Ngày 04/5/2018, tại Trung tâm Hành chính thành phố, đồng chí Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2018 của thành phố Quy Nhơn. Tham dự cuộc họp có Thường trực HĐND thành phố, đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ VN thành phố, các thành viên UBND thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã.

Sau khi nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2018; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Ngô Hoàng Nam chủ trì kết luận:

Trên cơ sở báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2018, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua và căn cứ nhiệm vụ tháng 5 năm 2018 đã nêu trong báo cáo để có kế hoạch triển khai thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó lưu ý tập trung các nội dung sau:

I. VỀ KINH TẾ

1. Chi cục thuế thành phố:

- Tập trung triển khai các biện pháp, giải pháp theo Đề án thu Ngân sách thành phố năm 2018; theo đó khẩn trương khắc phục ngay những hạn chế làm cho kết quả thu thuế không đạt theo đề án (chỉ đạt 20,12%); đồng thời tăng cường công tác thu thuế đối với các sắc thuế mà Ngân sách thành phố được hưởng 100%, đặc biệt chú trọng việc thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế theo đúng quy định. Định kỳ 02 tuần/lần báo cáo kết quả cho UBND thành phố để chỉ đạo.

- Tham mưu tổ chức đánh giá kết quả áp dụng phần mềm thu thuế, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng thực hiện trong thời gian đến. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2018.

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố:

- Tăng cường hơn nữa trong công tác hối hợp cùng Chi cục thuế thành phố, các đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp, biện pháp để đẩy mạnh công tác thu thuế nhằm đảm bảo thu đạt theo Đề án.

- Tập trung đôn đốc các Chủ đầu tư triển khai Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra, đề xuất UBND thành phố xử lý theo đúng quy định đối với các Chủ đầu tư chậm thực hiện.

- Phối hợp với các đơn vị trong công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện dự toán ngân sách 2018; kịp thời tham mưu xử lý bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ thường xuyên và thiết yếu của thành phố, trong đó có công tác GPMB thực hiện các dự án. Tập trung đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, phường, xã thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, đảm bảo đúng theo quy định.

3. Phòng Kinh tế thành phố

- Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2018, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường công tác bảo vệ rừng và PCCC rừng;

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức hoạt động kinh doanh của các chợ trên địa bàn thành phố theo đúng quy định và đạt hiệu quả; Triển khai nhân rộng mô hình chợ đảm bảo VSATTP tại chợ Khu VI.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch di dời các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ xen kẽ trong khu dân cư vào nhà máy giết mổ động vật tập trung. Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc 02 Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng đảm bảo hoàn thành công trình Nhà máy giết mổ động vật tập trung sớm đi vào hoạt động.

- Đẩy nhanh tiến độ kiểm kê bồi thường đối với các doanh nghiệp tại CCN Quang Trung; đồng thời tiếp tục hoàn chỉnh Đề án “Di dời các cơ sở, doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Quang Trung vào sản xuất tập trung tại Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân” theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/5/2018.

II. VỀ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG CƠ BẢN, CHỈNH TRANG, QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

1. Phòng Quản lý đô thị thành phố

- Tập trung thực hiện các công trình chỉnh trang đô thị đã giao cho phòng làm chủ đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB xây dựng các khu dân cư tại: Khu đất HTX 1/4 đường Phạm Hồng Thái; Khu Đông lạnh của Công ty Thủy sản; Khu đất cơ sở giết mổ động vật Bạch Tuyết (cũ); dãi cây xanh cách ly Cụm công nghiệp Nhơn Bình.

- Khẩn trương lập và trình duyệt quy hoạch rừng cảnh quan kết hợp điểm dừng chân ngắm cảnh dọc tuyến Quốc lộ 1D, điều chỉnh quy hoạch khu đất tiểu thủ công nghiệp phường Quang Trung.

- Tăng cường trách nhiệm trong công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kiểm tra, đánh giá các tiêu chí xây dựng tuyến đường văn minh “xanh – sạch - đẹp” trên địa bàn các phường, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả cho UBND thành phố; đồng thời nâng cao vai trò trong công tác phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

- Khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 25/02/2016 của Thành ủy về “Công tác quản lý và chỉnh trang đô thị thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016 – 2020” để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo đúng nội dung và thời gian quy định.

2. Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố

- Tập trung tham mưu tốt công tác quản lý đất đai; tham mưu cưỡng chế GPMB và giải quyết đơn thư khiếu nại theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và tổ chức xử lý kiên quyết các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình nhà ở không phép, sai phép theo đúng quy định pháp luật.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 09/3/2018 của Thành ủy Quy Nhơn về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 09/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống lán chiếm đất đai, xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn thành phố, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố; lưu ý đôn đốc các đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 2 Chỉ thị nêu trên, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/5/2018.

- Phối hợp Văn phòng Đăng ký Đất đai Chi nhánh thành phố Quy Nhơn khẩn trương rà soát các hồ sơ GCNQSD đất tồn đọng để tham mưu, đề xuất UBND thành phố giải quyết theo quy định.

3. Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh thành phố Quy Nhơn: Thực hiện tốt công tác cấp GCNQSD đất cho công dân, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian quy định. Rà soát, tổng hợp hồ sơ cấp GCNQSD đất tồn đọng để xác định cụ thể thời gian xử lý dứt điểm, báo cáo UBND thành phố (đồng thời gửi phòng Tài nguyên – MT thành phố) trước ngày 25/5/2018; khẩn trương chỉnh lý biến động đất do thu hồi đất của các dự án.

4. Đội Trật tự đô thị thành phố

- Phối hợp với UBND các phường, xã tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố; xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật; thường xuyên tăng cường công tác ra quân lập lại trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh mua bán trên địa bàn thành phố, nhất là các khu vực trung tâm thành phố nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị; thực hiện các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội Trật tự đô thị thành phố, nhất là Tổ chống lấn chiếm đất đai, xây dựng, Tổ trật tự đô thị, Tổ Văn phòng trong công tác tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy định trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn theo như ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018, thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2018. Đồng thời chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã triển khai thực hiện Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 của UBND thành phố để tham mưu UBND thành phố xem xét, xử lý các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng theo đúng quy định pháp luật, định kỳ hàng tháng báo cáo kết qủa thực hiện về UBND thành phố.

- Khẩn trương tham mưu UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 30/5/2018.

5. Ban QLDA ĐT & XD thành phố:

Tập trung chỉ đạo thi công hoàn thành dứt điểm công trình Hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình: mở rộng đường Xuân diệu, nâng cấp đường Thanh Niên, khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, HTKT khu dân cư khu vực 6 phường Nhơn Bình, HTKT Khu dân cư khu vực 4, 5, phường Nhơn Phú, Khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải (mở rộng), các công trình trường học và lát đá vỉa hè chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai thi công công trình nâng cấp đường Hùng Vương và Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc xã Nhơn Lý.

Thường xuyên cập nhật, báo cáo tiến độ thực hiện các dự án theo quy định, trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc thì chủ động báo cáo UBND thành phố kịp thời để chỉ đạo giải quyết theo quy định

6. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:

Phê bình Thủ trưởng Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố vì không gửi báo cáo theo quy định, yêu cầu nghiêm túc chấn chỉnh và chấp hành nghiêm túc việc gửi báo cáo thực hiện nhiệm vụ định kỳ và hàng tháng và tiến độ thực hiện các dự án theo đúng thời gian quy định.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB các công trình trọng điểm như: Nâng cấp tuyến đường ĐT.639B (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km113+00 – Km145+00 phân đoạn Km137+580 – Km143+787 trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, Khu dân cư Hưng Thịnh, đường Hoàng Văn Thụ nối dài, đường Long Vân – Gò Tù, Quảng trường Nguyễn Tất Thành...Chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình HTKT các khu dân cư: phía Đông đường Nguyễn Trọng Trì, phía Bắc làng SOS phường Nhơn Bình, phía Bắc khu tái định cư Tiểu dự án VSMT, phía Đông Viện sốt rét ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn, khu vực 1 phường Đống Đa.

7. Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố: Phối hợp với phòng Quản lý đô thị thành phố, Công ty CP CVCX&CSĐT Quy Nhơn, Công ty CP QLSC Đường bộ Quy Nhơn, UBND phường Nhơn Bình và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, khảo sát việc lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng, nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông ra vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung tại Khu vực 3, phường Nhơn Bình.

8. Công ty CP Môi trường đô thị Quy Nhơn:

Hoàn thiện và lấy ý kiến góp ý về dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng bãi biển dọc tuyến đường Quy Nhơn – Sông Cầu. Tăng cường thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải trên các tuyến đường, bãi biển, mặt nước biển và các nơi công cộng, đảm bảo mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố.

Quản lý, vận hành tốt hệ thống thoát nước thành phố. Sửa chữa tạm thời mái taluy mương hở Xóm Tiêu, Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình để phục vụ đợt kiểm tra của Ngân hàng Thế giới.

9. Công ty CP Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn:

Tăng cường công tác tuần đường, tập trung sửa chữa, trám vá ổ gà, sơn phân làn các tuyến đường để bảo đảm an toàn giao thông.

Thực hiện sửa chữa bờ kè đường Xuân Diệu đoạn từ Lý Chiêu Hoàng đến giáp dải đất Vinpearl Quy Nhơn, thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2018.

10. Công ty CP Công viên Cây xanh & CS đô thị Quy Nhơn:

Kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng, trụ đèn tín hiệu giao thông để đảm bảo hoạt động; tiếp tục triển khai lắp đặt điện chiếu sáng hẻm và tuyến theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm; duy trì chăm sóc các cây hoa lá màu trang trí tại các hoa viên, dải phân cách, công viên.

Khẩn trương tổ chức thi tuyển Phương án thiết kế kiến trúc xây dựng Hệ thống chiếu sáng trang trí cho tuyến đường An Dương Vương và Xuân Diệu. thời gian hoàn thành trước ngày 30/7/2018.

III. VỀ VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Phòng Lao động - TB&XH thành phố:

Triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 khi có quyết định phân bổ kinh phí của UBND tỉnh. Tiếp tục thực hiện chi trả kịp thời chế độ chính sách hàng tháng cho người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Tổ chức các hoạt động nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam 06/6. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2018, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Diễn đàn trẻ em 2018 với Chủ đề: “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”.

Khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xây dựng báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 25/2/2016 của Thành ủy Quy Nhơn về “Giảm nghèo bền vững thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016-2020.

2. Phòng Văn hóa - TT, Trung tâm Văn hóa – TT - TT thành phố:

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2018); 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018). Tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao miền Biển thành phố Quy Nhơn lần thứ XIV năm 2018.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm đối với các hoạt động văn hóa, thông tin, du lịch, quảng cáo, rao vặt sai quy định; kiểm tra, rà soát và tháo dỡ các pano, biển, bảng quảng cáo, quảng cáo rao vặt không đúng quy định.

Tổ chức Giải Cờ vua, Bơi lội, Điền kinh trong chương trình Đại hội TDTT TP Quy Nhơn, lần thứ VIII năm 2017 - 2018 và Tổng kết bế mạc Đại hội TDTT TP Quy Nhơn. Tuyển chọn VĐV, tập luyện và tham gia Giải Cầu lông các Câu lạc bộ tỉnh Bình Định năm 2018.

3. Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố:

Chỉ đạo tổ chức kiểm tra xét hoàn thành chương trình tiểu học và xét tốt nghiệp THCS năm học 2017 – 2018; Tổ chức tổng kết năm học và chuẩn bị kế hoạch tổ chức các hoạt động hè năm 2018 cho học sinh. Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2018 – 2019 theo quy định.

Triển khai điều tra công tác phổ cấp giáo dục các bậc học theo quy định. Chỉ đạo chuẩn bị bố trí lực lượng giáo viên tham gia các kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 khi có yêu cầu của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch nâng cấp, sửa chữa đầu tư cơ sở vật chất lớp học và nhà vệ sinh của các trường, đặc biệt là các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố.

4. Phòng Y tế thành phố, Trung tâm y tế, Trung tâm Dân số - KHHGĐ, Hội Chữ thập đỏ thành phố:

Thực hiện tốt các chương tình y tế quốc gia và công tác phòng, chống dịch bệnh trong mùa hè, đặc biệt là bệnh tay chân miệng, dịch cúm; giám sát chặt chẽ tình hình bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue và bệnh truyền nhiễm hàng ngày. Chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế, quản lý hành nghề y dược tư nhân, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh học đường... và triển khai công tác kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 trên địa bàn thành phố. Tổ chức cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm và xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố.

Tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền về "Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh"; "Sàng lọc trước sinh và sau sinh"; "Chăm sóc Sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên" và "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi" và các hoạt động của ngành Dân số KHHGĐ.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Phát động phong trào thi đua xây dựng các công trình nhân đạo, hỗ trợ nhân đạo cho các đối tượng khó khăn nhân dịp ngày Quốc tế Chữ thập đỏ 8/5.

IV. VỀ THANH TRA, TƯ PHÁP, QUỐC PHÒNG – AN NINH, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Thanh tra thành phố:

Tiếp tục thực hiện các hoạt động thanh tra theo Kế hoạch năm 2018 trên các lĩnh vực hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp và các dự án trọng điểm.

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng (từ 01/01/2015 đến 31/12/2017) và quản lý đầu tư xây dựng (từ 01/01/2013 đến 31/12/2017) trên địa bàn thành phố Quy Nhơn cho UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Ban hành kết luận cuộc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình phụ trách nhà đất, cán bộ địa chính trong việc để xảy ra tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình nhà ở không phép tại phường Nhơn Bình. Thời gian hoàn thành trước ngày 19/5/2018.

2. Phòng Tư pháp thành phố: Tiến hành kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND phường, xã ban hành theo thẩm quyền quy định. Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL năm 2018. Hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Thực hiện tốt công tác chứng thực, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác thi hành án dân sự, tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành.

3. Phòng Nội vụ thành phố:

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo, viên chức các đơn vị sư nghiệp thành phố để thỏa thuận với Sở Nội vụ làm cơ sở triển khai thực hiện. Thực hiện tốt đề án tinh giản biên chế năm 2018 theo lộ trình.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự một số phòng, ban, đơn vị của thành phố và UBND các phường, xã đảm bảo hoạt động có hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ được giao; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố và các phường, xã. Bổ nhiệm ngạch, xếp lương đối với thí sinh trúng tuyển công chức phường, xã sau khi được Sở Nội vụ tỉnh thỏa thuận kết quả trúng tuyển theo quy định.

Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra công vụ, thực hiện tốt công tác đánh giá kết quả thực hiện công tác cái cách hành thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.

Khẩn trương tham mưu UBND thành phố xây dựng Báo cáo sơ kết tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy Quy Nhơn về Hiện đại hóa hành chính và cải cách thủ tục hành chình chính nhà nước của thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016-2020.

4. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố:

Duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chiến; nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, nhất là trong thời gian tổ chức các ngày lễ lớn của năm 2018.

Huy động nhân lực, tàu thuyền tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018; tham gia huấn luyện dân quân cơ động, dân quân biển theo kế hoạch. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương đối với Ban chỉ đạo phòng không nhân dân thành phố.

5. Công an thành phố:

Duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu; đảm bảo an ninh trật tự, trật tự ATGT trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra tấn công trấn áp tội phạm, nhất là đối với tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp... bảo đảm tình hình an ninh chính trị (đặc biệt là an ninh nông thôn), trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Chỉ đạo Công an các phường, xã tăng cường công tác nắm tình hình các trường hợp bị cưỡng chế, lôi kéo chống đối, biểu tình đặt biệt là các trường hợp bị cưỡng chế các dự án bồi thường GPMB, vi phạm trên lĩnh vực xây dựng, đất đai, trật tự đô thị rên địa bàn thành phố để có biện pháp xử lý kịp thời và bố trí lực lượng tham gia bảo vệ tình hình an ninh trật tự; đồng thời, xác lập hồ sơ cáo cáo Công an tỉnh để xem xét, chỉ đạo. Chỉ đạo, hướng dẫn Công an xã Nhơn Hải kiểm tra, xử lý các đối tượng quá khích trên lĩnh vực đất đai, xây dựng gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Phối hợp với UBND các phường, xã và các hội, đoàn thể địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi người dân nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo tham gia của các hội, nhóm, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật. Đồng thời nắm bắt tình hình hoạt động của “Hội thánh đức chúa trời” trên địa bàn thành phố để phát hiện kịp thời và có biện pháp xử lý. ngăn ngừa, giáo dục và răn đe theo đúng quy định của pháp luật.

V. Văn phòng HĐND & UBND thành phố:

Tham mưu UBND thành phố triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND 21 phường, xã.

Theo dõi, đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố tại các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã.

Tham mưu UBND thành phố thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC thành phố năm 2018, Kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm 2018. Duy trì và áp dụng có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quả lý nhà nước. Triển khai và đưa vào áp dụng phần mềm quản lý các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cấp GCN QSD đất, xử lý các hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn; tiếp tục duy trì có hiệu quả việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

VI. UBND các phường, xã

Yêu cầu UBND phường Lý Thường Kiệt khẩn trương phối hợp với phòng Tài chính – KH thành phố, phòng Kinh tế thành phố đề xuất giá và xây dựng Phương án tổ chức đấu thầu quản lý khai thác và kinh doanh chợ Sân Bay theo đúng quy định; đồng thời tiến hành truy thu tiền thuê mặt bằng kinh doanh tại chợ kể từ khi hết hạn hợp đồng đến trước khi tổ chức đấu thầu theo giá của hợp đồng cũ. Thời gian hoàn thành và báo cáo cho UBND thành phố trước ngày 30/5/2018

Tập trung công tác thu ngân sách đảm bảo theo tiến độ Đề án thu Ngân sách thành phố năm 2018, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu được giao; rà soát việc thu, chi ngân sách của địa phương, tiết kiệm chi các khoảng không cần thiết.

Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 09/3/2018 của Thành ủy Quy Nhơn về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 09/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống lán chiếm đất đai, xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn thành phố. Báo cáo kết quả cho UBND thành phố trước ngày 30/5/2018 (đồng gửi phòng Tài nguyên – MT thành phố để tổng hợp, theo dõi, tham mưu).

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả thiết thực đối với công tác lập lại trật tự đô thị, trật tự ATGT, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, văn minh đô thị trên các tuyến đường đã đăng ký thực hiện tuyến đường văn minh “xanh – sạch - đẹp” tại địa phương.

Tập trung đẩy nhanh công tác xác nhận nguồn gốc đất trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý đất đai, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết những trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng sai phép, không phép ngay từ khi mới phát sinh vi phạm.Trường hợp để phát sinh vi phạm nhưng không có biện pháp xử lý kịp thời thì Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố

Phối hợp với các Hội, đoàn thể địa phương tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, huy động lực lượng ra quân tẩy xóa quảng cáo, rao vặt trên địa bàn quản lý, đảm bảo mỹ quan và văn minh đô thị.

Tích cực tham gia Đại hội TDTT TP Quy Nhơn, lần thứ VIII năm 2017 - 2018 và Ngày hội Văn hóa - Thể thao miền Biển thành phố Quy Nhơn lần thứ XIV năm 2018.

VII. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Hội, đoàn thể thành phố

Trong quá trình các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các phường, xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các Hội, Đoàn thể thành phố thường xuyên theo dõi, chủ động phối hợp với đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong tháng 5 năm 2018.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố./.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung