Sáng 10/12/2018, tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn, Thành ủy Quy Nhơn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 và các Nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt của thành phố. Dự và chủ trì Hội nghị: đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn. Tham dự hội nghị, cấp thành phố: các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQVN thành phố; các đồng chí nguyên là: Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy; các đồng chí Báo cáo viên cấp thành phố; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, Mặt trận, hội đoàn thể và hội đặc thù thành phố; cơ sở gồm: các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, đồng chí Trưởng ban Ban Tuyên giáo đảng ủy, Trưởng Công an các phường, xã; lãnh đạo, phóng viên Đài Truyền thanh thành phố dự và đưa tin.

 

HNTW8

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị lần này được tổ chức 1,5 ngày do các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy phổ biến, quán triệt các nội dung cụ thể sau: Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX); Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 25/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XIII) về Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược an ninh mạng quốc gia”. triển khai, hướng dẫn viết bài thu hoạch.

HNTW81

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy,

Bí thư Thành ủy Quy Nhơn triển khai nghị quyết

 

Cán bộ, đảng viên tham gia lớp học tập, quán triệt Nghị quyết lần này sẽ viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch cá nhân phải đảm bảo đầy đủ nội dung, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình và xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị./. 

Linh_VPTU.

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung