Một số chỉ tiêu kinh tế, xã hội của thành phố Quy Nhơn trong năm 2018

Trong năm 2018, thành phố Quy Nhơn đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững; đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực:

 Graphic1

 

Nhìn lại kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2017

Graphic2

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung