Thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy Quy Nhơn về hiện đại hóa hành chính và cải cách thủ tục hành chính Nhà nước thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016-2020. Thời gian qua, UBND thành phố không ngừng đổi mới, cải tiến phương pháp lề lối làm việc, tăng cường ứng dụng CNTT qua đó giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí hành chính, nâng cao hiệu quả công việc. Tuy nhiên, hiện nay một số phòng ban, đơn vị chưa khai thác hết tính năng hiện có của phần mềm văn phòng điện tử, dẫn đến hiệu quả của việc ứng dụng CNTT đem lại chưa cao.

Do đó, để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước nhằm giảm chi phí hành chính, nâng cao hiệu quả công việc, hạn chế việc sử dụng văn bản giấy; Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Kể từ ngày 12/04/2019, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố sẽ được nhập trực tiếp tại mục “Thông tin chỉ đạo” của văn bản đính kèm trên phần mềm văn phòng điện tử và chuyển cho các phòng ban, đơn vị, UBND các phường, xã liên quan để xử lý, ý kiến chỉ đạo trên phần mềm được xem là ý kiến bút phê chính thức của lãnh đạo UBND thành phố (không scan file có bút phê của lãnh đạo UBND thành phố kèm theo), yêu cầu các phòng ban, phường, xã lưu ý thực hiện.

2.Yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã:

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị mình tăng cường xử lý văn bản điện tử qua phần mềm văn phòng điện tử. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố tại mục “Thông tin chỉ đạo” của văn bản đính kèm trên phần mềm văn phòng điện tử để thực hiện nhiệm vụ được giao. Đơn vị nào không thực hiện, hoặc thực hiện chậm trễ thì chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND thành phố.

- Kể từ ngày 20/4/2019, các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã (trừ một số đơn vị không cấp tài khoản iDesk) khi phát hành văn bản đi (trừ văn bản mật và một số văn bản có tính chất bắt buộc phải có đấu đỏ) gửi UBND thành phố phải scan văn bản, đóng dấu số và gửi trên Hệ thống văn phòng điện tử của UBND thành phố; đồng thời thực hiện lưu trữ văn bản điện tử đi, đến theo đúng hướng dẫn của Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

3. Giao Văn phòng HĐND&UBND thành phố:

-Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ các phòng ban, đơn vị, UBND các phường xã thực hiện tốt việc xử lý văn bản trên phần mềm văn phòng điện tử.

-Chỉ đạo bộ phận văn thư Văn phòng HĐND&UBND thành phố căn cứ các văn bản đến sau khi có ý kiến bút phê của lãnh đạo UBND thành phố, chịu trách nhiệm nhập nội dung ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố vào mục “Thông tin chỉ đạo” của văn bản đính kèm trên phần mềm văn phòng điện tử và chuyển đến cho các phòng ban, đơn vị có liên quan để xử lý, không gửi văn bản giấy (trừ một số cơ quan không cấp tài khoản văn phòng điện tử và một số văn bản có tính chất bắt buộc phải có đấu đỏ).

Toàn bộ văn bản đi do UBND thành phố phát hành (trừ văn bản mật) được scan và gửi trên Hệ thống phần mềm văn phòng điện tử để lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức xử lý (không phát hành văn bản giấy). Lưu ý, xác định người xử lý chính và người phối hợp xử lý.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố liên quan và Chủ tịch UBND các phường, xã triển khai thực hiện.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung