Ngày 19/02/2019, tại Phòng họp UBND thành phố, đồng chí Ngô Hoàng Nam - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe Trung tâm PTQĐ thành phố báo cáo kế hoạch, tiến độ chi tiết, cụ thể thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm được giao nhiệm vụ trong năm 2019. Thành phần tham dự gồm có: đại diện lãnh đạo Thanh tra, các Phòng: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Công an; Tập thể lãnh đạo, cán bộ Trung tâm PTQĐ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính, Công an các phường: Ghềnh Ráng, Đống Đa, Nhơn Bình, Nhơn Phú.

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm PTQĐ thành phố báo cáo tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND thành phố - Ngô Hoàng Nam chủ trì, kết luận như sau:

Trong thời gian qua công tác bồi thường, GPMB, đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố có nhiều cố gắng, nhưng kết quả đạt được vẫn còn chậm, sự phối hợp giữa các cơ quan chưa đồng bộ, nhịp nhàng và kịp thời làm cho tiến độ một số dự án triển khai chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra. Do đó, trong thòi gian đến, yêu cầu các phòng, ban chức năng của thành phố, Trung tâm PTQĐ thành phố, UBND các phường, xã cần tập trung quyết liệt với tinh thần, trách nhiệm cao độ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố trong năm 2019 và tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số: 65/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND thành phố về việc thực hiện Chi thị số 10/CT-TU ngày 09/3/2018 của Thành ủy Quy Nhơn về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố. Trong đó lưu ý các nội dung cần thực hiện trong thời gian đến như sau:

I. Kế hoạch, tiến độ chi tiết, cụ thể thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng:

Cơ bản thống nhất bảng tiến độ chi tiết, thời gian hoàn thành công tác bồi thường, GPMB, đầu tư xây dựng cơ bản các công trình trọng điểm được giao nhiệm vụ của Trung tâm Phát tiển quỹ đất thành phố. Trên cơ sở đó, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương kiểm tra, rà soát, phối hợp với các đơn vị và UBND phường, xã hoàn chỉnh kế hoạch, tiến độ cụ thể thực hiện công tác bồi thường, GPMB, đầu tư xây dựng cơ bản các công trình để báo cáo UBND thành phố xem xét, phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện trong năm 2019. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố chậm nhất ngày 08/3/2019. Trong đó lưu ý: xác định cụ thể thời gian hoàn thành các nội dung như: kiểm kê, lập phương án bồi thường, xác nhận nguồn gốc đất, giải quyết đơn thư, công tác tuyên truyền, vận động, các thủ tục để triển khai công tác đầu tư XDCB... Đồng thời, xác định cụ thể nhiệm vụ của các đơn vị, phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, cán bộ của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố theo dõi công trình dự án trên tinh thần nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ phụ trách và của người đứng đầu.

- Giao Thanh tra thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tư pháp, Đội trật tự đô thị, Công an thành phố, các đơn vị và UBND các phường, xã liên quan chịu trách nhiệm phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố hoàn chỉnh kế hoạch tiến độ; căn cứ kế hoạch, tiến độ chủ động thực hiện các nhiệm vụ có liên quan nhằm đảm bảo theo đúng nội dung và thời gian được phê duyệt.

- Giao Văn phòng HĐND&UBND thành phố kiểm tra để tham mưu UBND thành phố phê duyệt kế hoạch, tiến độ các dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, theo dồi, đôn đc việc thực hiện của các đơn vị; định kỳ tổng họp báo cáo UBND thành phồ chỉ đạo.

- Trên cơ sở kết quả thực hiện về kế hoạch, tiến độ dự án trong năm 2019, giao Phòng Nội vụ thành phố phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo, cán bộ của đơn vị trong năm 2019.

II. Một số dự án trọng điểm cần lưu ý:

1. Dự án Khu dân cư Hưng Thịnh:

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành ph:

+ Tập trung thực hiện đảm bảo cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, GPMB và tái định cư chậm nhất trước ngày 30/6/2019.

+ Phối hợp Ban tiếp công dân thành phố kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, dự kiến vị trí tái định cư để tham mưu UBND thành phố tổ chức đối thoại đối với các trường hợp còn lại trong nhóm 09 trường hợp có đất nông nghiệp, lâm nghiệp thu hồi diện tích lớn (từ 950m2 trở lên). Thời gian hoàn thành trước ngày 15/3/2019.

+ Khẩn trương kiểm tra, rà soát, đề xuất giải quyết dứt điểm 69 hộ còn lại chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và 16 mộ/04 hộ chưa đăng ký di dời.

+ Phối hợp UBND phường Ghềnh Ráng khẩn trương kiểm tra, rà soát, đề xuất cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp cố tình chây ì, không chấp hành. Trên cơ sở đó, cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố để tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

Giao Thanh tra thành phố phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, lưu ý tham mưu giải quyết ngay những trường họp cấp thiết.

Đề nghị Đảng ủy UBND phường Ghềnh Ráng chỉ đạo quyết liệt, tập trung công tác tuyên truyền, vận động các hộ khẩn trương nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, giao trả mặt bằng cho Nhà nước thực hiện dự án.

2.Dự án HTKT Khu dân cư Đông đường Nguyễn Trọng Trì:

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:

+ Tập trung thực hiện đảm bảo hoàn thành công tác bồi thường, GPMB và tái định cư chậm nhất ngày 30/4/2019.

+ Khẩn trương kiểm tra, đề xuất Hội đồng bồi thường, GPMB xử lý dứt điểm trường hợp hộ ông Nguyễn Văn Hậu (07 ngôi nhà xây dựng dọc sông Hà Thanh).

+ Về công tác đầu tư xây dựng: chỉ đạo đôn đốc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục thuộc khu vực điều chỉnh mở rộng về phía Bắc cầu Lê Thanh Nghị; đồng thời đối với các vị trí còn lại sau khi được GPMB, chỉ đạo nhà thầu sớm thi công dứt điểm, đảm bảo hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/6/2019.

+ Giao Thanh tra thành phố phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương kiểm tra, tham mưu UBND thành phố xem xét, giải quyết trường hợp hộ ông Nguyễn Minh Tuấn theo quy định. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố chậm nhất ngày 15/3/2019.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số: 4358/UBND-TN ngày 24/12/2018, theo đó chủ trì, phối hợp Phòng Tư pháp, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND phường Nhơn Bình và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 05 hộ (ông Nguyễn Minh Tuấn, ông Phan Văn Thảo, ông Đỗ Minh Cư, ông Võ Cúc, ông Nguyễn Văn Biện) làm cơ sở triên khai thực hiện theo quy định. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố chậm nhất trước ngày 08/3/2019.

3.Công trình HTKT Khu vực phía Bắc khu TĐC tiểu dự án VSMT:

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:

+ Khẩn trương kiêm tra, rà soát các công việc còn tồn tại để tập trung thực hiện đảm bảo hoàn thành công tác bồi thường, GPMB và tái định cư chậm nhất ngày 30/5/2019.

+ Về công tác đầu tư xây dựng: chỉ đạo đôn đốc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình sau khi được GPMB (kể cả khu vực điều chỉnh mở rộng) đảm bảo hoàn thành dứt điểm công trình trước ngày 30/9/2019.

Giao UBND phường Nhơn Bình:

+ Đối với hộ ông Phan Thìn: Nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số: 51/TB-UBND ngày 17/01/2019, theo đó tiến hành kiểm tra lại nguồn gốc đất đai để trả lời đơn và ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 08/3/2019.

+ Đối với hộ ông Trần Văn Tân: Nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số: 51/TB-UBND ngày 17/01/2019, theo đó tiến hành kiểm tra lại nguồn gốc đất đai của hộ ông Tân và hộ ông Hậu để xác nhận lại nguồn gốc đất đai cho phù hợp (lưu ý làm rõ thêm hộ ông Tân có trực tiếp sản xuất nông nghiệp hay không) để có văn bản gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chậm nhất ngày 04/3/2019.

+ Đối với 09 hộ nằm ngoài phạm vi GPMB dự án: Khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác nhận các nội dung theo đề nghị của Trung tâm PTQĐ thành phố. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố:

+ Đối với hộ bà Nguyễn Thị Thu Liễu (con Từ Nguyễn Duy Khoa và Từ Nguyễn Duy Văn) và hộ ông Lưu Văn Hậu: Khẩn trương kiểm tra, thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung theo quy định. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 04/3/2019.

+ Khẩn trương kim tra, rà soát, tham mưu UBND thành ph xem xét, ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất các trường hợp theo đề nghị của Trung tâm PTQĐ tại Báo cáo số: 164/BC-TTPTQĐ ngày 17/12/2018 và Báo cáo số: 14/BC- TTPTQĐ ngày 29/01/2019. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 08/3/2019,

Giao Thanh tra thành phố tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số: 51/TB-UBND ngày 17/01/2019, theo đó khẩn trương kiểm tra, đề xuất giải quyết trường hợp hộ ông Phạm Thường và hộ ông Trần Văn Phát theo quy định. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 04/3/2019.

Đề nghị Đảng ủy UBND phường Nhơn Bình chỉ đạo quyết liệt, tập trung công tác tuyên truyền, vận động các hộ khẩn trương nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, giao trả mặt bằng cho Nhà nước thực hiện dự án.

4. Công trình Khu TĐC phục vụ dự án Đường Lê Hồng Phong nối dài.

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:

+ Tập trung thực hiện đảm bảo hoàn thành công tác bồi thường, GPMB và tái định cư chậm nhất ngày 31/12/2019.

+ Khẩn trương thực hiện công tác lập, trình duyệt hồ sơ thủ tục, triển khai đầu tư xây dựng công trình đảm bảo đồng bộ với tiến độ GPMB của dự án. Trong đó lưu ý, phân kỳ dự án thành 02 giai đoạn: giai đoạn 1 (tập trung ưu tiên thực hiện trước): thực hiện GPMB và đầu tư xây dựng các lô đất tại đường ĐS1 (lộ giới 20m) và khu đất trường tiểu học để tạo quỹ đất đủ để bố trí tái định cư cho toàn bộ các hộ bị ảnh hưởng GPMB dự án đường Lê Hồng Phong nối dài; giai đoạn 2: triển khai thực hiện khu vực còn lại của dự án.

+ Phối hợp UBND phường Đống Đa kiểm tra, đề xuất UBND thành phố (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố) ban hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ: ông Ung Thanh Đức, ông Lê Văn Hô, bà Huỳnh Thị Thấy làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

Giao UBND phường Đống Đa khẩn trương kiểm tra, xác nhận nguồn gốc đất và các nội dung có liên quan đối với 55 hộ xây dựng nhà theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố trước ngày 15/3/2019.

5. Công trình Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn:

Giao Trung tâm PTQĐ thành phố chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình đồng bộ với tiến độ GPMB, đảm bảo hoàn thành công trình trong tháng 06/2019, trong đó lưu ý xử lý dứt điểm 02 trường hợp đoạn từ đường Quốc lộ 1D đi vào (hộ ông Bung - bà Ngọ và hộ bà Hương).

6. Công trình Khu dân cư đối diện Viện sốt rét- Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn:

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:

+ Chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình ngay sau khi được GPMB đảm bảo đồng bộ với tiến độ GPMB đảm bảo hoàn thành công trình chậm nhất trong tháng 04/2019 để có quỹ đất bố trí tái định cư cho 02 hộ ảnh hưởng GPMB công trình Khu dân cư phía Đông Viện sốt rết - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, đoạn từ đường Quốc lộ 1D đi vào (hộ ông Bung bà Ngọ và hộ bà Hương).

+ Đối vói trường hợp bà Phạm Thị Hồng (hộ có hành vi đổ đất, nâng nền, xây dựng công trình không phép, sai phép trên phần điện tích Nhà nước đã có Quyết định thu hồi đất thực hiện công trình trên): Phối hợp UBND phường Nhơn Phú khẩn trương kiểm tra, hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ, thủ tục để đề xuất UBND thành phố (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố) ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định). Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố chậm nhất ngày 15/3/2019.

7. Công trình Khu dân cư phía Bắc làng SOS:

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:

+ Phối hợp UBND phường Nhơn Bình có văn bản đôn đốc các hộ giao trả mặt bằng cho Nhà nước theo thời gian cam kết.

+ Phối hợp UBND phường Nhơn Bình khẩn trương kiểm tra, tham mưu UBND thành ph thông báo cho các hộ còn lại nằm trong hành lang thoát lũ khẩn trương đăng ký di dời để Nhà nước đưa vào thực hiện GPMB công trình Khu dân cư phía Bắc làng SOS, trong đó nêu rõ Nhà nước sẽ không xem xét nguyện vọng di dời của các hộ sau khi kết thúc dự án. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố chậm nhất ngày 06/3/2019.

+ Về công tác đầu tư xây dựng: chỉ đạo đôn đốc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình ngay sau khi được GPMB đảm bảo theo đúng tiến độ quy định. Phấn đấu 30/4/2019 hoàn thành xây dựng cơ bản.

8. Một số dự án khác: xác định cụ thể thời gian hoàn thành các hạng mục của dự án, đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Căn cứ nội dung Thông báo này, yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện./.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung