Để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của thành phố, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, công dân; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện tốt một số nội dung nhiệm vụ sau:

1.Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã

-Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 11/7/2016 của UBND thành phố về thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 25/02/2016 của Thành ủy Quy Nhơn về Hiện đại hóa hành chính và cải cách thủ tục hành chính nhà nước của thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016 – 2020; thường xuyên phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về CCHC đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp.

-Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu theo tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 14/11/2016 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp.

-Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo đúng quy định tại Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh.

-Tăng cường công tác phối hợp giữa Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố, Phòng Quản lý đô thị thành phố, Chi cục thuế thành phố, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Quy Nhơn và UBND các phường, xã trong công tác tham mưu cấp GCN QSD đất lần đầu (đặc biệt là trong công tác xác nhận nguồn gốc đất), hạn chế thấp nhất tình trạng để hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn như hiện nay; thực hiện nghiêm túc trình tự quy trình ISO về giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực cấp GCN QSD đất đã được thành phố ban hành.

-Các phòng ban thành phố tiếp tục rà soát toàn bộ thủ tục hành chính đã được các cơ quan có thẩm quyền ban hành thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý của phòng mình chưa được đưa vào thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, tham mưu UBND thành phố tiếp tục đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (không được thực hiện việc tiếp nhận tại phòng). Thời gian hoàn thành trước ngày 05/03/2017. Giao Văn phòng HĐND&UBND thành phố kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các phòng ban thực hiện theo đúng quy định, đồng thời báo cáo UBND thành phố những phòng ban không thực hiện.

-Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác CCHC đối với các đơn vị trực thuộc nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, xử lý những vấn đề phát sinh; nhân rộng các mô hình tiên tiến nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tổ chức hoặc lồng ghép vào việc sơ kết, tổng kết công tác CCHC nhằm đánh giá những mặt làm được, phân tích tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại để có biện pháp tháo gỡ, khắc phục và đề ra chương trình, kế hoạch CCHC phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị.

-Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các phòng ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã. Xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực và tự đặt thêm quy định không có trong văn bản quy phạm pháp luật, gây khó khăn cho tổ chức và công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính; hoặc có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

-Quan tâm bố trí kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường, xã để đảm bảo phục vụ tốt cho tổ chức, công dân; tăng cường và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin gắn với công tác cải cách hành chính; tiếp tục phát huy hiệu quả sử dụng phần mềm văn phòng điện tử, phần mềm một cửa điện tử, thư điện tử công vụ, phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.

-Thực hiện nghiêm Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Đề án liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú.

2.Yêu cầu Chủ tịch UBND các phường Bùi Thị Xuân, Nhơn Bình, Ghềnh Ráng: khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục những hạn chế thiếu sót trong công tác chỉ đạo điều hành về CCHC, việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC đã được nêu trong Thông báo số 1437/TB-SNV ngày 23/10/2017 của Sở Nội vụ Bình Định về việc Thông báo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND các phường: Bùi Thị Xuân, Ghềnh Ráng, Nhơn Bình.

3. Giao Văn phòng HĐND&UBND thành phố đôn đốc việc cung cấp tin bài để nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phố; triển khai đồng bộ hệ thống văn phòng điện tử, phần mềm một cửa điện tử cho UBND các phường, xã; đẩy mạnh triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 nhằm phấn đấu đạt được mục tiêu theo chương trình hành động của Thành ủy đề ra.

4. Giao Phòng Nội vụ thành phố theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công văn này; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

Xuân Thoại: VP             

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung