Ngày 18/01/2019, UBND thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị, xây dựng tuyến đường văn minh; công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 đã cơ bản hoàn thành chương trình đề ra.

Về dự Hội nghị có: Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Bình Định, Ban Tiếp công dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thành phố và Đảng ủy, UBND các phường, xã.

Hội nghị đã nghe các Báo cáo về công tác quản lý đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị, xây dựng tuyến đường văn minh; công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Quy Nhơn thời gian vừa qua; các báo cáo tham luận và các ý kiến tham gia thảo luận của đại biểu dự hội nghị. Hội nghị đã nhất trí cao và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng bổ sung, làm rõ các nội dung báo báo và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của thành phố trong thời gian đến. Dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố trong thời gian đến có chiều hướng gia tăng. Do đó, đòi hỏi các cấp, các ngành phải tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiên quyết, đồng bộ, có hiệu quả hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2019 đã đề ra trong Nghị quyết của HĐND thành phố khóa XI được thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 21/12/2018.

Chủ trì và chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Công Vịnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các phòng ban, cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các phường, xã cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Trên cơ sở các ý kiến tham gia thảo luận, góp ý của các đại biểu tại Hội nghị, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố và UBND phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm để hoàn chỉnh, bổ sung vào nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của đơn vị mình, đồng thời khẩn trương có biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế, tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của thành phố, đảm bảo thực hiện công tác công tác quản lý đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị, xây dựng tuyến đường văn minh; công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao trong thời gian đến.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật đến từng tổ chức, cá nhân, trước hết là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật; hiểu rõ mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của công tác chỉnh trang đô thị; bảo vệ công trình sau khi được chỉnh trang; giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quang công trình, hè, phố sau khi được chỉnh trang góp phần xây dựng thành phố văn hóa, văn minh đô thị.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 09/03/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GPMB, TĐC thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố”; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 09/03/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống lấn chiếm đất đai, xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn thành phố”; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi mua bán kinh doanh trên địa bàn thành phố; Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn; thường xuyên tiến hành kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết ngay từ đầu các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Đối với các tồn tại, vi phạm trên lĩnh vực đất đai, xây dựng trước đây thì phải chủ động phối hợp tập trung rà soát phân loại và tham mưu đề xuất có biện pháp xử lý kiên quyết đúng quy định pháp luật.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, kiên quyết các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng ngay từ cơ sở, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, khiếu kiện đông người, không để phát sinh điểm nóng, khiếu nại vượt cấp ảnh hưởng đến tình hình an ninh – trật tự trên địa bàn.

Đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện kiên quyết, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 12/11/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”; các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý, coi đó nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Tiếp công dân. Trước mắt, yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã củng cố và kiện toàn đội ngũ làm công tác tiếp công dân ở địa phương, ban hành đầy đủ nội quy, quy chế tiếp công dân của địa phương mình. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp phải duy trì, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ theo quy định; đồng thời tổ chức tốt việc tiếp dân đột xuất để chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, đông người khi phát sinh.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể thành phố tăng cường vận động hội, đoàn viên thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của thành phố, nhất là trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, GPMB, trật tự đô thị, xây dựng tuyến đường văn minh xanh-sạch-đẹp. Tích cực tham gia cùng chính quyền và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác quản lý đất đai, xây dựng, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp.

GPMB

Đ/c Nguyễn Công Vịnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố tằng giấy khen cho các đơn vị

Tại Hội nghị lãnh đạo UBND thành phố đã khen thưởng tập thể và cá nhân có liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Điện Sáng - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung