Ngày 19/6/2018, tại Phòng họp 1-Trung tâm hành chính thành phố, đồng chí Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND thành phố 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn, các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố, trưởng các phòng, ban thành phố, Công an thành phố, Chi cục thuế thành phố, Kho bạc Nhà nước thành phố Quy Nhơn.

Sau khi nghe Văn phòng HĐND&UBND thành phố báo cáo kết quả cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND thành phố 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và trong thời gian tới; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, đồng chí Ngô Hoàng Nam chủ trì kết luận:

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2018 công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với ứng dụng CNTT tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả nhất định. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu đổi mới, phục vụ tốt hơn cho tổ chức, công dân trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Bám sát Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 01/12/2017 về cải cách hành chính năm 2018 của UBND thành phố để triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong đó chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ được giao; rà soát, phân công phân nhiệm hợp lý cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình để đảm bảo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là tăng cường giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn cho tổ chức, công dân; tăng cường giải quyết đơn thư và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao đúng thời gian quy định, không để tồn đọng, trễ hẹn.

2. Các phòng, ban, đơn vị thành phố căn cứ Quyết định số 5839/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND thành phố về việc ban hành Đề án điều chỉnh, bổ sung các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn TP.Quy Nhơn khẩn trương rà soát, xây dựng quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO theo hướng đơn giản hóa để bổ sung đưa vào Bộ phận TN&TKQ thành phố để thực hiện; trong đó tiếp tục bổ sung mới 26 thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố 01 thủ tục, Phòng Quản lý đô thị thành phố 03 thủ tục, Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố 01 thủ tục, Phòng Lao động – TB&XH thành phố: 21 thủ tục và các thủ tục đang thực hiện tại Công an thành phố.

3.Văn phòng HĐND&UBND thành phố

- Chủ động làm việc với Kho bạc Nhà nước, Chi cục thuế thành phố Quy Nhơn, cơ quan ủy nhiệm thu (ngân hàng), Công an thành phố để thống nhất phương thức và đưa về Bộ phận TN&TKQ thành phố thực hiện theo đúng nội dung tại Quyết định số 5839/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND thành phố và bắt đầu thực hiện từ ngày 01/9/2018.

- Chỉ đạo Trung tâm CNTT thành phố phối hợp cùng Chi cục thuế thành phố, Sở Thông và Truyền thông Bình Định để xem xét kết nối liên thông dữ liệu giữa cơ quan thuế và phần mềm một cửa điện tử nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính. Khẩn trương hoàn thiện phần mềm theo dõi quản lý các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phần mềm quản lý quỹ phát triển cộng đồng để đưa vào áp dụng; triển khai nhân rộng đồng bộ phần mềm văn phòng điện tử cho UBND các phường, xã còn lại trên địa bàn thành phố; triển khai phần mềm theo dõi công việc cho các phòng ban, đơn vị có nhu cầu; đồng thời kiểm tra, rà soát trang thiết bị CNTT kịp thời tham mưu UBND thành phố đầu tư nâng cấp đảm bảo phục vụ tốt cho công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng CNTT trên địa bàn thành phố.

- Khẩn trương tham mưu xây dựng Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/7/2018.

- Chỉ đạo Bộ phận TN&TKQ thành phố chấp hành nghiêm túc giờ giấc, tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân phải hòa nhã, niềm nở và xem đây là bộ mặt của UBND thành phố. Sắp xếp, phân công, phân nhiệm cụ thể cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ phận TN&TKQ thành phố để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả; tăng cường công tác kiểm soát TTHC và phải thực hiện công tác này định kỳ hàng tuần khi phát hiện hồ sơ trễ hẹn, xác định cụ thể hồ sơ trễ hẹn ở khâu nào và gửi báo cáo cho các đơn vị (lưu ý nêu rõ cán bộ thụ lý hồ sơ); định kỳ tổ chức họp đôn đốc đơn vị, địa phương để hồ sơ tồn đọng nhiều và kịp thời tham mưu UBND thành phố xử lý cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị có liên quan.

- Rà soát, chấn chỉnh các phòng ban, đơn vị, phường, xã có liên quan tự ý trả hồ sơ cho công dân hoặc yêu cầu công dân bổ sung các loại giấy khác ngoài quy định (nếu có).

- Phối hợp cùng Phòng Nội vụ thành phố và các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước để kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế nếu có.  

4.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quy Nhơn

- Phối phợp Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố, UBND các phường, xã khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy trình cấp mới GCN QSD đất theo hướng giảm thời gian giải quyết đối với công đoạn rà soát hồ sơ, đo đạc, gửi xác minh (giảm 5 ngày) và chuyển thời gian này cho công đoạn xác nhận nguồn gốc đất tại phường, xã; đồng thời quy định việc xác nhận quy hoạch thuộc thẩm quyền của phường, xã; đối với quy hoạch có tính chất phức tạp thì gửi Phòng Quản lý đô thị tham mưu. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/7/2018.

- Tập trung đẩy nhanh công tác cấp GCN QSD đất cho công dân đảm bảo giải quyết đúng thời gian quy định; phối hợp cùng Bộ phận TN&TKQ thành phố kịp thời tham mưu văn bản xin lỗi chủ hộ có liên quan và nêu rõ lý do để chủ hộ được biết đối với các hồ sơ chậm trễ do vướng cơ chế, chính sách.

- Tập trung rà soát lại các hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn do nguyên nhân có phát sinh nghĩa vụ nộp chậm, chủ hộ không có khả năng nộp tiền làm sổ đỏ để phối hợp cùng Chi cục thuế thành phố, Bộ phận TN&TKQ thành phố thông báo cho chủ hộ; sau 15 ngày mà chủ hộ không thực hiện thì trả hồ sơ cho công dân, đồng thời chuyển thông tin cho Chi cục thuế thành phố để hủy thông báo thuế. Thời gian hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố trước ngày 25/7/2018.

-Đối với các hồ sơ tiếp nhận mới: phối hợp cùng Chi cục thuế thành phố, Bộ phận TN&TKQ thành phố thực hiện thông báo cho công dân nộp thuế trong thời hạn 30 ngày, sau thời hạn 30 ngày nếu chủ hộ không thực hiện nghĩa vụ tài chính thì thông báo trả hồ sơ cho công dân, đồng thời gửi danh sách cho Chi cục thuế thành phố để hủy thông báo thuế, không để phát sinh nghĩa vụ nộp chậm.

5. Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố

- Chịu trách nhiệm tham mưu UBND thành phố xử lý các hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn do vướng mắt cơ chế, chính sách xin ý kiến của tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/7/2018.

- Chủ trì phối hợp cùng Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đại Quy Nhơn tham mưu UBND thành phố điều chỉnh Quy chế phối hợp trong việc thực hiện cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất lần đầu trên địa bàn thành phố theo hướng giảm thời gian giải quyết của các phòng ban và tăng thêm thời gian cho UBND các phường, xã trong việc xác nhận nguồn gốc đất; đồng thời quy định chế tài xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức liên quan nếu để hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn nhiều. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/7/2018.

6.Chi cục thuế thành phố

Phối hợp cùng Bộ phận TN&TKQ thành phố đưa lĩnh vực phát hành thông báo thuế về Bộ phận TN&TKQ thành phố để thực hiện. Đồng thời phối hợp cùng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quy Nhơn hủy hồ sơ thông báo thuế theo đúng quy định đối với các trường hợp trả hồ sơ cho công dân do chủ hộ không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính.

7.Công an thành phố

Rà soát, phối hợp cùng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố xây dựng phương án để bổ sung đưa các thủ tục tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; cấp, quản lý chứng minh nhân dân; quản lý đăng ký lưu trú thuộc thẩm quyền Công an thành phố đang giải quyết về Bộ phận một cửa thành phố để thực hiện. Thời gian hoàn thành trước ngày 01/9/2018.

8.Kho bạc Nhà nước thành phố Quy Nhơn

Chủ động phối hợp cùng Văn phòng HĐND&UBND thành phố làm việc với một đơn vị ngân hàng (đơn vị ủy nhiệm thu) để thống nhất phương án bố trí cán bộ về Bộ phận TN&TKQ thành phố thực hiện việc thu các khoản nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND thành phố. Thời gian hoàn thành trước ngày 01/9/2018.

9.UBND các phường, xã

-Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất đối với các hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn theo Công văn số 1828/BC-TCT ngày 06/6/2018 của Tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao và báo cáo kết quả về UBND thành phố. Thời gian hoàn thành trước ngày 05/7/2018.

-Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác hiện đại hóa hành chính và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo 100% thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, công dân phải đưa vào thực hiện tại Bộ phận TN&TKQ của phường, xã (không được tiếp nhận và giải quyết tại phòng làm việc); tăng cường công tác xác nhận nguồn gốc đất, xác nhận quy hoạch đảm bảo đúng quy trình, trình tự thủ tục và thời gian quy định (không được tự ý trả hồ sơ cho công dân hoặc yêu cầu công dân bổ sung các loại giấy tờ khác), không để hồ sơ tồn động trễ hẹn; tăng cường ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước theo văn bản chỉ đạo số 1955/UBND-TH ngày 15/6/2018 của UBND thành phố.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố có liên quan và Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ nội dung thông báo này khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố./.

Xuân Thoại: VP

Ngày 19/6/2018, tại Phòng họp 1-Trung tâm hành chính thành phố, đồng chí Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND thành phố 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn, các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố, trưởng các phòng, ban thành phố, Công an thành phố, Chi cục thuế thành phố, Kho bạc Nhà nước thành phố Quy Nhơn.

Sau khi nghe Văn phòng HĐND&UBND thành phố báo cáo kết quả cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND thành phố 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và trong thời gian tới; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, đồng chí Ngô Hoàng Nam chủ trì kết luận:

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2018 công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với ứng dụng CNTT tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả nhất định. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu đổi mới, phục vụ tốt hơn cho tổ chức, công dân trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1.                     Bám sát Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 01/12/2017 về cải cách hành chính năm 2018 của UBND thành phố để triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong đó chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ được giao; rà soát, phân công phân nhiệm hợp lý cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình để đảm bảo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là tăng cường giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn cho tổ chức, công dân; tăng cường giải quyết đơn thư và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao đúng thời gian quy định, không để tồn đọng, trễ hẹn.

2.                     Các phòng, ban, đơn vị thành phố căn cứ Quyết định số 5839/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND thành phố về việc ban hành Đề án điều chỉnh, bổ sung các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn TP.Quy Nhơn khẩn trương rà soát, xây dựng quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO theo hướng đơn giản hóa để bổ sung đưa vào Bộ phận TN&TKQ thành phố để thực hiện; trong đó tiếp tục bổ sung mới 26 thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố 01 thủ tục, Phòng Quản lý đô thị thành phố 03 thủ tục, Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố 01 thủ tục, Phòng Lao động – TB&XH thành phố: 21 thủ tục và các thủ tục đang thực hiện tại Công an thành phố.

3.                     Văn phòng HĐND&UBND thành phố

-                              Chủ động làm việc với Kho bạc Nhà nước, Chi cục thuế thành phố Quy Nhơn, cơ quan ủy nhiệm thu (ngân hàng), Công an thành phố để thống nhất phương thức và đưa về Bộ phận TN&TKQ thành phố thực hiện theo đúng nội dung tại Quyết định số 5839/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND thành phố và bắt đầu thực hiện từ ngày 01/9/2018.

-                              Chỉ đạo Trung tâm CNTT thành phố phối hợp cùng Chi cục thuế thành phố, Sở Thông và Truyền thông Bình Định để xem xét kết nối liên thông dữ liệu giữa cơ quan thuế và phần mềm một cửa điện tử nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính. Khẩn trương hoàn thiện phần mềm theo dõi quản lý các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phần mềm quản lý quỹ phát triển cộng đồng để đưa vào áp dụng; triển khai nhân rộng đồng bộ phần mềm văn phòng điện tử cho UBND các phường, xã còn lại trên địa bàn thành phố; triển khai phần mềm theo dõi công việc cho các phòng ban, đơn vị có nhu cầu; đồng thời kiểm tra, rà soát trang thiết bị CNTT kịp thời tham mưu UBND thành phố đầu tư nâng cấp đảm bảo phục vụ tốt cho công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng CNTT trên địa bàn thành phố.

-                                                             Khẩn trương tham mưu xây dựng Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/7/2018.

-                              Chỉ đạo Bộ phận TN&TKQ thành phố chấp hành nghiêm túc giờ giấc, tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân phải hòa nhã, niềm nở và xem đây là bộ mặt của UBND thành phố. Sắp xếp, phân công, phân nhiệm cụ thể cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ phận TN&TKQ thành phố để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả; tăng cường công tác kiểm soát TTHC và phải thực hiện công tác này định kỳ hàng tuần khi phát hiện hồ sơ trễ hẹn, xác định cụ thể hồ sơ trễ hẹn ở khâu nào và gửi báo cáo cho các đơn vị (lưu ý nêu rõ cán bộ thụ lý hồ sơ); định kỳ tổ chức họp đôn đốc đơn vị, địa phương để hồ sơ tồn đọng nhiều và kịp thời tham mưu UBND thành phố xử lý cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị có liên quan.

-                              Rà soát, chấn chỉnh các phòng ban, đơn vị, phường, xã có liên quan tự ý trả hồ sơ cho công dân hoặc yêu cầu công dân bổ sung các loại giấy khác ngoài quy định (nếu có).

-                              Phối hợp cùng Phòng Nội vụ thành phố và các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước để kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế nếu có.

4.                     Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quy Nhơn

-                          Phối phợp Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố, UBND các phường, xã khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy trình cấp mới GCN QSD đất theo hướng giảm thời gian giải quyết đối với công đoạn rà soát hồ sơ, đo đạc, gửi xác minh (giảm 5 ngày) và chuyển thời gian này cho công đoạn xác nhận nguồn gốc đất tại phường, xã; đồng thời quy định việc xác nhận quy hoạch thuộc thẩm quyền của phường, xã; đối với quy hoạch có tính chất phức tạp thì gửi Phòng Quản lý đô thị tham mưu. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/7/2018.

-                          Tập trung đẩy nhanh công tác cấp GCN QSD đất cho công dân đảm bảo giải quyết đúng thời gian quy định; phối hợp cùng Bộ phận TN&TKQ thành phố kịp thời tham mưu văn bản xin lỗi chủ hộ có liên quan và nêu rõ lý do để chủ hộ được biết đối với các hồ sơ chậm trễ do vướng cơ chế, chính sách.

-                          Tập trung rà soát lại các hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn do nguyên nhân có phát sinh nghĩa vụ nộp chậm, chủ hộ không có khả năng nộp tiền làm sổ đỏ để phối hợp cùng Chi cục thuế thành phố, Bộ phận TN&TKQ thành phố thông báo cho chủ hộ; sau 15 ngày mà chủ hộ không thực hiện thì trả hồ sơ cho công dân, đồng thời chuyển thông tin cho Chi cục thuế thành phố để hủy thông báo thuế. Thời gian hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố trước ngày 25/7/2018.

          Đối với các hồ sơ tiếp nhận mới: phối hợp cùng Chi cục thuế thành phố, Bộ phận TN&TKQ thành phố thực hiện thông báo cho công dân nộp thuế trong thời hạn 30 ngày, sau thời hạn 30 ngày nếu chủ hộ không thực hiện nghĩa vụ tài chính thì thông báo trả hồ sơ cho công dân, đồng thời gửi danh sách cho Chi cục thuế thành phố để hủy thông báo thuế, không để phát sinh nghĩa vụ nộp chậm.

5.            Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố

-                          Chịu trách nhiệm tham mưu UBND thành phố xử lý các hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn do vướng mắt cơ chế, chính sách xin ý kiến của tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/7/2018.

-                     Chủ trì phối hợp cùng Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đại Quy Nhơn tham mưu UBND thành phố điều chỉnh Quy chế phối hợp trong việc thực hiện cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất lần đầu trên địa bàn thành phố theo hướng giảm thời gian giải quyết của các phòng ban và tăng thêm thời gian cho UBND các phường, xã trong việc xác nhận nguồn gốc đất; đồng thời quy định chế tài xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức liên quan nếu để hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn nhiều. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/7/2018.

6.            Chi cục thuế thành phố

Phối hợp cùng Bộ phận TN&TKQ thành phố đưa lĩnh vực phát hành thông báo thuế về Bộ phận TN&TKQ thành phố để thực hiện. Đồng thời phối hợp cùng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quy Nhơn hủy hồ sơ thông báo thuế theo đúng quy định đối với các trường hợp trả hồ sơ cho công dân do chủ hộ không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính.

7.     Công an thành phố

Rà soát, phối hợp cùng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố xây dựng phương án để bổ sung đưa các thủ tục tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; cấp, quản lý chứng minh nhân dân; quản lý đăng ký lưu trú thuộc thẩm quyền Công an thành phố đang giải quyết về Bộ phận một cửa thành phố để thực hiện. Thời gian hoàn thành trước ngày 01/9/2018.

 

8.            Kho bạc Nhà nước thành phố Quy Nhơn

Chủ động phối hợp cùng Văn phòng HĐND&UBND thành phố làm việc với một đơn vị ngân hàng (đơn vị ủy nhiệm thu) để thống nhất phương án bố trí cán bộ về Bộ phận TN&TKQ thành phố thực hiện việc thu các khoản nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND thành phố. Thời gian hoàn thành trước ngày 01/9/2018.

9.            UBND các phường, xã

-                          Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất đối với các hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn theo Công văn số 1828/BC-TCT ngày 06/6/2018 của Tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao và báo cáo kết quả về UBND thành phố. Thời gian hoàn thành trước ngày 05/7/2018.

-                          Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác hiện đại hóa hành chính và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo 100% thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, công dân phải đưa vào thực hiện tại Bộ phận TN&TKQ của phường, xã (không được tiếp nhận và giải quyết tại phòng làm việc); tăng cường công tác xác nhận nguồn gốc đất, xác nhận quy hoạch đảm bảo đúng quy trình, trình tự thủ tục và thời gian quy định (không được tự ý trả hồ sơ cho công dân hoặc yêu cầu công dân bổ sung các loại giấy tờ khác), không để hồ sơ tồn động trễ hẹn; tăng cường ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước theo văn bản chỉ đạo số 1955/UBND-TH ngày 15/6/2018 của UBND thành phố.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố có liên quan và Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ nội dung thông báo này khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố./.

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung