xuân Diệu, Công viên Thiếu nhi, Hoa viên Nguyễn Thái Học và các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn phường … để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố. Tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí theo quy định để nâng cao, chất lượng công tác xây dựng tuyến đường văn minh “Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn.

Giao UBND phường Nguyễn Văn Cừ chủ trì phối hợp với phòng Quản lý đô thị thành phố và các đơn vị liên quan tiến hành xây dựng Kế hoạch bảo vệ thi công di dời cây lộc vừng trên vỉa hè số nhà 50 đường Chương Dương để trồng cây xanh mới theo quy hoạch chủng loại cây xanh đã được phê duyệt.

VII. Đề nghị Ủy ban MTTQ VN và các Hội, đoàn thể thành phố

Trong quá trình các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các phường, xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, đề nghị Ủy ban MTTQ VN thành phố, các Hội, Đoàn thể thành phố thường xuyên theo dõi, chủ động phối hợp với đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2020.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố./.

Xuân Thoại: (Trích Thông báo số 396/TB-UBND ngày 02/06/2020)

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung