(17/08/2015): Từ ngày 01/9/2015, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố sẽ bổ sung đầu việc và đưa vào giải quyết theo cơ chế một cửa để tiến tới thực hiện một cửa liên thông gồm 11 lĩnh vực, 65 đầu công việc.

Theo đó mục tiêu của Đề án kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là nhằm bổ sung các đầu công việc có liên quan đến tổ chức, công dân để đưa về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công dân trong liên hệ công việc, qua đó thống nhất một đầu mối giải quyết hồ sơ hành chính, rút ngắn quy trình và thời gian giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện công khai, minh bạch nội dung thủ tục hành chính; đồng thời khắc phục sự chồng chéo trong các khâu xử lý, giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức và tiến tới thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa UBND thành phố với UBND các phường, xã và các đơn vị có liên quan; Tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cũng như tin học hóa quy trình theo dõi, giải quyết công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Ảnh: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố

Theo nội dung của Đề án, kể từ ngày 01/9/2015 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố sẽ bổ sung đầu việc và đưa vào giải quyết theo cơ chế một cửa để tiến tới thực hiện một cửa liên thông gồm 11 lĩnh vực, 65 đầu công việc bao gồm các lĩnh vực: Quản lý đô thị (10 đầu việc), T­ư pháp - Hộ tịch (10 đầu công việc), Văn hóa – Thông tin (01 đầu việc), Lao động – Thương binh và Xã hội (12 đầu việc), Kinh tế (04 đầu việc), Tài chính – Kế hoạch (03 đầu việc), Tài nguyên – Môi trường (08 đầu việc), Đăng ký quyền sử dụng đất (11 đầu việc), nội vụ (03 đầu việc), thuế (02 đầu việc), Quản lý dự án đầu tư và xây dựng (01 đầu việc).

Đề án cũng nêu rõ ngoài tỷ lệ trích nộp cho ngân sách nhà nước theo quy định, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được trích lại một phần phí, lệ phí để phục vụ chi theo quy định tại Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính, phần còn lại chuyển cho các phòng ban chuyên môn trực tiếp tham gia giải quyết công việc để chi theo quy định.

Về nội dung tổ chức thực hiện, Đề án cũng nêu rõ giao các phòng ban, đơn vị thành phố liên quan căn cứ danh mục công việc bổ sung đưa về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố xây dựng quy trình giải quyết công việc; trong đó lưu ý xác định rõ căn cứ pháp lý, thành phần và số lượng hồ sơ, việc thu phí, lệ phí, thời gian giải quyết...để đưa vào áp dụng và thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ đúng theo quy định. Đối với những hồ sơ trễ hạn, thủ trưởng phòng ban, đơn vị chịu trách nhiệm xin lỗi tổ chức, công dân bằng văn bản./.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung