Ngày 04/01/2018, tại Trung tâm hành chính thành phố, đồng chí Ngô Hoàng Nam - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị triển khai giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018 và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố và các đồng chí thành viên UBND thành phố Quy Nhơn; các đồng chí đại biểu lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể thành phố, các Đồn Biên phòng: Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, Nhơn Lý, Nhơn Châu và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND thành phố công bố Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 về việc ban hành một số chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018 trên địa bàn thành phố Quy Nhơn; đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương trình bày các báo cáo tham luận, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác thi đua - khen thưởng của thành phố Quy Nhơn năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; ý kiến tham gia của các đại biểu dự Hội nghị; đồng chí Ngô Hoàng Nam Chủ tịch UBND thành phố chủ trì kết luận:

Năm 2017, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất tăng 11,4%; các hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,27%; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác tư pháp, thanh tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; hiệu quả, hiệu lực hoạt động của chính quyền được nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại như: công tác thu ngân sách năm 2017 chưa đạt kế hoạch đề ra; tiến độ thực hiện một số công trình đầu tư xây dựng cơ bản, công trình trọng điểm và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số dự án còn chậm so với kế hoạch; công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập, tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình nhà ở không phép, sai phép còn diễn biến phức tạp; công tác quản lý trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán trên địa bàn thành phố đạt được chưa cao; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh tuy có nhiều chuyển tiến tích cực nhưng vẫn còn một số vụ việc tồn đọng kéo dài, chậm giải quyết …

Năm 2018, là năm thứ ba, năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020), việc hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 sẽ góp phần quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII đề ra. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu:

Các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã trên cơ sở 04 nhóm giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018 của thành phố Quy Nhơn được ban hành tại Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 02/01/2018, Công văn số 4507/UBND-TH ngày 28/12/2017 để tiến hành cụ thể hóa, xác định những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, tìm ra nguyên nhân, đúc rút bài học kinh nghiệm để đề ra những nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị, địa phương mình nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của từng đơn vị; trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:

I. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ; khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh Nội quy, Quy chế, làm việc của cơ quan, đơn vị gắn với vị trí việc làm, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức đúng người, đúng việc, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ được giao; trên cơ sở đó tổ chức quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời, rà soát để xây dựng quy chế phối hợp đối với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (trong trường hợp cần thiết) nhằm đơn giản hóa quy trình thực hiện nhiệm vụ theo hướng giảm thời gian, nâng cao chất lượng, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan. Báo cáo kết quả cho UBND thành phố (qua Phòng Nội vụ thành phố) trước ngày 10/02/2018.

 - Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, giao Phòng Nội vụ thành phố tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố trước ngày 25/02/2018.

- Giao các đoàn kiểm tra công vụ thực hiện kỷ luật, kỷ cương tại các phòng, ban, đon vị thuộc UBND thành phố và UBND các phường, xã tăng cường công tác kiểm tra tại các đơn vị, địa phương; định kỳ hành tháng báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố, đồng thời đề xuất xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có sai phạm.

II. VỀ KINH TẾ

1. Giao Chi cục thuế thành phố:

- Khẩn trương tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá hiệu quả công tác thu ngân sách năm 2017. Trong đó phân tích cụ thể nguyên nhân các khoản thuế bị hụt thu ảnh hưởng đến việc cân đối chi ngân sách thành phố, đặc biệt là thuế CTN-NQD, đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể cho từng sắc thuế nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2018. Thời gian tổ chức Hội nghị trong tháng 01/2018.

- Tiếp tục theo dõi, kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng phần mềm quản lý thuế qua website đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với UBND các phường, xã, Bưu điện thành phố Quy Nhơn khắc phục các tồn tại, khó khăn, vướng mắc năm 2017; nâng cao hiệu quả trong công tác thu thuế qua hệ thống bưu điện nhằm hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh phần mềm quản lý thuế đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, ăn uống, giải khác, vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố để tham mưu UBND thành phố trình tự thủ tục triển khai theo đúng quy định.

- Khẩn trương tham mưu UBND thành phố kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế của phường, xã (Lưu ý: Chủ tịch UBND phường, xã phải là Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế). Thời gian hoàn thành trong tháng 01/2018

2. Giao Phòng Kinh tế thành phố:

- Tập trung hướng dẫn triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; khẩn trương tổ chức thẩm tra, hỗ trợ thiệt hại do cơn bão số 12 năm 2017 gây ra nhằm sớm ổn định đời sống cho người dân.

-    Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, khảo sát và xây dựng Phương án tổ chức Phố Ẩm thực tại tuyến đường Ngô Văn Sở - Trần Độc. Báo cáo, tham mưu đề xuất cho UBND thành phố trước ngày 10/02/2018 để xem xét chỉ đạo.

-    Tổ chức làm việc với UBND các phường, xã và Ban Quản lý các chợ trên địa bàn thành phố để kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức hoạt động kinh doanh của các chợ trên địa bàn thành phố theo đúng quy định; kiểm tra việc bố trí, sắp xếp các lô, sạp theo Phương án đã được phê duyệt; kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh tại chợ… (đặt biệt là chợ Điện Biên Phủ  - phường Nhơn Bình và Chợ Khu vực 7 – phường Bùi Thị Xuân). Thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả cho UBND thành phố trước ngày 30/3/2018.

III. VỀ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG CƠ BẢN, CHỈNH TRANG, QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

Tập trung triển khai ngay công tác đầu tư xây dựng các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2018. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng và tiến độ công trình, không để tình trạng kéo dài dẫn đến phải gia hạn thời gian thực hiện dự án nhiều lần. Tăng cường công tác quản lý dự án, lập kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng cho từng dự án để theo dõi, giám sát và đôn đốc thực hiện; chú trọng công tác lựa chọn các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công có trình độ năng lực, kinh nghiệm nhằm đảm bảo công trình đạt chất lượng, tiến độ. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm của thành phố và phối hợp thực hiện tốt công tác GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố.

1. Giao Ban QLDA ĐTXD thành phố:

- Tập trung triển khai Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 không gian du lịch Vịnh Quy Nhơn, trong đó khẩn trương lập và trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình Công viên biển Xuân Diệu, nối thông tuyến đường Lê Hồng Phong ra đường Xuân Diệu và lập dự án đầu tư xây dựng cơ bản để triển khai thực hiện.

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ công trình Nâng cấp mở rộng đường Xuân Diệu, Nâng cấp mở rộng đường Hùng Vương (đoạn từ ngã ba Ông Thọ đến cầu Sông Ngang), Nâng cấp đường Thanh Niên, thi công hoàn thành dứt điểm công trình Hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu trước ngày 31/3/2018; đồng thời tập trung triển khai các dự án đầu tư xây dựng HTKT các khu dân cư theo kế hoạch năm 2018 để tạo quỹ đất tái định cư và bán đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu ngân sách.

- Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tiến độ hoàn thành các dự án theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại các văn bản số 4507/UBND-TH ngày 28/12/2017, số 953/TB-UBND ngày 20/11/2017, số 792/TB-UBND ngày 13/9/2017. Hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố trước ngày 30/01/2018.

2. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố:

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm của thành phố và tham mưu thực hiện tốt công tác GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố, như: Nâng cấp tuyến đường ĐT.639B (đường phía Tây tỉnh), Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, Khu dân cư Hưng Thịnh, đường Hoàng Văn Thụ nối dài, tuyến đường Long Vân – Gò Tù, cầu Lê Thanh Nghị (đường dẫn đến đường Nguyễn Trọng Trì) ... Đồng thời tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án chậm tiến độ. Xây dựng kế hoạch tiến độ hoàn thành các dự án theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại các văn bản số 4507/UBND-TH ngày 28/12/2017, số 953/TB-UBND ngày 20/11/2017, số 792/TB-UBND ngày 13/9/2017. Hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố trước ngày 30/01/2018.

3. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố:

- Kiểm tra đôn đốc các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư tập trung triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình; kịp thời báo cáo đề xuất UBND thành phố có biện pháp xử lý đối với những trường hợp chậm triển khai thực hiện.

- Tập trung và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra thẩm định, trình duyệt  hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ thủ tục đấu thầu đảm bảo thời gian quy định.

4. Giao Phòng Quản lý Đô thị thành phố:

- Nâng cao trách nhiệm và tăng cường công tác tham mưu trên lĩnh vực trật tự đô thị; phối hợp Đội Trật tự đô thị thành phố, UBND các phường, xã trong công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

- Khẩn trương lập, thẩm định và trình phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: khu đất Hợp tác xã 1/4, khu đông lạnh của Công ty thủy sản, cơ sở giết mổ động vật Bạch Tuyết (cũ) thuộc khu vực 5 phường Nhơn Phú, Quy hoạch rừng cảnh quan kết hợp điểm dừng chân ngắm cảnh dọc tuyến Quốc lộ 1D. Tập trung triển khai thực hiện các công trình chỉnh trang đô thị đã giao cho Phòng làm chủ đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư năm 2018.

- Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra thẩm định hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình đảm bảo thời gian quy định.

5. Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố:

- Nâng cao trách nhiệm và tăng cường công tác quản lý đất đai; phối hợp Đội Trật tự đô thị thành phố, UBND các phường, xã trong công tác quản lý đất đai, chống lấn chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích, … trên địa bàn thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tập trung tham mưu UBND thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố và Chỉ thị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống lấn chiếm đất đai, xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn thành phố” để trình Ban thường vụ Thành ủy. Thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước ngày 26/01/2018.

- Khẩn trương tham mưu triển khai đưa vào áp dụng quy chế phối hợp trong công tác giải quyết TTHC trên lĩnh vực Cấp GCN QSD đất; phối hợp Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Quy Nhơn và các phòng ban, đơn vị liên quan thống kê số lượng hồ sơ cấp GCN QSD đất tồn đọng, trễ hẹn trước ngày 30/12/2017 tham mưu đề xuất cho UBND thành phố giải quyết cho công dân. Thời gian hoàn thành ngày 10/02/2018.

6. Giao Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh thành phố Quy Nhơn:

Thực hiện tốt công tác cấp GCNQSD đất cho công dân, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian quy định. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ tồn đọng và khẩn trương chỉnh lý biến động đất do thu hồi đất của các dự án.

7. Giao Đội Trật tự đô thị thành phố:

Phối hợp UBND các phường, xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kiên quyết đối với các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình nhà ở không phép, sai phép theo quy định, nhất là không để xảy ra tình trạng các hộ dân lợi dụng các ngày Lễ, Tết Nguyên Đán để thực hiện hành vi vi phạm mà không có biện pháp xử lý, kịp thời, kiên quyết; đồng thời phối hợp với UBND các phường và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác ra quân lập lại trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh mua bán trên địa bàn thành phố theo như Kế hoạch số 04/KH-TTĐT ngày 26/12/2017 của Đội trật tự đô thị thành phố. Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố.

IV. VỀ VĂN HOÁ - XÃ HỘI

Nâng cao chất lượng các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội và đảm bảo các mục tiêu an sinh xã hội.

1. Giao Phòng Lao động – TB&XH thành phố:

- Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với nước, các chính sách xã hội, lao động, giải quyết việc làm, công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo an sinh – xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình “giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2016 - 2020”, đảm bảo hoàn thành xóa hộ nghèo phường Trần Phú trong năm 2018 và giữ vững 04 phường không còn hộ nghèo (Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo); thực hiện tốt công tác cứu tế đỏ lửa vào các dịp lễ, Tết và cứu trợ khắc phục hậu quả bão lụt.

- Tăng cường công tác tập trung đối tượng lang thang, xin ăn, cơ nhỡ, tâm thần trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt các chương trình hành động vì trẻ em.

2. Giao Phòng Văn hoá – Thông tin, Trung tâm Văn hoá – TT – TT thành phố

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá – thông tin, TDTT; thường xuyên tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các sai phạm về quảng cáo, rao vặt và tháo dỡ các băng rôn quảng cáo ngắn hạn đã hết thời hạn nhưng chưa được tháo dỡ; pa nô, áp phích có nội dung đã cũ nhưng chưa được thay thế để tạo mỹ quan đô thị.

- Đôn đốc, hướng dẫn các phường, xã điều chỉnh, bổ sung quy ước văn hoá phù hợp và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chú trọng xây dựng khu phố, thôn, cơ quan, đơn vị, trường học văn hoá, gia đình văn hoá và bình xét gia đình văn hoá đảm bảo chất lượng, thực chất.

- Hoàn thành việc tổ chức Đại hội TDTT thành phố Quy Nhơn lần thứ VIII và tổ chức tốt Ngày hội Văn hoá – Thể thao miền biển thành phố Quy Nhơn lần thứ XIV năm 2018.

3. Giao Đài Truyền thanh thành phố: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động truyền thanh thành phố và cơ sở; đổi mới, nâng cao chất lượng tin, bài, tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, nêu gương người tốt, việc tốt….để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng.

4. Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm trong việc thu chi của các trường thuộc thẩm quyền quản lý, tránh gây dư luận không tốt trong xã hội.

- Xây dựng kế hoạch luân chuyển điều động cán bộ quản lý, giáo viên các trường theo tiêu chuẩn quy định để báo cáo UBND thành phố xem xét trước khi thực hiện, trước mắt xây dựng kế hoạch điều tiết giáo viên phục vụ tốt nhiệm vụ giảng dạy trong khi chờ chủ trương hợp đồng của Sở Nội vụ tỉnh.

5. Giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố:

- Chú trọng công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực  y tế; triển khai thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong các dịp lễ, tết.

- Nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân; thực hiện tốt công tác dân số - KHHGĐ; duy trì 100% (21/21 phường, xã) đạt chuẩn quốc gia về y tế và thực hiện đảm bảo giảm tỷ suất sinh, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

IV. VỀ THANH TRA, TƯ PHÁP, QUỐC PHÒNG – AN NINH

Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực nội chính và xây dựng chính quyền. Tăng cường thực hiện công tác thi hành án dân sự, tư pháp, thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục đổi mới công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật về các khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các khiếu nại liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, các vụ việc tồn đọng, kéo dài, không để xảy ra điểm nóng về khiếu nại, khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây mất trật tự, an toàn xã hội.

1. Giao Thanh tra thành phố:

- Tăng cường thanh tra trách nhiệm trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đối với Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung thanh tra trách nhiệm đối với một số xã, phường có nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, vượt cấp, đông người, phức tạp; không chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố... làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Phối hợp Ban Tiếp công dân thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND các phường, xã và Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo hiện hành.

2. Giao Phòng Tư pháp thành phố:

Khẩn trương tham mưu UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa Đội trật tự đô thị thành phố, UBND các phường, xã và các đơn vị có liên quan trong quá trình kiểm tra, xác minh một số nội dung có liên quan để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành trước ngày 26/01/2018.

3. Giao Phòng Nội vụ thành phố

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố tăng cường công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời tham mưu trong công tác xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nhằm chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực thi công vụ (Lưu ý: tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong công tác này). Đồng thời phát động sâu rộng phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức; các hội, đoàn viên; các lực lượng vũ trang; các tầng lớp nhân dân nhằm ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2018 nhằm chấn chỉnh lề lối làm việc và nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng, ban, đơn vị thành phố. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ.

4. Giao Ban Chỉ huy Quân sự thành phố: Duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chiến; nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, nhất là trong thời gian tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2018. Chuẩn bị tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 theo kế hoạch để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân.

5. Giao Công an thành phố:

- Phối hợp Ban Chỉ huy quân sự thành phố chỉ đạo tốt việc tuyển chọn, giao quân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân đạt chỉ tiêu giao.

- Triển khai, thực hiện tốt kế hoạch thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU ngày 14/12/2017 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố, trong đó chú trọng về diễn biến phức tạp của tội phạm về ma túy. Triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm giảm trên 5% tình hình tai nạn giao thông cả 03 mặt trong năm 2018.

- Chỉ đạo Công an các phường, xã tăng cường công tác nắm tình hình các trường hợp bị cưỡng chế và có biện pháp xử lý kịp thời; đồng thời bố trí lực lượng tham gia bảo vệ tình hình an ninh trật tự các trường hợp cưỡng chế do giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố và các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực xây dựng, đất đai, trật tự đô thị. Chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp chống người thi hành công vụ khi thực hiện nhiệm vụ lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

V. Giao Văn phòng HĐND & UBND thành phố:

- Tham mưu UBND thành phố xây dựng Kế hoạch nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND 21 phường, xã. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/02/2018.

- Tham mưu UBND thành phố thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng CNTT trong quản lý, qua đó gắn trách nhiệm của người đứng đầu vào công tác giải quyết thủ tục hành chính nếu để hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn; tiếp tục duy trì có hiệu quả việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO và nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi công dân nếu để xảy ra tình trạng trễ hẹn giải quyết hồ sơ.

- Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC thành phố năm 2018, khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế trong việc giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực cấp GCN QSD đất đảm bảo trả kết quả đúng hẹn cho công dân. Trong đó lưu ý phối hợp Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố khẩn trương điều chỉnh, bổ sung Đề án giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để đảm bảo thực hiện việc cấp GCN QSD đất liên thông đồng bộ từ khâu tiếp nhận hồ sơ, phát hành thông báo thuế, thu phí, lệ phí được thực hiện tại Bộ phận TN&TKQ thành phố. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/03/2018.

- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm 2018, trong đó khẩn trương đưa vào áp dụng phần mềm Quản lý đơn thư, phần mềm phản ánh trực tuyến, tham mưu nhân rộng mô hình văn phòng điện tử, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm theo dõi tiến độ công việc cho UBND các phường, xã.

- Tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm được giao; thường xuyên cập nhật tiến độ công việc vào phần mềm theo dõi tiến độ công việc để kịp thời theo dõi, đôn đốc; góp phần chấn chỉnh phương thức giải quyết công việc của các đơn vị, phòng, ban, phường, xã; đề xuất UBND thành phố xử lý những tồn tại, yếu kém của đơn vị, địa phương làm ảnh hưởng đến việc giải quyết công việc cho các tổ chức và công dân.

VII. Giao UBND các phường xã:

- Khẩn trương ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 ở địa phương, thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố trong tháng 01/2018.

- Đảm bảo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đạt chỉ tiêu, chất lượng được giao.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các biện pháp, giải pháp đảm bảo thu ngân sách năm 2018 đạt chỉ tiêu kế hoạch giao.

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn; kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng nhà ở không phép, sai phép theo đúng quy định pháp luật; nhất là không để xảy ra tình trạng một số hộ dân lợi dụng trong khoảng thời gian trước, trong và sau các ngày Lễ, Tết để thực hiện hành vi vi phạm; xây dựng kế hoạch tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán trên địa bàn, nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông; đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 4507/UBND-ĐT ngày 28/12/2017. Thời gian hoàn thành và báo cáo kết qủa thực hiện về UBND thành phố trước ngày 26/01/2018. Riêng Chủ tịch UBND phường Trần Phú nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 3957/UBND-ĐT ngày 09/11/2017; theo đó tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý kiên quyết các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi mua bán kinh doanh tại khu vực trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định và xóa 02 điểm họp Chợ tại đường Ngọc Hân Công Chúa và đường Nội bộ Xuân Diệu. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước ngày 26/01/2018.

- Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác cho vay nghèo và các đối tượng chính sách; chú trọng công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

- Tăng cường vai trò trách nhiệm trong công tác xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, đảm bảo chính xác, hoàn thành đúng theo tiến độ của các dự án công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố. Đồng thời giải quyết dứt điểm các khiếu nại liên quan đến việc xác nhận nguồn gốc đất. Tăng cường công tác truyên truyền, vận động hộ dân đăng ký nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và đất tái định cư, giao trả mặt bằng cho Nhà nước để thi công dự án.

- Tăng cường trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, vận dụng chính sách phù hợp giải quyết có lợi cho công dân, tránh phát sinh thêm khiếu kiện; nghiêm túc chấp hành việc tổ chức tiếp công dân định kỳ và thường xuyên; khẩn trương tập trung chỉ đạo và tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ngay từ khi phát sinh ở cơ sở; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài; thực hiện nghiêm túc những quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và các vụ việc đã có ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố. Trong quá trình giải quyết, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo UBND thành phố để có ý kiến chỉ đạo giải quyết; không để xảy ra tình trạng đơn thư tồn đọng, chậm giải quyết, dẫn đến việc công dân tập trung khiếu kiện đông người, vượt cấp từ địa phương đến Trung ương, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng.

VIII. Đề nghị Đảng ủy các phường, xã căn cứ các ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại các văn bản và nội dung nêu trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND các phường, xã trong việc triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

IX. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các hội, đoàn thể thành phố, các đại biểu HĐND thành phố, tăng cường giám sát thực hiện các nhiệm vụ của UBND thành phố, các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Căn cứ nội dung thông báo này; yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã được giao nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố theo quy định./.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung